Pantarijn

Dubbelstraat 6 3073 LG Rotterdam

  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op school wordt er de IEP-Eindtoets afgenomen. Deze toets geeft een beeld van het vervolgonderwijs van de leerlingen uit groep 8. Ook geeft deze toets een beeld van het onderwijs dat wij op school aan onze leerlingen geven.  De inspectie van het onderwijs heeft aan de resultaten van de Eindtoets vastgestelde normen gesteld. Tegenwoordig worden de scholen beoordeeld aan de hand van referentieniveaus. Er zijn voor het basisonderwijs drie referentieniveaus vastgesteld namelijk <1F, 1F en 2F/1S. Deze referentieniveaus lopen op in beheersingsgraad van de leerlingen.

Zo stelt de inspectie dat 85% van de uitstromende leerlingen uit groep 8 minimaal niveau 1F moet beheersen, als leerlingen dit niveau beheersen dan kunnen zij naar het voortgezet onderwijs om daar het onderwijs met goed gevolg te volgen. Ook stelt de inspectie dat 32,1% van de leerlingen minimaal niveau 2F/1S moet beheersen. Deze leerlingen zullen het best op minimaal HAVO niveau van het voortgezet onderwijs geplaatst kunnen worden. Onze huidige groep 8 leerlingen hebben het heel goed gedaan met de Eindtoets. Gemiddeld heeft groep 8 voor referentieniveau 1F 98% behaald! Dit is ver boven de 85%. We zijn echt trots op de leerlingen, want door deze score van 98% hebben ze ook nog boven het landelijk gemiddelde voor referentieniveau 1F gescoord. Het landelijk gemiddelde voor 1F is namelijk 92,2%.

Wat betreft de score van groep 8 voor referentieniveau 2F/1S, deze is 31,2%. Hiermee hebben we net niet de signaleringswaarde behaald van 32,1%. Daar zitten we net onder, het verschil is minimaal. Desondanks zijn wij erg blij met het behaalde resultaat en hebben wij alle vertrouwen dat wij volgend schooljaar ook de signaleringswaarde van 2F/1S zullen behalen.  

Onderstaande grafische weergave geeft een vertekend beeld ten opzichte van de data waar de school mee werkt. Het driejaarsgemiddelde voor 1F komt overeen met het driejaarsgemiddelde dat de school berekend heeft. Het driejaarsgemiddelde voor 1S/2F wijkt wel af, in onze berekening is het driejaarsgemiddelde namelijk voor 1S/2F: 35,6%. De school en het bestuur werken met de gemiddelden welke de school berekend, dit omdat dit volgens ons de werkelijke driejaarsgemiddelde zijn. Voor een nadere toelichting, met de werkelijke gegevens, welke gebruikt worden voor de evaluatie van ons onderwijs, verwijs ik u naar de bijlage Resultaten en opbrengsten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Omdat wij staan voor optimale kansen voor iedere leerling om deel te nemen en floreren in vervolgonderwijs en maatschappij streeft Pantarijn naar maximale resultaten voor de basisvaardigheden taal, lezen & rekenen. Daartoe hebben wij onze onderwijstijd verlengd en besteden wij in alle groepen extra aandacht aan goed woordenschatonderwijs. Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen nauwgezet en brengen de opbrengsten systematisch in beeld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Door deelname aan Rotterdams Goud is onze ambitie hoog. Onze ambitie is dat meer leerlingen uitstromen naar de hogere segmenten van het Voortgezet onderwijs. 

De huidige schoolambitie is:

VWO-VWO/HAVO: 20% 

HAVO-HAVO/VMBO TL: 45%             

VMBO TL/VMBO BB: 30%

PRO: 5%                

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij hebben een positieve verwachting van ieder kind, ieder kind wordt gezien en er wordt naar hen geluisterd. Wij scheppen een klimaat waarin het niet erg is fouten te maken en waar rechtvaardigheid heerst opdat alle leerlingen gelijk behandeld worden. De kinderen vinden het leuk om uitgedaagd te worden, ze durven aan te geven wat ze niet begrijpen, ze willen iets leren.

Veiligheid is daarvoor een voorwaarde en we zetten ons als school stevig in om te zorgen voor Respect, Veiligheid en Vertrouwen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • Veilig
  • Groei

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De rijksinspectie heeft voldoende vertrouwen in de school. Uiteraard zijn er wel verbeterpunten, waar wij hard aan werken. Mocht u vragen hebben over deze verbeterpunten neem gerust contact op met de school

Terug naar boven