Alberoschool CBS De Rank

Egelantierstraat 7 4431 EP 's-Gravenpolder

  • Onze school kenmerkt zich in een doorgaande lijn van het thematisch werken.
  • Als school hebben we een samenwerking met Christian en de schoolhond Buddy. Zij ondersteunen wekelijks leerlingen.
  • One school heeft 2 (speel)leerpleinen, waar kinderen samen komen om te spelen in rijke hoeken en/of in kleine groepen (samen) te werken.
  • Wij bieden onze kinderen de Engelse taal aan vanaf groep 1.
  • Wij werken zowel binnen als buiten. Onze schooltuin is een onderdeel van het ervaringsgericht onderwijs.

Het team

Toelichting van de school

CBS de Rank wil nadrukkelijk een lerende organisatie zijn. Niet alleen de kinderen leren bij ons, ook als team leren we van en met elkaar. Het volgen van studiedagen, netwerkbijeenkomsten en cursussen of scholing hoort daar bij. Dit doen we voor een deel gezamenlijk omdat we zien dat dit een positief effect heeft op de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast volgen teamleden ook individueel scholing. Dit kan nodig zijn voor een bepaalde taak of gewenst voor de persoonlijke ontwikkeling. Samen leren is ook: Bij elkaar in de klas kijken, successen delen en samen lessen voorbereiden. De leerkrachten op De Rank verschillen van elkaar in kennis, ervaring, talent en leeftijd. Door bewust gebruik te maken van elkaars kwaliteiten vormen we een sterk team!

Elk jaar bieden we een stageplaats aan Pabo-stagiaires, studenten die de opleiding tot onderwijsassistent volgen en incidenteel ook aan studenten van andere opleidingen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Afhankelijk van het type verlof van de leerkrachten is de vervanging geregeld. 

Bij langdurend verlof wordt er intern en bij geen geschikte kandidaat later ook extern gezocht naar een vervanger. Dit kan zijn in de vorm van een sollicitatieprocedure.

Bij kortdurend verlof wordt zoveel mogelijk intern en/of via de contactpersoon bij Albero naar een tijdelijke oplossing gezocht. Wanneer dit niet mogelijk is of wanneer er meerdere personeelsleden tegelijk met (ziekte)verlof zijn, kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat er een groep naar huis wordt gestuurd.

De leerkracht die met verlof gaat zorgt voor duidelijke instructies voor de vervanger, zodat de vervanging een succes kan worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met 4 combinatiegroepen van 2  leerjaren per groep. In iedere groep hebben we extra onderwijsassistenten die de leerkrachten en kinderen extra ondersteunen binnen de klas en op de leerpleinen. 

Met de instructievakken lezen, rekenen en taal wordt er dagelijks groepsdoorbroken gewerkt. De onderwijsbehoeften van kinderen zijn hier het uitgangspunt. Het is per vak en per leerling mogelijk de instructie in een hogere of lagere groep te volgen.

Een keer per week werken we in ateliers. Hier worden de creatieve vakken, muziek, techniek, koken, programmeren en tuinieren aangeboden. Omdat hier de talenten van leerlingen het uitgangspunt vormen, werken we ook hier groepsdoorbroken.

Wij hebben een leerkracht die zich heeft gespecialiseerd in het werken met hoogbegaafde kinderen (en andere kinderen die extra uitdaging nodig hebben). Deze leerlingen krijgen 1 dagdeel per week les buiten de eigen groep in onze projectgroep.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij kunnen ondersteuning bieden wanneer het gaat om verschillende vormen van leerproblematiek. Verschillende leerkrachten hebben zich gespecialiseerd en delen hun kennis in het team. Ook onze onderwijsassistenten zijn goed toegerust en volgen voortdurend nascholing. Onderwijsassistentie wordt dagelijks dagelijks ingezet in de groepen. Daarnaast wordt er ook individueel of in kleine groepjes gewerkt. Kinderen krijgen dan verlengde instructie en extra inoefening.

Speciale ondersteuning buiten de klas specifiek voor leerlingen met spellingsmoeilijkheden wordt geboden m.b.v. de methode Pi-Spello. Verder is er elke maandag een Plusklas waar meer- of hoogbegaafde kinderen werken aan uitdagende opdrachten en projecten.

Voor kinderen bij wie het welbevinden wat minder is (denk aan problematiek op het gebied van angst, onzekerheid, moeilijke thuissituatie), kunnen we een ambulante hulphond inzetten. Deze hond (Buddy) is hiervoor samen met zijn eigenaar opgeleid.

Meer informatie leest in in ons Schoolondersteuningsprofiel

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door het groepsdoorbrekend werken willen we als team onszelf blijven ontwikkelen, zodat we alle kinderen meer tegemoet kunnen komen in hun onderwijsbehoeften. We willen dit ook doen door gebruik te maken van de verschillende werkruimtes in onze school met passende hulp en begeleiding van het onderwijzend personeel. 

We willen nog meer kunnen inzetten op het welbevinden van kinderen. Dit doen we door:

-De inzet van Buddy, de ambulante schoolhond.

-Het inzetten van de schooltuin m.b.t. natuureducatie: Kinderen kunnen buiten leren door het werken in de moestuin en het verzorgen van onze kippen.

- Het uitbreiden van het KiVa programma: Sterk Werk. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Spelend leren, handelend bezig zijn en ervaringen opdoen met alle zintuigen. Dit staat centraal in ons onderwijs aan het jonge kind. Hiermee bedoelen we de leerlingen in groep 1 t/m 4. De kinderen worden in staat gesteld de wereld op een veilige manier te ontdekken met hun hele wezen. Dat ze zich prettig en veilig voelen is een voorwaarde om tot leren te komen. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het eigen maken van regels en afspraken, aan het omgaan met elkaar en het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Enerzijds laten we het initiatief bij het kind: We creëren ruimte om te leren. Anderzijds helpen de leerkrachten de kinderen een stapje verder door ze uit te dagen met activiteiten die net een stapje boven het actuele niveau liggen. Concreet betekent dit dat er lesjes worden aangeboden in de kring en dat er in de verschillende, uitnodigende hoeken veel verschillende speel- en leerervaringen kunnen worden opgedaan.

De kinderen van groep 1-2 en groep 3-4 hebben hun eigen ‘stamlokaal’. Hier beginnen de kinderen elke dag rustig in hun eigen kleine groep. Ook lessen waar instructie voor nodig is, worden met de eigen kleine groep gevolgd. Er wordt in de school veel samengewerkt: Op het speelleerplein kan er zelfstandig (onder begeleiding) gewerkt worden en zijn er rijke hoeken waarin de kinderen kunnen ontdekken, experimenteren en spelend leren.

Omdat wij ook een doorgaande lijn van peuter naar kleuter belangrijk vinden, hechten we waarde aan een goede samenwerking met de peutergroep. Ook dit schooljaar zal de peutergroep ook regelmatig bij ons op school op bezoek komen. 

Terug naar boven