De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1 -3-5 3181 HE Rozenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van De Rozenhorst

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht vanwege verlof krijgt de groep les van een andere leerkracht. Dit wordt ruim van te voren geregeld. Mocht er door ziekte van een andere leerkracht geen vervanging mogelijk zijn, dan wordt de groep verdeeld. Het verdelen van een groep behoort tot één van onze laatste opties.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Verdeling van de leerkrachten over de jaargroepen:

1 A                                                           juf Sigrid en juf Hélène

1/2 B                                                        juf Daphne

1/2 C                                                        juf Suzanne 

1/2 D                                                        juf Annebel

3 A                                                            juf Caitlin

3 B                                                            juf Senna 

4 A                                                            juf Madelon 

4 B                                                            juf Lenny en meester Brian

5 A                                                            juf Amanda en juf Jolande

5 B                                                            juf Margaretha en juf Yvonne

6 A                                                            meester Tim

7 A                                                            juf Saskia en juf Monique

8 A                                                            meester Nick en meester Ronald 

8 B                                                            juf Natascha en juf Claudia 

Schakelklas                                           juf Nicole


Overige functies:

 • Directeur: meester Ron
 • Adjunct-directeur: juf Charlotte
 • Intern begeleider: juf Jolande en juf Claudia
 • Bouwcoördinatoren: Juf Annebel (onderbouw) en juf Natascha (midden-,bovenbouw)
 • Administratief medewerkster: juf Trudy
 • Gym leerkracht: meester Martin
 • Onderwijsassistenten: juf Hélène en meester Richard
 • Ondersteuning: meester Ronald
 • ICT-coördinator/ Skillslab: juf Ilse
 • Vertrouwenspersoon: juf Jolande
 • Anti-pest coördinator: juf Natascha
 • Leesspecialist: juf Amanda
 • Vervanging/koken/beeldende vorming: juf Saskia
 • Schoolmaatschappelijk werk: Remon van Galen

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie kopje "Aanbod voor het jonge kind".

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Technisch lezen

Reeds in de kleuterperiode worden de kinderen leesrijp gemaakt. Op speelse wijze komen de kinderen in de kleutertijd in aanraking met letters, zinnen en verhalen. Vanaf leerjaar 3 wordt het lezen methodisch geleerd. Dit gebeurt met de meest recente versie van de aanvankelijk leesmethode “Veilig leren lezen” van Zwijsen. Na enkele maanden gaan de kinderen in niveaugroepen lezen. De leesstof is aangepast aan het niveau van het kind. Kinderen die de niveaus sneller doorlopen, krijgen extra werk. Het accent komt dan te liggen op het begrijpen van teksten. Kinderen die meer tijd en hulp nodig hebben, krijgen extra aandacht. Voor de kinderen die niet tot vlot lezen komen, hebben we op school een systeem van gerichte leerlingbegeleiding. We werken met de nieuwste methode van “Estafette” vanaf leerjaar 4 tot en met leerjaar 8 waarmee kinderen drie keer per week leesonderwijs krijgen. Kinderen die onvoldoende lezen krijgen daarnaast ook nog extra per week leesinstructie in leesgroepjes. Daarnaast werken we ook aan het leesplezier van kinderen doormiddel van vrij lezen in eigen gekozen bibliotheekboeken die gedurende het jaar wisselen in iedere groep vanuit de Bibliotheek op school. Daarnaast zijn er ook verschillende activiteiten door het jaar heen om leesplezier te vergroten.

Begrijpend lezen

Het technisch lezen mag nooit een doel op zichzelf zijn. Het belangrijkste aspect van het lezen is immers dat je iets met geschreven woorden moet gaan doen. Het is daarom van groot belang dat de kinderen leren om te begrijpen wat er staat. Vanaf leerjaar 4 oefenen de kinderen daarom met vragen naar aanleiding van teksten. Het kan als voorloper van de tekstverklaring worden beschouwd. Een ander belangrijk onderdeel van het omgaan met teksten is het studerend lezen. Het begrijpend en studerend lezen gebeurt met de methodes "Estafette" en "Beter bijleren". Deze methodes leren de kinderen strategieën die toegepast moeten worden om begrijpend te kunnen lezen. In groep 7-8 hebben we DIA-leesgroepjes waar kinderen die dat nodig hebben, 1x per week extra begrijpend leesles krijgen van juf Natascha.

Nederlandse taal

Naast het leren lezen komt de Nederlandse taal in al zijn facetten aan de orde als kerndoel van het onderwijs op de basisschool. Kinderen moeten leren om zich op verschillende manieren aan anderen te uiten. Luisteren en spreken nemen een grote plaats in bij het taalonderwijs in de onderbouwgroepen. In de latere leerjaren vindt uitbreiding plaats met stellen en het onderdeel taalbeschouwing. Wij werken met "Taal Actief 4" in groep 4 t/m 8. In groep 3 zijn spelling en taal verweven in de methode "Veilig leren lezen". Uiteraard is een goede spelling van het Nederlands één van de doelen van het taalonderwijs. Alle spellingslessen zijn daarom ondergebracht als een apart onderdeel met de recente versie van de methode "Spelling op maat". Naast de bovengenoemde onderdelen is er veel aandacht voor het mondeling taalgebruik. De leerlingen worden vertrouwd gemaakt met het houden van o.a. spreekbeurten. We werken vanuit werkboeken en schriften omdat we schrijven belangrijk vinden. Daarnaast gebruiken we vanaf groep 4 ook Chromebooks om te automatiseren voor woordenschat en spelling. Voor het leren schrijven hanteren we de methode "Pennenstreken".

Rekenen

We werken met de methode “Wereld in Getallen 5”. In groep 3 doen we dat middels de originele methode zelf en vanuit het werkboek. Vanaf groep 4 werken de kinderen op een Chromebook met de versie vanuit "Gynzy". De antwoorden voeren zij dan in op hun Chromebook. Het uitrekenen doen de kinderen in hun uitrekenschrift. Het voordeel van werken op de Chromebook is dat het programma zich aanpast aan het niveau van het kind en dus adaptief is. De leerkracht ziet ook aan zijn/haar dashboard of de kinderen de stof beheersen en kan zo direct ondersteunen waar nodig. Elke les staat een ander doel centraal. Tijdens de lessen wordt er op verschillende niveaus naar behoefte van ieder kind gewerkt. We zetten concreet materiaal in om rekenen ook te ervaren. We werken met een vast stappenplan om verhaalsommen uit te rekenen en oefenen dit ook wekelijks met de kinderen. Moeilijke rekenwoorden maken we met de kinderen zichtbaar. Daarnaast besteden we extra aandacht aan het automatiseren en maken dat inzichtelijk voor onszelf en de kinderen middels "Bareka". Aan de hand van de resultaten zetten de leerkrachten oefenbundels in "Gynzy" open zodat kinderen voldoende automatiseren.

Wereldoriëntatie / verkeer

"Blink Wereld" ondersteunt ons hierbij met lesmethodes voor wereldoriëntatie waarbij onderzoekend leren en ontdekkend leren het uitgangspunt zijn. We leren leerlingen om zelf na te denken, zelf de wereld om zich heen te ervaren en ontdekken. Zodat ze actief hun kennis vergroten. Alle doelen voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek komen aan bod en ook Burgerschap is hierin opgenomen. Verkeer is opgenomen onder de noemer wereldoriëntatie en geven wij vanuit de "Jeugdverkeerskrant" en in groep 3 met de digitale methode van "Veilig verkeer Nederland". Het doel is om kinderen zelfredzaam te maken in het verkeer. Ook werken de kinderen eens in de zoveel weken in ons "Skillslab" en met de "Maakotheek" boxen, waarover hieronder wat meer wordt beschreven.

Skillslab

Het SkillsLab is een plek binnen onze school waar we de kinderen de 21-eeuwse vaardigheden aanleren met behulp van moderne media. Wij leren de kinderen de basisvaardigheden aan wat betreft digitale geletterdheid, we maken ze instrumentvaardig (te denken valt aan het programmeren van robots) en we leren ze mediawijs door het leven te gaan. We werken op een onderzoekende en ontwerpende manier, omdat deze leerstijl het best past bij de kinderen van nu. Naast de 21- eeuwse vaardigheden komt wetenschap en techniek ook aan bod tijdens de lessen en met behulp van de "Maakotheek". Via onze Facebookpagina kunt u zien wat de kinderen hier allemaal doen. 

In de zomervakantie wordt het Skillslab verbouwd en uitgebreid. Er wordt een plek toegevoegd waar leerlingen kooklessen zullen krijgen en een plek waar we techniek lessen zullen gaan geven. 

Levensbeschouwing

Binnen de Rozenhorst wordt gebruik gemaakt van de methode “Hemel en Aarde”. Uitgangspunt is onze identiteit. Respect voor elkaar en zorg voor al wat leeft staan hierbij centraal. In de lessen wordt ingegaan op de verschillende visies in de wereldgodsdiensten. We zoeken overeenkomsten en respecteren verschillen.

Burgerschap/ SOVA

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren. Inclusief Burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support). Met behulp van deze methode werken wij wekelijks aan een veilig klimaat waarin ieder kind zicht prettig voelt. We bereiden de kinderen ook voor op hun positieve invloed in de maatschappij. Binnen de school hebben we ook een anti-pest coördinator. Dit is juf Natascha.  

Engelse taal

In leerjaren 1 t/m 8 wordt het vak Engels gegeven. Wij proberen de kinderen een basis te geven voor deze belangrijkste wereldtaal. In de door ons gebruikte methode “Take it easy” wordt ruim aandacht geschonken aan alledaagse dingen. Zaken die dicht bij de kinderen staan en heel goed toe te passen zijn in de praktijk.

Bewegingsonderwijs en schoolzwemmen

Kleuters bewegen dagelijks in de speelzaal en/of buiten op het speelplein. Eén keer per twee weken gaan zij naar de grote gymzaal en krijgen les van onze vakdocent bewegingsonderwijs. Groep 3 t/m 8 krijgt twee keer per week bewegingsonderwijs van de vakdocent. De groepen 5 en 6 hebben schoolzwemmen. Het eerste half jaar groep 6 iedere donderdag een uur en het tweede half jaar groep 5. Als de groep zwemles heeft, krijgen ze nog 1x in de week gymles. Het schoolzwemmen ziet de gemeente als "natte gym". Dat betekent dat de kinderen bewegen in het water en zo watervrij en zelfredzaam zijn. Een diploma is geen doel maar wel een fijne bijkomstigheid. Kinderen die al een A of B diploma hebben, halen meestal een vervolgdiploma. 

Kunstzinnige en creatieve vorming

In alle groepen is er aandacht voor de kunstzinnige en creatieve vorming. Middels een online methode is er aandacht voor de muzikale ontwikkeling en in alle groepen staat er wekelijks handvaardigheid of tekenen op het programma. Dit schooljaar verzorgt onze partner "Vakmanstad" lessen voor natuur en dans bij de kleuters. Ook verzorgen zij in samenwerking met ons een gevarieerd naschools aanbod voor groep 3 t/m 8 waarvoor kinderen zich per periode kunnen opgeven. Zij leveren daarvoor gespecialiseerde vakdocenten.

Vanuit DIA-Rozenburg zijn er gedurende het schooljaar ook kunstlessen die gegeven worden door gastdocenten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Schakelklas voor nieuwkomers  

Op de Rozenhorst bieden wij onderwijs aan nieuwkomers binnen Rozenburg. In deze klas plaatsen wij kinderen die vanuit het buitenland komen en de Nederlandse taal niet beheersen. Volgens wet- en regelgeving mogen kinderen een jaar in de schakelklas en kinderen die als vluchteling zijn gekomen twee jaar. In de schakelklas krijgen deze kinderen extra taalonderwijs om ze voor te bereiden op het reguliere Nederlandse onderwijs. Ook krijgen ze andere basisvakken aangeboden passend bij het niveau van ieder kind. De kinderen werken in deze klas dan ook op een eigen leerlijn, welke we per vakgebied uitwerken in een ontwikkelingsperspectief. Vanaf de start werken we nauw samen met ouders en ons samenwerkingsverband. Met elkaar bespreken we de voortgang van het kind en wat er nodig is aan ondersteuning. Gedurende het eerste jaar maken we op deze manier zichtbaar, welke vorm van onderwijs het best passend is voor het kind en begeleiden we ouders en kind naar deze plek. Soms blijven kinderen iets langer dan een jaar in de schakelklas en soms iets korter. Dat ligt maar net aan de ontwikkeling van het kind. Kinderen die kunnen uitstromen naar een reguliere klas, kunnen op de Rozenhorst blijven indien er plek beschikbaar is. Indien de Rozenhorst geen passende plek heeft, zoeken we samen met ouders en ons samenwerkingsverband naar een passende plek in de directe leefomgeving.

Zorg voor de leerling

De school werkt met een eigentijds leerlingvolgsysteem. De ouders worden door middel van rapportgesprekken op de hoogte gesteld van de vorderingen van hun kind. Alle leerlingen worden opgenomen in onderwijsplannen per vakgebied: rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en sociaal emotionele ontwikkeling. De kleuters werken met themaplannen. Aan het begin van het schooljaar starten deze plannen n.a.v. de eindresultaten van het vorige schooljaar. De leerlingen worden in het plan verdeeld in drie groepen: intensief, basis en verrijkend. Voor iedere groep beschrijft de leerkracht wat de kinderen nodig hebben om zich optimaal verder te kunnen ontwikkelen. Dat kan zijn extra hulp bij onderdelen waar kinderen op uitvallen of uitdaging voor kinderen die meer aankunnen. Halverwege het schooljaar worden deze plannen geëvalueerd en n.a.v. nieuwe toetsresultaten worden er nieuwe plannen gemaakt voor de tweede helft van het schooljaar. Tussendoor wordt er o.a. tijdens overleggen en leerlingbesprekingen nauwkeurig gekeken of alle kinderen zich naar vermogen ontwikkelen. Plannen worden indien nodig tussentijds aangepast. Ondanks deze plannen kan er bij een leerling een probleem optreden in de schoolontwikkeling. Zodra er stagnatie of achteruitgang bij een leerling wordt opgemerkt, wordt dit direct onderzocht en worden de onderzoeksresultaten besproken met de ouders. Er wordt indien nodig een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld om de leerling te begeleiden. Dit kan in de klas door de leerkracht uitgevoerd worden. Soms gebeurt dit echter door een andere leerkracht of onderwijsassistent die op dat moment extra tijd vrij heeft. De leerkrachten worden hierbij begeleid door de intern begeleiders van de school. Na enige tijd wordt er gekeken of de hulp het benodigde resultaat heeft opgeleverd. Is dat niet het geval dan wordt de extra hulp, eventueel aangepast, voortgezet. Ook kan er contact met de schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband passend onderwijs worden opgenomen. Zij kijkt dan met ons mee naar de benodigde extra hulp en de eventuele externe ondersteuning van experts. Ook adviseert zij leerkrachten en ouders n.a.v. observaties in de klas. Ouders zijn als partner nauw betrokken bij dit proces. Soms is een kind beter op zijn/haar plaats in het speciaal (basis) onderwijs. Dit kan alleen met een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband welke wordt afgegeven na een zorgvuldig traject waarin al het mogelijke is gedaan om het kind binnen het reguliere onderwijs te houden.

Extra aandacht is er ook voor leerlingen die meer dan gemiddeld begaafd zijn. De school beschikt over voldoende deskundigheid en materialen om ook deze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden.

Doubleren

Als kinderen problemen hebben met de leerstof worden ze geholpen aan de hand van een handelingsplan (OPP). Soms is het echter nodig om, in het belang van de verdere ontwikkeling van het kind, een leerjaar nog een keer over te doen. Dit advies aan de ouders is in principe bindend. Deze beslissing wordt slechts genomen na een zorgvuldige procedure van extra ondersteuning en gesprekken met ouders.

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Doel van de wet is dat alle kinderen, dus ook kinderen die extra ondersteuning in het leerjaar nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Het belang van het kind staat centraal. Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen/schoolbesturen een zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de scholen/schoolbesturen ervoor moeten zorgen dat ieder kind dat op hun school zit of dat bij hun school wordt aangemeld, ook een kind dat extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig heeft, een passende onderwijsplek krijgt, bij voorkeur binnen het eigen samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met de scholen, uitvoert. In Rozenburg is dit Onderwijscollectief VPR:

Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg                                                                                                                                              Gemeenlandsedijk Noord 26i                                                                                                                                                                    3216 AG Abbenbroek                                                                                                                                                                              0181-760900 / http://www.onderwijscollectiefvpr.nl/

Schoolondersteuningsprofielen

Bij het vinden van een passende onderwijsplek voor het kind zijn ouders uiteraard heel belangrijk. Ouders met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich op een nieuwe school, maar soms gebeurt het ook dat een kind al op een basisschool zit, maar dat het voor het kind beter is dat het naar een andere school gaat. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school niet aan het kind kan bieden wat het nodig heeft. Maar het zoeken naar een nieuwe school kan ook het gevolg zijn van een verhuizing. Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden. Het uitgebreide schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school.

Wanneer geldt de zorgplicht niet?

De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is. Voorwaarde is wel dat een school een duidelijk en consistent aannamebeleid heeft en in haar schoolondersteuningsprofiel aangeeft wanneer de school daadwerkelijk vol is. In deze situaties verdient het de voorkeur dat de school bij haar schoolbestuur en/of bij het samenwerkingsverband meldt dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden. Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) desgevraagd de grondslag van de school weigeren te respecteren. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag.

Onderwijsconsulenten

Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan ook een beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) wanneer er sprake is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte in het primair of voortgezet onderwijs of wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of school problemen ervaren met betrekking tot het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambities zijn:

- Het opzetten van een leerteam rekenen, bestaande uit leerkrachten. Zij dragen zorg voor het rekenonderwijs van de school. Zij gaan aan de slag met een plan om de opbrengsten van ons rekenonderwijs te verhogen. 

- Meer aandacht voor de leerlingen die meer aankunnen bovenop de reguliere leerstof. 

- Een gediplomeerde reken-, en taalspecialist binnen de school.  


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Visie jonge kind

Spelen en ontdekken is de basis binnen het kleuteronderwijs. Spelen doen de jonge kinderen het allerliefste. Het is voor hen de manier om de wereld te verkennen en zichzelf te ontwikkelen. Het staat dan ook aan de basis van ons kleuteronderwijs. We werken met thema’s die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Kleuters hebben binnen deze thema’s een speelleer-omgeving nodig die deze jonge kinderen prikkelt in hun nieuwsgierigheid en uitdaagt met betekenisvolle en uitdagende activiteiten waarbij de kinderen actief en betrokken bezig zijn. De leerkracht houdt daarbij de leerdoelen in het oog: het spelend en ontdekkend leren moet betekenisvol en zinvol zijn en sluit aan bij het spel van kinderen. De leerkracht observeert waar de kansen liggen om de kinderen in de groep verder te helpen. Het is belangrijk de ontwikkeling van iedere kleuter zorgvuldig in kaart te brengen. Dat doen wij met behulp van het observatiesysteem Kijk! Gerichte observaties van de leerkracht zijn daarbij ons uitgangspunt. Naar aanleiding van deze observaties kunnen we het aanbod aan het kind en de groep aanpassen. Het kleuteronderwijs is een interactief proces en komt samen met de kinderen tot stand. We vinden het belangrijk kinderen te begeleiden naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Binnen de thema’s is hier dan ook genoeg ruimte voor. Een goede samenwerking tussen het onderbouwteam en ouders is van groot belang voor de ontwikkeling van het jonge kind.

Peuterspeelzaal/kinderdagverblijf

De Rozenhorst heeft een peutergroep in het gebouw die valt onder stichting kinderopvang Humankind. In de eerste zes jaar maakt het kind de grootste ontwikkeling door, dit is dan ook hét moment om preventief in te zetten op de taalontwikkeling. Door het stimuleren van de taalontwikkeling en verminderen van taalachterstanden worden de ontwikkelingskansen van jonge kinderen vergroot. Hiervoor gebruikt de voorschool een VVE programma en hanteren zij de woordenschatmethode logo 3000 welke bij de kleuters wordt voortgezet. Het doel hiervan is om taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen of zo veel mogelijk in te halen en verkleinen. Hierdoor kunnen alle jonge kinderen zo goed mogelijk voorbereid en met eerlijke kansen starten in groep 3.

Om de doorgaande lijn te behouden werken we aan de volgende doelen:

- We hebben een sterke doorgaande lijn VVE met de peuterspeelzaal.

- Kinderopvang, school, SWV en JGZ zijn verbonden, versterken elkaar en werken samen op inhoud en proces rondom het kind.

- Ouders worden betrokken bij het VVE-aanbod en krijgen educatieve activiteiten mee.

De Rozenhorst volgt de resultaatafspraken die voor de voor- en vroegschool door de gemeente zijn opgesteld. Wij focussen ons hierbij op de warme overdracht van peuter naar kleuter, bij zorg handelen we adequaat, er is een aanbod voor kleuters dat recht doet aan hun ontwikkeling en er zijn warme contacten met wijkpartners. We vinden het belangrijk dat wij goed contact hebben met ouders van de kleuters/jonge kind om zo samen met ouders aan de slag te zijn met de ontwikkeling.

De peuters en kleuters organiseren gezamenlijke activiteiten. Op deze manier leren de peuters de school al een beetje kennen en zo kunnen we de overstap naar de basisschool makkelijker maken. Daarnaast is kinderdagverblijf Rozemarijke in de buurt, waar de school goed contact mee heeft.

Terug naar boven