Alberoschool CBS De Rank

Egelantierstraat 7 4431 EP 's-Gravenpolder

  • Onze school kenmerkt zich in een doorgaande lijn van het thematisch werken.
  • Als school hebben we een samenwerking met Christian en de schoolhond Buddy. Zij ondersteunen wekelijks leerlingen.
  • One school heeft 2 (speel)leerpleinen, waar kinderen samen komen om te spelen in rijke hoeken en/of in kleine groepen (samen) te werken.
  • Wij bieden onze kinderen de Engelse taal aan vanaf groep 1.
  • Wij werken zowel binnen als buiten. Onze schooltuin is een onderdeel van het ervaringsgericht onderwijs.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school doet niet mee met de Cito-eindtoets maar heeft gekozen voor de IEP-eindtoets. Wij willen graag een duidelijk beeld krijgen van onze leerlingen en van de resultaten van onze school als geheel om daarin eventueel voor volgende jaren aanpassingen aan ons onderwijsaanbod te kunnen doen als dat nodig zou zijn. De IEP eindtoets voldoet naar onze mening beter aan onze verwachtingen en is voor de kinderen een prettige toets om te maken. De kinderen ervaren de deelname aan deze toets als positief. Om deze reden is binnen onze organisatie gekozen voor de IEP-eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op CBS De Rank worden 2x per jaar in januari/februari en in juni de IEP-toetsen afgenomen. De keuze voor IEP (i.p.v. Cito) is heel bewust gemaakt omdat dit systeem beter past bij ons onderwijs: Naast rekenen en taal wordt er met het IEP lvs namelijk ook gekeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en het creatief vermogen. We kijken dus naar het complete kind: Hoofd, hart en handen. We geven inzicht in waar het kind nu staat en geven aan hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Met deze toetsresultaten brengen we tevens de opbrengsten van ons onderwijs in beeld, zodat wij indien nodig aanpassingen kunnen doen aan ons onderwijsaanbod.

Er worden met behulp van deze opbrengsten streefdoelen opgesteld. De streefdoelen passen bij de hoge verwachtingen die we van kinderen hebben. Voor de kinderen van groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van de KIJK!-registratie om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. 

Ons uitgangspunt is de cyclus van het Handelingsgericht werken. Deze cyclus bestaat uit de stappen: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Uitgaande van de gestelde doelen staan de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen centraal. 

De meeste methodes hebben toetsen waarmee regelmatig nagegaan wordt of de leerlingen de aangeboden leerstofonderdelen beheersen. Daarnaast hebben we de resultaten van de niet-methode-gebonden toetsen. De resultaten van deze toetsen geven aan wanneer een leerling in aanmerking komt voor extra begeleiding. Deze begeleiding wordt zichtbaar gemaakt in het groepsplan.  In het groepsplan worden leerlingen ingedeeld in een zorgniveau. Extra begeleiding, zoveel mogelijk preventief kan bestaan uit: verlengde instructie, pre-teaching, begeleid inoefenen, ander materiaal of een andere werkwijze. Kinderen die onvoldoende of matig of juist ver boven het niveau van de jaargroep  scoren zullen in aanmerking komen voor extra begeleiding/aanbod binnen of buiten de klas of in bepaalde gevallen voor het volgen van een vak in een andere jaargroep. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Kinderen die van onze school naar het VO gaan hebben voldoende bagage om daar een goede aansluiting te krijgen. Er zijn goede contacten met de verschillende VO-scholen en er is een z.g.n. "warme overdracht" waarbij de groep 8 leerkracht in gesprek met de mentor van het VO in gesprek ervoor kan zorgen dat de leerling goed kan starten op de nieuwe school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Samen leren en samen leven gaan hand in hand op CBS De Rank. Ouders, leerlingen en leerkrachten voelen zich allen betrokken bij de school en bij elkaar. We werken samen met ouders, ieder vanuit de eigen professionaliteit. Ouders worden betrokken bij het leerproces door middel van gespreksarrangementen en informatie. Ouders zijn  medeverantwoordelijk voor het leerproces van hun kind.

Wij stemmen ons leerstofaanbod zo goed mogelijk af op de mogelijkheden van de kinderen. We hebben een heldere zorgstructuur die we willen borgen en die ons helpt adequaat in te spelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We vertrouwen op de ontwikkelingskracht van kinderen en op hun talenten.  We betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces en stimuleren betrokkenheid door het structureel inzetten van coöperatieve werkvormen.

Om de kinderen weerbaarheid en zelfvertrouwen in sociale relaties bij te brengen hanteren wij de methode KiVa. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Het zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. 

Voor ons houdt KiVa een manier van werken en omgaan met elkaar in. Het leert je wat pesten is en welke rol een ieder daarin heeft, maar vooral ook hoe je elkaar kunt helpen om het prettig te hebben op school (en thuis). KiVa zorgt ervoor dat er een prettige sfeer in de groep is en dat dit zo blijft. Mochten er toch kinderen zijn die niet goed in hun vel zitten omdat ze het gevoel hebben gepest te worden, dan biedt KiVa daar een goede methode voor via de steungroep-aanpak. 

De kinderen op onze school zijn erg blij met KiVa: Telkens weer geven zij aan dat ze zo blij zijn met KiVa, dat het hen echt helpt om goed met elkaar om te gaan. 

Voor de groepen 3/4 bieden wij naast en in samenhang met de KiVa-lessen het Rots en Water programma. Kinderen leren zo grenzen aan te geven en te respecteren.

In ons onderwijs streven we voortdurend naar betrokkenheid en welbevinden van elke leerling en naar verbondenheid met zichzelf en anderen. Betrokkenheid bij het leren: Kinderen voelen zich gemotiveerd, stellen zich open en ervaren voldoening. Welbevinden: Kinderen zijn open en ontspannen en hebben een positief zelfbeeld. Persoonlijk contact tussen leerkracht en leerling vinden we hierbij belangrijk. Ieder kind mag zich gehoord en gezien weten. Iedere morgen staat de leerkracht bij de deur van het klaslokaal en begroet elke leerling persoonlijk. Elke leerkracht zoekt naar verbinding met elke leerling in de groep, spant zich in deze echt te kennen.

Het team van De Rank is pedagogisch sterk en is steeds op zoek naar mogelijkheden om hierin nog verder te professionaliseren. Daarom heeft het hele team in het schooljaar 2021-2022 Pedagogisch Tact gevolgd: Een traject van het Centrum voor Pedagogisch Contact. In schooljaar 2023-2024 professionaliseren wij ons als team verder op het gebied van het KiVa programma. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betrokkenheid
  • Respect
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven