Pantarijn

Dubbelstraat 6 3073 LG Rotterdam

gezicht vanuit de speeltuin die door de school wordt gebruikt als speelplaats

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Samenvattend kan gezegd worden dat de leerlingen het fijn vinden op onze school, dat ze zich veilig voelen. De leerlingen zijn gematigd positief over hun leerkracht. Tijdens de afnameperiode stonden in de groepen 6, 7 en 8 invalkrachten, die net op school waren begonnen met hun invalwerk, dit heeft zeker effect gehad op de gegeven antwoorden van de leerlingen.

Natuurlijk hebben we de peiling bekeken en gezocht naar mogelijke punten waarin we ons kunnen verbeteren. Met de leerlingenraad en het team en de MR hebben we deze punten besproken. We blijven aan de verbeterpunten werken, zodat bij een volgende peiling de leerlingen ook daarover nog meer tevreden zullen zijn.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het onderzoek oudertevredenheid is dit jaar per mail aangeboden aan de ouders.

Ondanks aanmoediging vanuit school en verlenging van de responstijd hebben heel erg weinig ouders de enquête ingevuld. Het onderzoek voldoet hierom niet aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid. Mede door de lage respons kunnen er geen al te betrouwbare conclusies getrokken worden uit de oudertevredenheidspeiling, de gegeven antwoorden van de 10 respondenten vertonen een grote variatie.

Wij willen de ouders die wel de moeite en de tijd hebben genomen om de enquête in te vullen hartelijk danken.

Wel hopen we bij een volgende afname op een hogere respons. 

Tevredenheid
4,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven