De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1 -3-5 3181 HE Rozenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van De Rozenhorst

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht vanwege verlof krijgt de groep les van een andere leerkracht. Dit wordt ruim van te voren geregeld. Mocht er door ziekte van een andere leerkracht geen vervanging mogelijk zijn, dan wordt de groep verdeeld. Het verdelen van een groep behoort tot één van onze laatste opties.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Verdeling van de leerkrachten over de jaargroepen:

1 A                                                           juf Sigrid en juf Hélène

1/2 B                                                        juf Daphne

1/2 C                                                        juf Suzanne 

1/2 D                                                        juf Natascha J. en juf Lenny

3 A                                                            juf Annebel en juf Lenny

3 B                                                            juf Senna 

4 A                                                            meester Tim en juf Ilse

4 B                                                            juf Caitlin en juf Britt (LIO)

5 A                                                            juf Anouk

5 B                                                            juf Margaretha en juf Yvonne

6 A                                                            juf Jolande en juf Amanda

6 B                                                            juf Elze en juf Claudia

7 A                                                            juf Saskia en juf Monique

8 a                                                            juf Natascha S. en meester Tim 

Schakelklas                                           juf Nicole en juf Margaretha 


Overige functies:

 • Directeur: meester Ron
 • Adjunct-directeur: juf Charlotte
 • Intern begeleider: juf Jolande en juf Claudia
 • Bouwcoördinatoren: Juf Annebel (onderbouw) en juf Natascha (midden-,bovenbouw)
 • Administratief medewerkster: juf Trudy
 • Gym leerkracht: meester Martin
 • Onderwijsassistenten: juf Hélène en meester Richard
 • Ondersteuning: meester Ronald, juf Marsha en meester Roelof
 • ICT-coördinator/ Skillslab: juf Ilse
 • Aandachtsfunctionaris: juf Jolande
 • Anti-pest coördinator: juf Natascha
 • Leesspecialist: juf Amanda
 • Vervanging/koken/techniek: juf Saskia en meester Ronald
 • Schoolmaatschappelijk werk: Remon van Galen en Mirjam Koopmans

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie kopje "Aanbod voor het jonge kind".

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Technisch lezen

Op speelse wijze komen de kinderen in de kleutertijd in aanraking met lezen. Vanaf leerjaar 3 wordt het lezen methodisch geleerd met “Veilig leren lezen” van Zwijsen. We werken met de methode “Estafette 5” in groep 4 t/m 8 waarmee kinderen drie keer per week leesonderwijs krijgen. Daarnaast werken we ook aan het leesplezier doormiddel van vrij lezen in eigen gekozen boeken en activiteiten door het jaar heen.

Begrijpend lezen

Het is van belang dat de kinderen leren om te begrijpen wat er staat. Het begrijpend en studerend lezen leren we met de methodes "Estafette 5" en "Beter bijleren". In groep 7-8 hebben we DIA-leesgroepjes waar kinderen die dat nodig hebben, 1x per week extra begrijpend leesles krijgen van juf Natascha.

Nederlandse taal

In groep 3 zit spelling en taal in de methode "Veilig leren lezen". Wij werken met "Taal Actief 4" in groep 4 t/m 8 en spelling  geven wij met de methode "Spelling op maat". Mondelinge taalvaardigheid vinden wij belangrijk en oefenen we o.a. met het houden van spreekbeurten. We werken vanuit werkboeken en schriften omdat we schrijven belangrijk vinden. Daarnaast gebruiken we Chromebooks om te automatiseren voor woordenschat en spelling.

Schrijven

In de kleutergroepen wordt het voorbereidend schrijven geoefend, hiervoor worden schrijfbladen gebruikt die passen binnen het thematisch werken. In de groepen 3/m 8 wordt de methode Pennenstreken gebruikt. 

Rekenen

In groep 1 en 2 rekenen we met "Sprongen vooruit". We werken met de methode “Semsom” in groep 3 en 4. Bij deze methodes staat spelend/bewegend leren centraal. Vanaf groep 5 rekenen we met "Wereld in getallen 5" op een Chromebook met de versie vanuit "Gynzy". Het uitrekenen doen de kinderen in hun uitrekenschrift. We zetten concreet materiaal in om rekenen ook te ervaren. We werken met een vast stappenplan om verhaalsommen uit te rekenen. Moeilijke rekenwoorden maken we zichtbaar. Daarnaast besteden we extra aandacht aan het automatiseren en werken de kinderen in oefenbundels binnen "Gynzy" zodat kinderen voldoende automatiseren.

Wereldoriëntatie / verkeer

"Blink Wereld" is onze methode in groep 3 t/m 8. We leren leerlingen om zelf na te denken, zelf de wereld om zich heen te ervaren en ontdekken. Alle doelen voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek komen aan bod. Verkeer is opgenomen onder de noemer wereldoriëntatie en geven wij vanuit de "Jeugdverkeerskrant" en in groep 3 met de digitale methode van "Veilig verkeer Nederland". Het doel is om kinderen zelfredzaam te maken in het verkeer

Skillslab

Het SkillsLab is een plek binnen onze school waar we de kinderen de 21-eeuwse vaardigheden aanleren met behulp van moderne media. Wij leren de kinderen de basisvaardigheden aan wat betreft digitale geletterdheid, we maken ze instrumentvaardig (te denken valt aan het programmeren van robots) en we leren ze mediawijs door het leven te gaan. We werken op een onderzoekende en ontwerpende manier, omdat deze leerstijl het best past bij de kinderen van nu. Naast de 21- eeuwse vaardigheden komt wetenschap en techniek ook aan bod tijdens de lessen en met behulp van de "Maakotheek". Binnen ons Skillslab krijgen de kinderen ook kooklessen.

Levensbeschouwing

Binnen de Rozenhorst wordt gebruik gemaakt van de methode “Hemel en Aarde”. Uitgangspunt is de katholieke identiteit. Respect voor elkaar en zorg voor al wat leeft staan hierbij centraal. In de lessen wordt ingegaan op de verschillende wereldgodsdiensten. We zoeken overeenkomsten en respecteren verschillen. Met Hemel en Aarde leren kinderen wat godsdienst, levensbeschouwing en spiritualiteit in je leven kunnen betekenen. Het is niet de bedoeling van de lessen om kinderen christelijk of katholiek op te voeden. De leerlingen leren tijdens de lessen nadenken over levensbeschouwelijke onderwerpen en ervaringen. Ze ontdekken en ontwikkelen vaardigheden waarmee ze hun spiritualiteit kunnen ontwikkelen. 

Burgerschap/ SOVA

Kwink is een digitale methode voor sociaal-emotioneel leren. Inclusief Burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support). Met behulp van deze methode werken wij wekelijks aan een veilig klimaat waarin ieder kind zich prettig voelt. We bereiden de kinderen voor op hun positieve invloed in de maatschappij. Burgerschap komt niet alleen voor in Kwink. Burgerschap is er iedere dag binnen verschillende lessen en dagelijkse activiteiten. Op school is er een burgerschapskatern waarin we beschrijven welke doelen we behandelen en in welk leerjaar. Ook staat daarin beschreven welke activiteiten en methodes we daaraan koppelen. Hoe we de resultaten omtrent burgerschap monitoren staat ook beschreven in het burgerschapskatern. 

Week van de Lentekriebels 

De Week van de Lentekriebels is een jaarlijkse projectweek voor het basisonderwijs over verliefdheid, relaties, weerbaarheid en seksualiteit. Alle scholen in Nederland zijn verplicht om aandacht te besteden aan deze onderwerpen en kunnen zelf bepalen op welke manier zij daar invulling aan geven, passend bij de achtergrond van de school. Wij werken met de methode "Kriebels in je buik". Uit deze methode selecteren we lessen die wij passend vinden voor onze leerlingen en aansluiten bij de verplichte kerndoelen in het onderwijs. De leerkracht informeert van te voren de ouders over de gekozen onderwerpen in de klas. 

Engelse taal

In leerjaren 1 t/m 8 wordt het vak Engels gegeven. Wij proberen de kinderen een basis te geven voor deze belangrijkste wereldtaal. In de door ons gebruikte methode “Take it easy” wordt ruim aandacht geschonken aan alledaagse dingen. Zaken die dicht bij de kinderen staan en heel goed toe te passen zijn in de praktijk.

Bewegingsonderwijs 

Kleuters krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van hun leerkracht in de speelzaal. Groep 3 t/m 8 krijgt twee keer per week (45 minuten) bewegingsonderwijs in de gymzaal van onze vakdocent (HALO- opgeleid).

Kunstzinnige en creatieve vorming

In alle groepen is er aandacht voor de kunstzinnige en creatieve vorming. Middels een online methode is er aandacht voor de muzikale ontwikkeling en in alle groepen staat er wekelijks handvaardigheid of tekenen op het programma. Vanuit DIA-Rozenburg zijn er gedurende het schooljaar ook kunstlessen die gegeven worden door gastdocenten. We doen ook mee aan het cultuurtraject Rotterdam

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schakelklas  

In onze schakelklas plaatsen wij kinderen die vanuit het buitenland komen en de Nederlandse taal niet beheersen. Zij hebben recht op één jaar schakelklasonderwijs wanneer zij in groep 3 tot en met 8 zitten. Kleuters gaan naar een reguliere kleuterklas. Deze kinderen krijgen extra taalonderwijs om ze voor te bereiden op het reguliere Nederlandse onderwijs. Ook krijgen ze andere basisvakken aangeboden passend bij het niveau van het kind. De kinderen werken op een eigen leerlijn, welke we uitwerken in een ontwikkelingsperspectief. Soms blijven kinderen iets langer dan een jaar in de schakelklas en soms iets korter. Dat ligt maar net aan de ontwikkeling van het kind. Kinderen die kunnen uitstromen naar een reguliere klas, blijven op de Rozenhorst indien er plek beschikbaar is. Indien de Rozenhorst geen passende plek heeft, zoeken we samen met ouders en ons samenwerkingsverband naar een passende plek in de directe leefomgeving.

Zorg voor de leerling

Alle leerlingen worden opgenomen in onderwijsplannen per vakgebied: rekenen, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en sociaal emotionele ontwikkeling. De kleuters werken met themaplannen. Aan het begin van het schooljaar starten deze plannen n.a.v. de eindresultaten (IEP) van het vorige schooljaar. De leerlingen worden in het plan verdeeld in drie groepen: intensief, basis en verrijkend. Voor iedere groep beschrijft de leerkracht wat de kinderen nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling. Halverwege het schooljaar worden deze plannen geëvalueerd en n.a.v. nieuwe toetsresultaten (IEP) worden er nieuwe plannen gemaakt voor de tweede helft van het schooljaar. Tussendoor wordt er nauwkeurig gekeken of alle kinderen zich naar vermogen ontwikkelen. Zodra er stagnatie of achteruitgang bij een leerling wordt opgemerkt, wordt dit direct onderzocht en besproken met de ouders. Indien nodig wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld om de leerling te begeleiden. Dit kan in de klas door de leerkracht uitgevoerd worden. Soms gebeurt dit door een andere leerkracht of onderwijsassistent. De leerkrachten worden hierbij begeleid door de intern begeleiders. Na enige tijd wordt er gekeken of de hulp het benodigde resultaat heeft opgeleverd. Is dat niet het geval dan wordt de extra hulp, eventueel aangepast, voortgezet. Ook kan er contact met de schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband worden opgenomen. Zij kijkt dan met ons mee en adviseert leerkrachten en ouders n.a.v. observaties in de klas. Ouders zijn als partner nauw betrokken bij dit proces. Soms is een kind beter op zijn/haar plaats in het speciaal (basis) onderwijs. Dit kan alleen met een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband welke wordt afgegeven na een zorgvuldig traject waarin al het mogelijke is gedaan om het kind binnen het reguliere onderwijs te houden.

Extra aandacht is er ook voor leerlingen die meer dan gemiddeld begaafd zijn. De school beschikt over voldoende deskundigheid en materialen om ook deze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden.

Passend onderwijs

Het doel is dat alle kinderen, dus ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. De scholen/schoolbesturen hebben een zorgplicht. Zorgplicht betekent dat de scholen/schoolbesturen ervoor moeten zorgen dat ieder kind dat op hun school zit of dat bij hun school wordt aangemeld een passende onderwijsplek krijgt, bij voorkeur binnen het eigen samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met de scholen, uitvoert. In Rozenburg is dit Onderwijscollectief VPR:

Onderwijscollectief Voorne-Putten Rozenburg                                                                                                                                              Gemeenlandsedijk Noord 26i                                                                                                                                                                    3216 AG Abbenbroek                                                                                                                                                                              0181-760900 / http://www.onderwijscollectiefvpr.nl/

Schoolondersteuningsprofielen

Bij het vinden van een passende onderwijsplek voor het kind zijn ouders uiteraard heel belangrijk. Ouders met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich op een nieuwe school, maar soms gebeurt het ook dat een kind al op een basisschool zit, maar dat het voor het kind beter is dat het naar een andere school gaat. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school niet aan het kind kan bieden wat het nodig heeft. Maar het zoeken naar een nieuwe school kan ook het gevolg zijn van een verhuizing. Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden. Het uitgebreide schoolondersteuningsprofiel is te vinden op de website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school.

Wanneer geldt de zorgplicht niet?

De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de groep waar het kind voor wordt aangemeld vol is. Voorwaarde is wel dat een school een duidelijk en consistent aannamebeleid heeft en in haar schoolondersteuningsprofiel aangeeft wanneer de school daadwerkelijk vol is. In deze situaties verdient het de voorkeur dat de school bij haar schoolbestuur en/of bij het samenwerkingsverband meldt dat zij geen onderwijsplek aan een kind kan bieden. Ook geldt de zorgplicht niet wanneer ouder(s)/verzorger(s) desgevraagd de grondslag van de school weigeren te respecteren. Het gaat hier niet alleen om de religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag.

Onderwijsconsulenten

Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan ook een beroep worden gedaan op de onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) wanneer er sprake is van plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte in het primair of voortgezet onderwijs of wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of school problemen ervaren met betrekking tot het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambities zijn:

- Het doorontwikkelen van het leerteam rekenen, bestaande uit leerkrachten en een interne specialist. Zij dragen zorg voor het rekenonderwijs van de school. Zij gaan aan de slag met een plan om de opbrengsten van ons rekenonderwijs te verhogen. 

- Meer aandacht voor de leerlingen die meer aankunnen bovenop de reguliere leerstof. 

- Een gediplomeerde reken-, en taalspecialist binnen de school.  


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Visie jonge kind

Spelen en ontdekken is de basis binnen het kleuteronderwijs. Spelen doen de jonge kinderen het allerliefste. Het is voor hen de manier om de wereld te verkennen en zichzelf te ontwikkelen. Het staat dan ook aan de basis van ons kleuteronderwijs. We werken met thema’s die zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Kleuters hebben binnen deze thema’s een speelleer-omgeving nodig die deze jonge kinderen prikkelt in hun nieuwsgierigheid en uitdaagt met betekenisvolle en uitdagende activiteiten waarbij de kinderen actief en betrokken bezig zijn. De leerkracht houdt daarbij de leerdoelen in het oog: het spelend en ontdekkend leren moet betekenisvol en zinvol zijn en sluit aan bij het spel van kinderen. De leerkracht observeert waar de kansen liggen om de kinderen in de groep verder te helpen. Het is belangrijk de ontwikkeling van iedere kleuter zorgvuldig in kaart te brengen. Dat doen wij met behulp van het observatiesysteem Mijn kleutergroep. Gerichte observaties van de leerkracht zijn daarbij ons uitgangspunt. Naar aanleiding van deze observaties kunnen we het aanbod aan het kind en de groep aanpassen in het themaplan. Het kleuteronderwijs is een interactief proces en komt samen met de kinderen tot stand. We vinden het belangrijk kinderen te begeleiden naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Binnen de thema’s is hier dan ook genoeg ruimte voor. Een goede samenwerking tussen het onderbouwteam en ouders is van groot belang voor de ontwikkeling van het jonge kind.

Wanneer de leerkracht in de klas en/of het kindvolgsysteem ziet dat een kind stagneert of een voorsprong heeft, schakelt zij de intern begeleiders in. Samen kijken ze dan naar een passend aanbod binnen het themaplan voor het betreffende kind. Na een korte periode wordt er geëvalueerd of het kind voldoende profiteert van dit aanbod. Indien dat niet zo is, wordt de schoolcontactpersoon van het samenwerkingsverband ingeschakeld om mee te denken en eventueel expertise in te schakelen.

Om de leerkrachten te ondersteunen in het signaleren en uitvoeren van zorg, kijken de intern begeleiders mee in het kindvolgsysteem en voeren regelmatig klassenbezoeken uit. Drie keer per jaar hebben wij met alle ouders een rapportgesprek waar de ontwikkelingslijnen vanuit ons kindvolgsysteem worden besproken. Ouders krijgen zo een goed beeld van waar hun kind staat in de ontwikkeling, wat wij doen op school en wat zij eventueel in de huiselijke sfeer kunnen doen om de schoolse ontwikkeling te ondersteunen.

Zodra de leerkracht zorg signaleert worden ouders betrokken als 'educatief partner'. Ouders denken mee in een passende aanpak die zij eventueel thuis ook kunnen ondersteunen. Tijden evaluatiemomenten met leerkracht, intern begeleiders en eventueel het samenwerkingsverband zijn zij ook aanwezig om mee te denken. 

Peuterspeelzaal/kinderdagverblijf

De Rozenhorst heeft een peutergroep in het gebouw die valt onder stichting kinderopvang Humankind. In de eerste zes jaar maakt het kind de grootste ontwikkeling door, dit is dan ook hét moment om preventief in te zetten op de taalontwikkeling. Door het stimuleren van de taalontwikkeling en verminderen van taalachterstanden worden de ontwikkelingskansen van jonge kinderen vergroot. Hiervoor gebruikt de voorschool een VVE programma en hanteren zij de woordenschatmethode logo 3000 welke bij de kleuters wordt voortgezet. Het doel hiervan is om taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen of zo veel mogelijk in te halen en verkleinen. Hierdoor kunnen alle jonge kinderen zo goed mogelijk voorbereid en met eerlijke kansen starten in groep 3.

Eenmaal in groep 1-2 heeft iedere leerkracht zicht op welke kinderen in de groep een doelgroepindicatie hebben en waar en hoe lang zij voorschoolse educatie hebben genoten (zichtbaar in Parnassys). Dit wordt tijdens de intake aan ouders gevraagd en de betrokken kinderopvangorganisatie geeft dit via een warme overdracht door. Deze kinderen worden expliciet benoemd en gevolgd binnen ons kindvolgsysteem en themaplannen.

Samenwerking en doorgaande lijn met de peuteropvanglocatie

Onze school werkt intensief samen met PSZ De Rozentuin. Het doel van deze samenwerking is het creëren van een doorgaande lijn tussen peuters en de voor- en vroegschool waarbij kinderen en ouders gezien worden in hun eigen ontwikkeling. De samenwerking is zichtbaar op de volgende wijze: 

- Warme overdracht van kinderen die naar de basisschool gaan, met name kinderen met een doelgroepindicatie. 

- Afstemming van de thema’s en activiteiten.

- Bij zorg afstemming tussen ouders, peuteropvanglocatie en school. Kinderopvang, school, SWV en JGZ zijn verbonden, versterken elkaar en werken samen op inhoud en proces rondom het kind.

- Het aanbieden van woordenschatonderwijs volgens de methode logo3000.

- Samen zorgdragen voor ouderbetrokkenheid door inloopmomenten waarbij ouders met hun kind kunnen werken.

De Rozenhorst volgt de resultaatafspraken die voor de voor- en vroegschool door de gemeente zijn opgesteld. Wij focussen ons hierbij op de warme overdracht van peuter naar kleuter, bij zorg handelen we adequaat, er is een aanbod voor kleuters dat recht doet aan hun ontwikkeling en er zijn warme contacten met wijkpartners. We vinden het belangrijk dat wij goed contact hebben met ouders van de kleuters/jonge kind om zo samen met ouders aan de slag te zijn met de ontwikkeling.

De peuters en kleuters organiseren gezamenlijke activiteiten. Op deze manier leren de peuters de school al een beetje kennen en zo kunnen we de overstap naar de basisschool makkelijker maken. Daarnaast is kinderdagverblijf Rozemarijke in de buurt, waar de school goed contact mee heeft.

Terug naar boven