De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1 -3-5 3181 HE Rozenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van De Rozenhorst

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In februari maken de leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets van IEP. Deze toets laat zien hoe de leerlingen zich de afgelopen jaren op school ontwikkeld hebben. Het is het laatste meetmoment voordat de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs (VO) vertrekken. Een doorstroomtoets afnemen brengt bepaalde verwachtingen met zich mee. Wij als school hebben deze verwachtingen met elkaar besproken en daar per vakgebied (Rekenen-wiskunde, taalverzorging en lezen) een streefdoel aan gehangen. 

We scoren met ons 3-jaars gemiddelde boven de inspectienorm voor onze school. Een compliment voor alle leerkrachten, kinderen en de ouders.

Er wordt vanuit de inspectie niet meer gekeken naar de gemiddelde eindscore per schooljaar. Over 3 jaar wordt er naar het gemiddelde resultaat op de referentieniveaus gekeken. Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is dat het 1S-niveau. Wij scoren boven de inspectienorm voor onze school.

Scores 23-24:

- Rozenhorst  1F: 98,6% /norm 85%/ correctienorm Corona 80%

- Rozenhorst 1S/2F: 45,8%/ norm 41,5%/ correctienorm Corona 33,3%

Het 3-jaars gemiddelde na schooljaar 2023-2024 is boven de inspectienorm en dus voldoende:

- Landelijk 1F 93,4%/ Rozenhorst 87,8%/ norm 85%

- Landelijk 1S/2F 51,5%/ Rozenhorst 44,8%/ norm 41,5%

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We verzamelen vanaf de binnenkomst van leerlingen met behulp van ons leerlingvolgsysteem Parnassys, systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van de leerlingen. Voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit met betrouwbare en valide toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. De leraren vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkelingen. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen en deze te clusteren in drie niveaus, te weten; verrijkt, basis en intensief. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat de mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om deze eventuele achterstanden weg te werken.
Buiten het volgen van de leerlingen via het leerlingvolgsysteem en de methodegebonden toetsen, maakt de school gebruik van de nieuwste IEP- toetsen. Deze toetsen bieden een methode onafhankelijk inzicht op het kunnen van de leerlingen. De leerkrachten stellen zelf doelen welke zij nastreven. Na afloop van de toetsperiode worden de toetsen en de behaalde resultaten op school-, groeps-, en individueel niveau geanalyseerd en besproken. Samen met de gegevens uit de IEP- toetsen en de methode toetsen worden de leerlingen ingedeeld in een niveau. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als school volgen wij de ontwikkeling van elke leerling en hebben wij een procedure om te komen tot een passend en kansrijk schooladvies.   

In de maand juni hebben wij een adviesvergadering voor de voorlopige adviezen groep 7. Tijdens deze vergadering zijn de leerkrachten van groep 7 en 8, interne begeleiders en directie aanwezig. Samen kijken we naar de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem vanaf groep 5 en alle overige informatie per kind. Met die informatie komen wij tot een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. In het kader van gelijke kansen letten wij er nauwlettend op dat de thuissituatie of andere omgevingsfactoren van een kind niet meewegen. We kijken echt naar de schoolse capaciteiten die wij op school waarnemen. Meestal is het voorlopige advies een dakpanadvies waarin het kind waarschijnlijk gaat uitstromen. Tijdens de rapportgesprekken aan het einde van het schooljaar wordt dit voorlopige advies met de kinderen en hun ouders besproken. We leggen dan uit hoe dit tot stand is gekomen. Ook mogen kinderen en hun ouders aangeven hoe zij dit zien en wat ons gezamenlijke doel is in groep 8.  

In november/december nemen wij de toetsen van ons leerlingvolgsysteem af in groep 8. Direct na de kerstvakantie hebben wij wederom een adviesvergadering zoals in groep 7 met dezelfde personen. De procedure om tot een advies te komen is gelijk aan die met het voorlopige advies. In januari krijgen de kinderen hun schooladvies. Ook deze bespreken we weer met de kinderen en hun ouders.   

Indien kinderen op de doorstroomtoets (in de eerste 2 weken van februari) een hoger advies scoren dan wij in januari hebben gegeven, gaan we weer met alle betrokkenen in de school om de tafel. Onze insteek is om een advies naar boven bij te stellen wanneer wij ook met regelmaat deze groei hebben gezien in de dagelijkse ontwikkeling op school. Bij een hogere score hebben we altijd een gesprek met ouders en kind erbij. Hierin leggen wij uit waarom we wel of niet bijstellen naar boven. Ook ouders en het kind mogen aangeven hoe zij dit zien. Samen komen we dan tot een eventueel bijgesteld advies. Uiterlijk 24 maart ontvangen deze kinderen hun bijgestelde advies. De overige kinderen behouden het advies wat in januari is gegeven. In de week van 25 t/m 31 maart melden alle leerlingen zich aan op de middelbare school van hun keuze passend bij hun advies.     

Het kan voorkomen dat kinderen moeite hebben met de schoolse ontwikkeling en dat wij verwachten dat zij gaan uitstromen naar een praktische vorm van onderwijs. Deze kinderen hebben een OPP bij ons op school. In groep 7 bespreken wij met de ouders dat we voor hun kind een intelligentie-onderzoek willen afnemen in groep 8. Dit om te bepalen welke vorm van praktisch onderwijs het beste is voor hun kind. In groep 8 wordt dit intelligentie-onderzoek afgenomen door ons samenwerkingsverband. De uitslag wordt met de ouders, de intern begeleider en het samenwerkingsverband besproken. Tevens wordt het uitstroomadvies besproken indien dit om praktijkonderwijs zou gaan. Kinderen die hoger scoren dan 75 doen mee met de doorstroomtoets. Kinderen die onder de 75 scoren hoeven de doorstroomtoets niet te maken. Dat is een keuze die we bespreken met ouders en kind. Alle kinderen, maar zeker deze kinderen, dragen wij warm over aan het voortgezet onderwijs middels een gesprek en onderwijskundig rapport

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Belangrijk is hoe je met jezelf en met elkaar omgaat; het gaat om meedoen en meebepalen. Niet alleen over je voegen naar de anderen: de groep, de maatschappij. Sociale competentie is ook invloed uitoefenen op je omgeving. Het gaat daarbij om het evenwicht. De verwachtingen die je aan sociaal competent gedrag mag stellen, zijn voor elke leeftijd anders. Een kleuter lost een ruzie bijvoorbeeld anders op dan een leerling uit de bovenbouw.

Iemand is sociaal competent als deze persoon zowel rekening houdt met zijn eigen belangen als met die van een ander. En als hij dit doet volgens de waarden en normen die in zijn samenleving gelden. Hiervoor zijn kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig.

Kennis heeft te maken met weten en kennen.

Vaardigheden hebben te maken met doen en kunnen.

Houding heeft te maken met willen en durven.

Er zijn natuurlijk ook andere aspecten van invloed op de houding van een kind. Bijvoorbeeld de gevoelens van een kind en het beeld dat hij of zij van zichzelf en de ander heeft.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Kennis
  • Vaardigheden
  • Houding

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De waardering van de inspectie is terug te vinden in de online versie van 'Scholen op de kaart'. 

In het schooljaar 2014-2015 heeft de Rozenhorst bezoek gehad van de inspectie voor het basisarrangement. Het basisarrangement is destijds gehandhaafd.

In het schooljaar 2017-2018 heeft de Rozenhorst bezoek gehad van de inspectie voor het thema rekenen/wiskunde. De resultaten zijn verwerkt in het rapport 'De staat van het onderwijs 2018'.

Terug naar boven