Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool

Vaandrigstraat 15 3034 PX Rotterdam

 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool
 • Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool A S Talmaschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 werken wij met KIJK! Een leerlingvolgsyteem waarin de leerkracht de ontwikkeling  van iedere leerrling individueel volgt. Door dit nauwkeurig in te vullen, kan de leerkracht het lesaanbod voor de leerling direct afstemmen op behoefte.

In de groepen 3 tot en met 8 worden de Midden Cito en Eind Cito toetsen afgenomen. Na de Midden en Eind Cito toetsen is er een studiedag voor het team waarop data geanalyseerd wordt. Er wordt op school-groeps en individueelniveau niveau geanalyseerd. De leerkrachten analyseren  niet alleen de toets resultaten,maar reflecteren ook op hun eigen handelen. Vanuit de analyse worden o.a. groepsplannen gemaakt. Hierbij houdt de leerkracht rekening met de onderwijsbehoeften van iedere leerling.

Na alle toetsen vindt er ook een groepsbespreking met de intern begeleider plaats.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Talmaschool is een Vreedzame School.

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. Ze staan open voor de verschillen tussen de mensen.

Doelen van de vreedzame school

De Vreedzame school streeft ernaar kinderen te leren:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijk te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Kinderen centraal
 • Democratische vaardigheden
 • Samen oplossingen zoeken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven