Oranjeschool voor Basisonderwijs

Putselaan 184 3073 JM Rotterdam

Schoolfoto van Oranjeschool voor Basisonderwijs

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Oranjeschool is een professioneel en vakbekwaam team. In de school worden collega's opgeleid tot specialist naast hun reguliere taken. Zo zorgen wij dat we expertise binnen de school hebben op (bijna) elk gebied.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het personeel is gelukkig beperkt ziek. Mocht een leerkracht afwezig zijn, dan wordt de groep waargenomen door een collega of door een invalleerkracht. Indien geen vervangende leraar wordt gevonden, wordt de groep verdeeld over de andere groepen of is er sprake van thuisonderwijs.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering
De groepen zijn geformeerd op basis van leeftijd. Binnen deze groepen werken we op meerdere instructieniveaus. Dit betekent dat we met alle kinderen de basisdoelen willen halen, maar dat de uitleg en route hier naar toe kan verschillen. Meestal is er sprake van 3 instructieniveaus: basisaanbod, verrijkingsaanbod en intensiveringsaanbod. 

Vakdocenten
De school is een 'Lekker Fit!'-school. Dit houdt in dat alle kinderen 3 keer per week gymnastiek krijgen van onze vakdocent.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerjaren 1 en 2 werken als combinatiegroep samen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd op de Oranjeschool bestaat uit de reguliere leertijd en de verlengde leertijd, oftewel verlengd dagarrangement (VDA). In bovenstaand schema is de invulling van de reguliere onderwijstijd te vinden. Deze beslaat 26 uur per reguliere lesweek.

Het VDA beslaat 10 uur extra intensivering. De invulling van het VDA beslaat verschillende extra curriculaire activiteiten binnen de schoolomgeving en wordt verantwoord aan de gemeente. In deze tijd werken we aan de volledige breedte van het onderwijsaanbod. Extra taal, rekenen en lezen is daarin heel belangrijk.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Scholen voeren samen in een samenwerkingsverband hun zorgplicht uit, wat betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat een kind dat bij school is aangemeld een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. De Oranjeschool is aangesloten bij het samenwerkingsverband PPO Rotterdam: Passend Primair Onderwijs Rotterdam.

De Rotterdamse scholen zijn verplicht om aan álle Rotterdamse kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Hoe zij dit moeten doen ligt vast in de basisondersteuning. Daarnaast is iedere school vrij zelf extra ondersteuning in te richten. In Rotterdam heeft PPO Rotterdam, net als ieder samenwerkingsverband passend onderwijs, de basisondersteuning vastgesteld. In deze basisondersteuning staat beschreven wat er tenminste van elke Rotterdamse basisschool verwacht mag worden op het gebied van onderwijs en onderwijsondersteuning. Voor meer informatie kunt u kijken op www.pporotterdam.nl.

Scholen in Rotterdam hebben hun basisondersteuning op orde als:
- De basiskwaliteit volgens de onderwijsinspectie voldoende is
- Zij op leerling niveau werken volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken
- De onderwijsondersteuning op school goed is georganiseerd
- Zij preventieve en licht curatieve interventies van voldoende niveau aan kunnen bieden

De exacte invulling van de basisondersteuning op de Oranjeschool is te lezen in het schoolondersteuningsprofiel, te vinden via de website en de website van PPO.  

Expertise
De school heeft expertise opgebouwd in de opvang van kinderen met downsyndroom en kinderen met spraak-taalstoornissen. Momenteel bezoeken 5 kinderen met een van deze aandachtsgebieden de school.

Intern begeleiders
De school heeft 2 intern begeleiders, namelijk Olivia End en Dominique den Ouden-Helleman. Zij coördineren de zorg op school. Zij zijn te bereiken via oend@oranjeschool.com en dhelleman@oranjeschool.com 

Schoolmaatschappelijk werk
Op de Oranjeschool werkt een schoolmaatschappelijk werkster: Kübra Acikgoz. Zij biedt laagdrempelige zorg aan leerlingen en hun ouders. U kunt haar benaderen als u vragen heeft over opvoeding, welzijn of andere zorgen. Kübra kan voor u en uw kind helpen zoeken naar passende hulp. De schoolmaatschappelijk werkster is voor ouders gratis en is te bereiken op het schoolnummer. Ook kunt u een afspraak maken via de leerkracht.

Logopedie
Vanaf het schooljaar 2020-2021 is een logopedist drie dagen in de week aanwezig op de Oranjeschool. Deze logopedist komt vanuit logopediepraktijk 'Spreek'. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 010-4744373 of per mail via info@spreek.nu.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het CJG is de plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden t/m 18 jaar) advies en ondersteuning. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Aan iedere school is een jeugdverpleegkundige verbonden. Voor de Oranjeschool is dit Sophie Artz. Via de intern begeleider kunt u een afspraak met haar maken.

In groep 7 geeft de jeugdverpleegkundige een groepsvoorlichting aan de leerlingen in de klas. De leerkracht is hierbij aanwezig. 
Meer informatie is te vinden op www.cjgfeijenoord.nl.

InBalans oefentherapie
De Oranjeschool werkt samen met Inbalans oefentherapie. Zij zijn elke dinsdag op school aanwezig. Zij helpen kinderen met hun motorische vaardigheden. Via de intern begeleider kan uw kind deelnemen.  

Meldcode
Elke organisatie die werkt met kinderen is verplicht te werken met de meldcode. Dit is vastgelegd in de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. PCBO werkt ook met de meldcode. Het volgen van de stappen helpt onderwijsprofessionals bij het signaleren en oppakken van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere school heeft een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Op onze school zijn dat de intern begeleider en de schoolmaatschappelijk werker. Zij kunnen u meer informatie geven over de stappen van de meldcode.

SISA
Alle PCBO-scholen zijn aangesloten op SISA. SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken en is een computersysteem waarin professionals aangeven dat zij betrokken zijn bij uw kind. Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij een kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Via SISA maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar. Als school vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen. Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra ondersteuning aan bieden in SISA kenbaar maken. SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én die hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). In SISA staat alleen de organisatie naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. Over de zorgen om het kind wordt in SISA niets genoteerd. Kijk voor meer informatie op www.sisa.rotterdam.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Oranjeschool beschikt over eigen (inpandige) Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De groepen van Jong Oranje bestaan uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De coördinator van Jong Oranje is Wilmine van Os, zij is bereikbaar via 010-4851907 of wvanos@oranjeschool.com

Terug naar boven