CBS Mozaïek

Jaap Valkhoffplein 5 3023 PV Rotterdam

Schoolfoto van CBS Mozaïek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

CBS Mozaïek stelt zichzelf als doel om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen. De Eindtoets zien wij als een indicator van ons succes. Wij zijn er trots op dat wij dit jaar onze kinderen kunnen uitdagen om hun talent voor leren in de Eindtoets te tonen. 

De resultaten van de toets liggen in de lijn van onze schooladviezen, waarbij door inzet van leerkrachten en leerlingen vaak nog meer leerwinst is geboekt. Desalniettemin wil CBS Mozaïek ook aangeven dat toetsen nooit de kern van ons onderwijs was of zal zijn; het bevorderen van geluk, plezier en eigenwaarde van onze leerlingen heeft onze prioriteit.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden op schoolniveau en groepsniveau en leerlingniveau geanalyseerd. Hierop wordt het onderwijsproces voor de komende periode gebaseerd. Er wordt een indeling gemaakt op de middenmoot waarbij de doelen die gesteld worden hoog en realistisch zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

CBS Mozaïek maakt eind groep 8 gebruik van de Route-Eindtoets. Afgelopen jaar hebben 19 leerlingen deelgenomen aan de toets.
Eind groep 7 krijgen de leerlingen schriftelijk een voorlopig advies. In februari krijgen de leerlingen een definitief advies.

Bij het opstellen van het advies wordt gekeken naar de tussen toetsen van Cito waarbij de laatste drie leerjaren het belangrijkst zijn. Andere informatie die meeweegt bij het opstellen van het advies is: resultaten van de methodetoetsen, observatie van de leerkracht met betrekking tot leerhouding, werkhouding, motivatie, gedrag etc.

Om leerlingen goed voor te bereiden op het VO bezoeken we samen met de groep en ouders de scholenmarkt, nodigen we scholen bij ons uit en gaan we bij VO-scholen op bezoek.Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zijn een Vreedzame School. Dit betekent dat onzeleerlingen zich gehoord en gezien voelen en dat ze een stem krijgen. We lerende leerlingen om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Deleerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en staan open voorverschillen tussen mensen. Gezamenlijk creëren we een veilige omgeving waaroptimaal geleerd kan worden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • betrokken leerlingen
  • democratie
  • aandacht voor groepsvorming

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven