De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1 -3-5 3181 HE Rozenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van De Rozenhorst

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

We verzamelen vanaf de binnenkomst van leerlingen met behulp van ons leerlingvolgsysteem Parnassys, systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van de leerlingen. Voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit met betrouwbare en valide toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. De leraren vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkelingen. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen en deze te clusteren in drie niveaus, te weten; verrijkt, basis en intensief. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat de mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om deze eventuele achterstanden weg te werken.
Buiten het volgen van de leerlingen via het leerlingvolgsysteem en de methodegebonden toetsen, maakt de school gebruik van de nieuwste 3.0 CITO toetsen. Deze toetsen bieden een methode onafhankelijk inzicht op het kunnen van de leerlingen. De leerkrachten stellen zelf doelen welke zij nastreven. Na afloop van de toetsperiode worden de toetsen en de behaalde resultaten op school-, groeps-, en individueel niveau geanalyseerd en besproken. Samen met de gegevens uit de CITO toetsen en de methode toetsen worden de leerlingen ingedeeld in een niveau. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven