De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1 -3-5 3181 HE Rozenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van De Rozenhorst

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In april maken de leerlingen van groep 8 de eindtoets CITO. Deze eindtoets laat zien hoe de leerlingen zich de afgelopen jaren op school ontwikkeld hebben. Het is het laatste meetmoment voordat de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs (VO) vertrekken. Een eindtoets afnemen brengt bepaalde verwachtingen met zich mee. Wij als school hebben deze verwachtingen met elkaar besproken en daar per vakgebied (Rekenen-wiskunde, taalverzorging en lezen) een streefdoel aan gehangen. Onze groep 8 leerlingen hebben de toets gemiddeld met een goed resultaat afgesloten. We scoren met ons 3-jaars gemiddelde net wat beter dan vergelijkbare scholen. Een compliment voor alle leerkrachten, kinderen en de ouders.

Er wordt vanuit de inspectie niet meer gekeken naar de gemiddelde eindscore. Over 3 jaar wordt er naar het gemiddelde resultaat op de referentieniveaus gekeken. Het basisniveau 1F is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau. Wij scoren net boven het landelijke gemiddelde en ruim boven de inspectienorm voor onze doelgroep.

Scores:

- 1F landelijk 95%/ Rozenhorst 90.3%/ norm 85%

- 1S/2F landelijk 55,1%/ Rozenhorst 52,6%/ norm 41,5%

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We verzamelen vanaf de binnenkomst van leerlingen met behulp van ons leerlingvolgsysteem Parnassys, systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van de leerlingen. Voor de kennisgebieden taal en rekenen/wiskunde gebeurt dit met betrouwbare en valide toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus. De leraren vergelijken deze informatie met de verwachte ontwikkelingen. Deze vergelijking maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen en deze te clusteren in drie niveaus, te weten; verrijkt, basis en intensief. Wanneer leerlingen niet genoeg lijken te profiteren analyseert de school waar de ontwikkeling stagneert en wat de mogelijke verklaringen hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om deze eventuele achterstanden weg te werken.
Buiten het volgen van de leerlingen via het leerlingvolgsysteem en de methodegebonden toetsen, maakt de school gebruik van de nieuwste 3.0 CITO toetsen. Deze toetsen bieden een methode onafhankelijk inzicht op het kunnen van de leerlingen. De leerkrachten stellen zelf doelen welke zij nastreven. Na afloop van de toetsperiode worden de toetsen en de behaalde resultaten op school-, groeps-, en individueel niveau geanalyseerd en besproken. Samen met de gegevens uit de CITO toetsen en de methode toetsen worden de leerlingen ingedeeld in een niveau. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Belangrijk is hoe je met jezelf en met elkaar omgaat; het gaat om meedoen en meebepalen. Niet alleen over je voegen naar de anderen: de groep, de maatschappij. Sociale competentie is ook invloed uitoefenen op je omgeving. Het gaat daarbij om het evenwicht. De verwachtingen die je aan sociaal competent gedrag mag stellen, zijn voor elke leeftijd anders. Een kleuter lost een ruzie bijvoorbeeld anders op dan een leerling uit de bovenbouw.

Iemand is sociaal competent als deze persoon zowel rekening houdt met zijn eigen belangen als met die van een ander. En als hij dit doet volgens de waarden en normen die in zijn samenleving gelden. Hiervoor zijn kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig.

Kennis heeft te maken met weten en kennen.

Vaardigheden hebben te maken met doen en kunnen.

Houding heeft te maken met willen en durven.

Er zijn natuurlijk ook andere aspecten van invloed op de houding van een kind. Bijvoorbeeld de gevoelens van een kind en het beeld dat hij of zij van zichzelf en de ander heeft.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Kennis
  • Vaardigheden
  • Houding

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De waardering van de inspectie is terug te vinden in de online versie van 'Scholen op de kaart'. 

In het schooljaar 2014-2015 heeft de Rozenhorst bezoek gehad van de inspectie voor het basisarrangement. Het basisarrangement is destijds gehandhaafd.

In het schooljaar 2017-2018 heeft de Rozenhorst bezoek gehad van de inspectie voor het thema rekenen/wiskunde. De resultaten zijn verwerkt in het rapport 'De staat van het onderwijs 2018'.

Terug naar boven