Pantarijn

Dubbelstraat 6 3073 LG Rotterdam

  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn
  • Schoolfoto van Pantarijn

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Pantarijn is een openbare basisschool gelegen in de wijk Bloemhof. Sinds september 2014 is de school gehuisvest in de Dubbelstraat. Samen met speeltuin De Driehoek, wijkcentrum Irene en de eigen speelzaal en gymzaal hebben we alle voorzieningen in en om de school die voor een goede ontwikkeling van kinderen van belang zijn. De school valt onder stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam). Basisschool Pantarijn draagt zorg voor kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen. De school biedt alle leerlingen de kans zich in een veilige en stimulerende omgeving ten volle te ontplooien, waarbij respectvol met elkaar omgaan een belangrijke plaats inneemt. Wij hebben een positieve verwachting van ieder kind, ieder kind wordt gezien en er wordt naar hen geluisterd. Wij scheppen een klimaat waarin het niet erg is fouten te maken en waar rechtvaardigheid heerst opdat alle leerlingen gelijk behandeld worden. De kinderen vinden het leuk om uitgedaagd te worden, ze durven aan te geven wat ze niet begrijpen, ze willen iets leren. Het onderwijsconcept van de school is Rotterdams Goud. Rotterdams Goud heeft drie pijlers waar het onderwijs op rust, namelijk effectief organiseren, keuzes in curriculum en gedragscultuur. Samen met obs Bloemhof werken wij aan dit onderwijsconcept. Het onderwijsconcept is een afgeleide van het Uncommon School onderwijs uit de Verenigde Staten. De doelstelling is om onze leerlingen op een hoog niveau uit te laten stromen, namelijk 2F/1S, dit om hun kansen in het vervolgonderwijs zo hoog mogelijk te maken.

OBS Pantarijn valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op?www.stichtingboor.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 100% Focus op leren
  • Hoge verwachtingen
  • Elke minuut telt
  • Ieder kind zien
  • Hoge uitstroom

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft ongeveer 158 leerlingen. De kinderen stromen in vanuit de peutergroepen van de stichting De Rotterdamse Peuterschool, die in de school is gehuisvest. Ook veel zij-instromers van scholen uit de directe omgeving kiezen voor onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode

Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. We hanteren hiervoor de BOOR meldcode. 

RI&E

Voor alle organisaties met personeel in dienst is het opstellen van een RI&E verplicht. RI&E staat voor ‘risico inventarisatie & evaluatie’. Deze verplichting staat in de Arbowet. Het vormt de basis van een veilige school waar verantwoord kan worden gewerkt met het oog op risico’s en veiligheid. Het maken van RI&E gebeurt aan de hand van een aantal vaste stappen:

De eerste stap is het uitvoeren van de inventarisatie. Scholen van BOOR gebruiken er de applicatie Arbomeester voor om te onderzoeken of er risico’s op de school bestaan. Dit onderzoek resulteert in een lijst met daarop risico’s verschillend van klein tot groot. Het kan gaan om zaken aan een gebouw ( bijvoorbeeld over de vluchtwegen of de ventilatie) of om het welzijn van het personeel ( bijvoorbeeld over de ervaren werkdruk of veiligheid).

Daarna vindt er een evaluatie van alle risico’s plaats. Vastgesteld wordt hoe groot is een risico is en wat er de mogelijke gevolgen er van zijn. De lijst met risico’s wordt daarna gerangschikt op basis van belangrijkheid. Dit gebeurt door maken van een plan van aanpak. In het plan van aanpak wordt per risico beschreven welke maatregelen worden getroffen om het risico te beperken en wie hiervoor verantwoordelijk is. Op school is dat meestal de preventiefunctionaris, samen met de directie. Vastgesteld wordt wat er meteen moet worden aangepakt, wat voortdurende aandacht nodig heeft en wat kan er later kan. Een deskundige van de arbodienst Perspectief toetst via een grote steekproef de kwaliteit van de plannen van aanpak en voorziet ze van commentaar. Een plan van aanpak is een levend document dat als nodig bijgesteld wordt. Er kunnen immers nieuwe risico’s ontstaan of risico verdwijnen. Na een aantal jaar begint de cyclus opnieuw met een nieuwe RI&E. Als er grote veranderingen op de school zijn, bijvoorbeeld bij een verhuizing wordt RI&E op dat moment vernieuwd.

Terug naar boven