Pantarijn

Dubbelstraat 6 3073 LG Rotterdam

gezicht vanuit de speeltuin die door de school wordt gebruikt als speelplaats

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Omdat wij staan voor optimale kansen voor iedere leerling om deel te nemen en floreren in vervolgonderwijs en maatschappij streeft Pantarijn naar maximale resultaten voor de basisvaardigheden taal, lezen & rekenen. Daartoe hebben wij onze onderwijstijd verlengd en besteden wij in alle groepen extra aandacht aan goed woordenschatonderwijs. Wij volgende ontwikkeling van onze leerlingen nauwgezet en brengen de opbrengsten systematisch in beeld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Door deelname aan Rotterdams Goud is onze ambitie hoog. Onze ambitie is dat meer leerlingen uitstromen naar de hogere segmenten van het Voortgezet onderwijs. 

De huidige schoolambitie is:

VWO-VWO/HAVO: 20% 

HAVO-HAVO/VMBO TL: 45%             

VMBO TL/VMBO BB: 25%

PRO: 10%                

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 27 juni 2017 heeft de Inspectie een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteitsverbetering van Pantarijn.

EINDOORDEEL:

Kwaliteit

Wij kennen aan de OBS De Pantarijn het basisarrangement toe. De kwaliteit van het onderwijs is weer voldoende.

Belangrijkste bevindingen De eindopbrengsten zijn voldoende.  Alle leerkrachten beschikken in voldoende mate over didactische en pedagogische vaardigheden. De leerlingenzorg is verbeterd, maar hier liggen tegelijkertijd kansen. De kwaliteitscultuur van de school heeft een belangrijke impuls gekregen.

Terug naar boven