De Rozenhorst

Jan Tooropstraat 1 -3-5 3181 HE Rozenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van De Rozenhorst

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van RKBS de Rozenhorst. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Op de Rozenhorst ontdek je wie je bent en welke plek je inneemt in de maatschappij. We leren je zelfredzaam te zijn door zelfbewust keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Bij ons doe je kennis op en ontwikkel je vaardigheden voor nu en in de toekomst. Leren doen we samen en we ontdekken de wereld om ons heen. We zijn er voor elkaar en gaan respectvol met elkaar om.

Onze kernwaarden zijn: plezier, betrokkenheid, veiligheid, samenwerking.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Veiligheid
  • Samenwerking
  • Plezier
  • Pedagogisch sterk klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school hanteren we een gemiddelde groepsgrootte van 27 kinderen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
326
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid

Binnen onze school zorgen wij voor voldoende opgeleide EHBO en BHV specialisten. Jaarlijks volgen zij hun herhalingscursus. Minimaal 2x per jaar oefenen wij een ontruiming met kinderen zodat iedereen weet wat we moeten doen bij een ontruimingsalarm. Wij werken met verschillende protocollen die samen ons veiligheidsplan vormen in combinatie met de aanpak voor sociale veiligheid.

Periodiek controleert de brandweer ons gebouw op brandveiligheid. Actiepunten worden direct opgepakt waardoor het gebouw veilig is. Periodiek wordt er bij ons op school ook een risico inventarisatie (RI&E) gehouden waarmee we zicht houden op verbeteringen die zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving voor onze kinderen en personeel.

Verwijdering/schorsing van leerlingen

Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat het bestuur concludeert dat de relatie tussen school en leerling (ouders) onherstelbaar verstoord is. Verwijdering kan ook plaats vinden vanwege wangedrag van ouders van leerlingen. Schorsing is aan de orde wanneer het schoolbestuur of directie bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld zijn: mishandeling, diefstal of herhaald negeren van een schoolregel; de leerling misdraagt zich zo, dat van verstoring van de rust en orde op school en in de klas sprake is. Een beslissing tot verwijdering of schorsing wordt altijd met de uiterste zorgvuldigheid genomen. Het protocol voor schorsen en verwijderen is op te vragen bij de directie.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Per 1 juli 2013 is het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling landelijk bij wet verplicht. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode. Binnen onze school is de intern begeleider in samenwerking met de schoolmaatschappelijk werker aandachtsfunctionaris. Zij kunnen u informatie geven over de meldcode (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode).

Terug naar boven