Oranjeschool voor Basisonderwijs

Putselaan 184 3073 JM Rotterdam

Schoolfoto van Oranjeschool voor Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten op de Eindtoets Basisonderwijs hebben onze constante aandacht. In 2019-2020 is de Eindtoets vanwege het opkomende coronavirus niet afgenomen. In 2020-2021 wel en zijn de resultaten naar onze tevredenheid. Goede resultaten komen tot stand door goede leerkrachten die goede lessen geven. Als school werken wij cyclisch aan het op niveau houden en blijvend verbeteren van de leskwaliteit.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk jaar worden in januari en juni in alle groepen landelijk genormeerde toetsen afgenomen. Met de resultaten van deze toetsen kunnen we de prestaties van alle leerlingen op korte en lange termijn volgen via het leerlingvolgsysteem (LVS). Met deze informatie zijn groepsleraren in staat om voor leerlingen het juiste onderwijsaanbod te plannen in het groepshandelingsplan. De toetsgegevens geven de school daarnaast inzicht in de prestaties op groeps- en schoolniveau. Door een vergelijking met andere scholen en de gemiddelde scores weet de school of de resultaten op het gewenste niveau liggen. De Oranjeschool streeft naar gemiddelde groepsresultaten op het niveau van het landelijk gemiddelde. Vier keer per jaar bespreken en evalueren de leraren de doelstellingen met de intern begeleider(s) en/of directie.

Naast de cognitieve vakken wordt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind gemeten via de Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL). Dit is een leerlingvolgsysteem voor sociale competenties. De leerkrachten zijn hierin geschoold, zodat zij eenduidig obsereren. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 vullen de lijst ook zelf in.

Om kinderen te signaleren die meer- of hoogbegaafd zijn, maken wij gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstap naar het voortgezet onderwijs is een nieuwe stap in de schoolcarrière van uw kind. 
In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies mee voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt gebaseerd op de schoolprestaties van uw kind, de mogelijkheden van het kind en de vorderingen gedurende de schoolloopbaan. Als uw kind het schooladvies heeft gekregen, dan gaat u als ouder naar de school van uw keuze. De middelbare school bepaalt vervolgens op basis van het advies of uw kind wel of niet wordt toegelaten. Het advies van de basisschool is wettelijk gezien bindend.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2017 is de Oranjeschool voor het laatst door de inspectie bezocht. De inspectie heeft de Oranjeschool het basisarrangement toegekend. Op de Oranjeschool zijn wij constant bezig de kwaliteit te monitoren en verbeteren. Het rapport van de inspectie kunt u op de site van de inspectie vinden.

Terug naar boven