Pantarijn

Dubbelstraat 6 3073 LG Rotterdam

gezicht vanuit de speeltuin die door de school wordt gebruikt als speelplaats

Het team

Toelichting van de school

Obs Pantarijn geeft naast het reguliere lesrooster ook nog 10 uur per week extra leertijd. Deze 10 uur zijn als volgt opgebouwd, 6 uur leertijduitbreiding en 4 uur dagprogrammering. Door deze lestijd in te zetten maken wij wel gebruik van externe organisaties, die met behulp van vakkkrachten deze uren verzorgen. We maken gebruik van vakkrachten van SKVR  (vakkrachten op het gebied van dans, muziek en theater). De leertijduitbteiding en dagprogrammering zet naast het cognitieve ook in op de talentontwikkeling van de leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien mogelijk wordt er eerst gezocht naar een interne oplossing, indien er geen interne oplossing wordt gevonden, wordt er een vervangingsvraag bij het bestuur uitgezet. In uiterste gevallen als blijkt dat er geen vervanging mogelijk is wort een groep verdeeld. Ouders worden altijd vooraf via de Parro-app over de vervanging op de hoogte gesteld.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Om kinderen goede kansen te geven in de samenleving, moet de basis op orde zijn. Voor de basisvakken roosteren we meer tijd in. Aan andere zaken, bijvoorbeeld creatieve vakken, kunnen we daardoor minder tijd besteden. Gelukkig zijn wij een ‘dagprogrammeringsschool’. Dat betekent dat alle leerlingen bovenop de reguliere onderwijstijd wekelijks tien uur extra leertijd hebben. In samenwerking met externe organisaties worden activiteiten georganiseerd rondom techniek, cultuur, leesmotivatie, rekenen, sport, dans en andere aspecten van een talentontwikkeling

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)

Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur als uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn.

Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/

Schoolondersteuningssprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Ons schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website van PPO (www.pporotterdam.nl) en het ligt ter inzage bij de directie van de school.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt bijvoorbeeld voor rekenen in het boek van groep 5. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld: binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning.

In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en stimulerende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de jaarlijkse bijstelling wordt door ouders ondertekend.

De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO: Liesbeth van der Velde

De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is: Maryline Basile

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Samen met peuterspeelzaal locatie Pantarijn bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 met het programma SIL. De voorschool gebruikt namelijk Uk en Puk. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande en ononderbroken leerlijn.

Van peuterspeelzaal naar groep 1

Als uw kind de overstap maakt van De Rotterdamse Peuterschool naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas.

Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren.

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we 5 tot 6 thema’s die een periode van 6 tot 8 weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Cruciale beheersingsdoelen

In het kader van Rotterdams Goud werken wij op school we met cruciale beheersingsdoelen voor de domeinen getalbegrip, fonemisch bewustzijn en begrijpend luisteren. Deze domeinen zijn van essentieel belang voor het verdere verloop van de basisschoolloopbaan van het kind en hebben de grootste invloed op de taal- en rekenresultaten in de vervolgjaren. Om tegemoet te komen aan deze beheersingsdoelen werken wij doelgericht met de methode Rekenrijk en de CPS map Fonemisch bewustzijn.

Groepssamenstelling

We hebben gekozen voor een aparte groep 1 en 2 omdat we zo beter op de individuele behoefte van uw kind kunnen aansluiten. De kleuterleerkrachten hebben door deze samenstelling meer ruimte om de kinderen op hun eigen niveau en hun specifieke leerbehoeften in te spelen.

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode BOSOS. Dit doen we 3-4 keer gedurende de kleuterperiode en bespreken we met u tijdens de voortgangs- en rapportbesprekingen. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerlingadministratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2. Voor de najaarsleerlingen die tussen november en januari zijn begonnen gaan wij ervan uit dat zijn hun kleuterjaren vol moeten maken en hierom mogelijk langer in groep 2 zitten. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. De procedure om tot dit besluit te komen hebben wij vastgelegd in het protocol overgang en doublure.

Terug naar boven