Oranjeschool voor Basisonderwijs

Putselaan 184 3073 JM Rotterdam

Schoolfoto van Oranjeschool voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De Oranjeschool: Een ontmoetingsplaats waar kinderen succesvol leren en talenten ontwikkelen

Op de Oranjeschool zorgen we dat we de goede dingen doen, zodat kinderen succesvol leren. Dat betekent concreet: een goede georganiseerde school met kwalitatief goede leerkrachten die goede lessen geven.

De Oranjeschool is een veelkleurige school met een gastvrij karakter. De school biedt in het kader van de Childrens Zone voor alle kinderen 10 uur extra les per week. Daarnaast is de school 'Lekker-Fit' school en wordt nadruk gelegd op gezond leven. Het aanbod is weliswaar gericht op goede resultaten in de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen, maar de extra leertijd zorgt voor veel afwisseling. Alle groepen krijgen 3 uur gymnastiek van de 'Lekker-Fitvakdocent. De overige vakken worden door de eigen groepsleraren verzorgd. De school hecht veel waarde aan structuur en rust zodat kinderen kunnen leren in een fijne sfeer.

Aan de school is een peuterspeelzaal verbonden, een zogenaamde 0-groep. Basisschool en de 0-groep hebben hun programma en activiteiten op elkaar afgestemd waardoor de activiteiten in de 0-groep ondersteunend zijn voor de doorgaande lijn van het ontwikkelproces van kinderen. 

De school streeft samen met de ouders naar gedeelde verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs en heeft het certificaat 'Ouderbetrokkenheid 3.0.'

Meer informatie over de school vindt u op onze website

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Succesvol leren
  • Rust
  • Betrokkenheid
  • Veiligheid
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Oranjeschool heeft een lange historie in een klassiek, recentelijk gerenoveerd, gebouw in de wijk Bloemhof in Rotterdam. Het gebouw is gerealiseerd in 1928. Onze leerlingen van zowel de 0-groepen van de peuterspeelzaal (Jong Oranje) als de groepen 1 t/m 8 gaan in hetzelfde gebouw naar school. In het schooljaar 2022-2023 werkt de school met 11 groepen 1 t/m 8 en twee groepen bij de peuterspeelzaal. 

De Oranjeschool heeft een wijkfunctie. Contact tussen organisaties uit de omgeving, het wijkondersteuningsteam (WOT), ouders en school zorgen voor een prettige (leef)omgeving.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school start met een inloop van 08:20 tot 08:30. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn tussen 08:30 en 14:30 alle leerlingen op school voor de reguliere leertijd. Aansluitend is er tot 15:45 de mogelijkheid om gebruik te maken van de verlengde leertijd voor groep 3 t/m 8. Tussen de middag lunchen de leerkrachten met de leerlingen. Op woensdag zijn de leerlingen 12:30 uit, met de mogelijkheid tot activiteiten tot 14:00 voor de leerlingen uit groep 3 t/m 8.

De Oranjeschool beschikt over een prachtig groenblauw schoolplein. De school kan ervoor kiezen om dit plein na schooltijd beschikbaar te stellen voor kinderen van de school en uit de buurt. Anders dan onder schooltijd is er op dat moment geen toezicht vanuit de school. De Oranjeschool is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit het betreden van het plein buiten de schooltijden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school beschikt over het Veilheid Volg Systeem waarmee jaarlijks veiligheidrisico's in kaart worden gebracht. Na inventarisatie wordt een plan opgesteld om geconstateerde gebreken zo snel mogelijk te herstellen. 

Een van de personeelsleden heeft de rol van Veiligheidscoördinator en is het aanspreekpunt voor alle zaken die hier betrekking op hebben. 

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Binnen de school zijn meerdere personeelsleden opgeleid als BHV-er. Zij worden jaarlijks geschoold. Een van de BHV-ers functioneert als aanspreekpunt en organisator. Hij/zij regelt de scholing, organiseert ontruimingsoefeningen en geeft bij mogelijke calamiteiten leiding aan de ontruiming.

Terug naar boven