De Waterlelie

Veluwemeer 1 3068 KM Rotterdam

 • Schoolfoto van De Waterlelie
 • Schoolfoto van De Waterlelie
 • Schoolfoto van De Waterlelie
 • Schoolfoto van De Waterlelie
 • Schoolfoto van De Waterlelie

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vakantieverlof van het personeel vindt plaats tijdens de schoolvakanties. Leerkrachten die recht hebben op studieverlof (voor het behalen van een master) of op extra (bijzonder) verlof worden door een 'eigen' leerkracht vervangen.

In geval van ziekte of calamiteiten proberen we collega's zoveel mogelijk met eigen personeel te vervangen. Als vervanging niet mogelijk is, wordt een groep incidenteel opgevangen door de onderwijsassistent, of verdeeld over de andere groepen. Vanwege het lerarentekort kan in uitzonderlijke situaties gekozen worden voor thuis-onderwijs.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs: Boeiend onderwijs

Wij werken op het gebied van taal en rekenen met de methodes: Taal Actief 4, Wereld in Getallen 5 en Lijn 3.

Expliciete Directe instructie

Op obs De Waterlelie vinden wij instructie het hart van goed onderwijs. Leerlingen hebben recht op een goed georganiseerde les van een leerkracht die voor de groep staat en uitlegt, voordoet en hardop denkt. De meeste leerlingen hebben namelijk de leerkracht nodig om tot leren te komen. De leerkracht maakt het verschil. Wij vinden dat succesvolle leerkrachten zich richten op het ontwikkelen van talenten bij leerlingen. Ze zorgen dat hun instructie dusdanig effectief en efficiënt is, dat alle leerlingen de gestelde doelen halen en zich trots en kundig voelen. Ze verzorgen goede instructie en begeleide inoefening om zodoende alle leerlingen de kans te geven om zich de leerstof goed eigen te maken. In een les hebben we hoge verwachtingen van alle leerlingen. Onze leerkrachten beseffen dat ze ertoe doen en nemen hun verantwoordelijkheid door niet coachend op de achtergrond te blijven, maar door op te staan en les te geven. Zij zien dat instructie voor veruit de meeste leerlingen de sleutel is naar een succesvolle toekomst, waarbij de leerkracht een sturende rol vervult en de verantwoordelijkheid stapsgewijs overdraagt aan de leerlingen. Om deze goede les structuur te geven werken wij volgens het model Expliciete Directe Instructie (EDI).

EDI-les technieken

Een EDI-les bevat de volgende technieken:

 • Betrekken en activeren: De leerlingen worden actief betrokken bij de les door mee te schrijven, na te denken, te verwoorden en uit te wisselen.
 • Controleren van begrip: Tijdens het lesgeven wordt voortdurend gecontroleerd of alle leerlingen ook écht tot leren komen.
 • Feedback: Het controleren van begrip geeft waardevolle informatie voor het geven van feedback.
 • Herhalen: Tijdens de les wordt de leerstof vaak herhaald, zodat deze goed wordt onthouden. Dit gebeurt door veel vragen te stellen, mee te laten schrijven en veel voorbeelden uit te werken.

EDI-les onderdelen

Het doel is om de leerstof succesvol aan te leren aan zowel de sterke, gemiddelde, als risicoleerlingen (ingedeeld in de onderwijsaanpakken verrijkt, basis en intensief). Een belangrijke techniek is dan ook het controleren van begrip tijdens de verschillende lesonderdelen. Voordat leerlingen zelfstandig de leerstof gaan verwerken, moet 80 procent van hen het leerdoel hebben behaald. Zelfstandig werken is beter als leerlingen de leerstof in de basis beheersen. De overige 20 procent krijgt een verlengde instructie als de rest van de klas zelfstandig werkt.

Een EDI-les bestaat uit de volgende lesonderdelen:

 • Leerdoel: Hierin staat beschreven wat de leerlingen aan het einde van de les moeten weten of kunnen. Het leerdoel wordt duidelijk gedeeld met de leerlingen door dit op het bord te schrijven en samen te lezen en concreet te maken. De oefenstof van de zelfstandige verwerking moet aansluiten op het leerdoel.
 • Activeren van voorkennis: De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les, maar waarvoor ze de benodigde kennis al bezitten. Deze kennis wordt hierdoor vanuit het langetermijngeheugen in het werkgeheugen geplaatst, zodat hierop de nieuwe kennis kan worden gebouwd.
 • Instructie over het concept: De begrippen die in het leerdoel staan beschreven, worden uitgelegd.
 • Instructie over de vaardigheid: De stappen die nodig zijn om de in het leerdoel beschreven vaardigheden goed uit te voeren, worden aangeleerd.
 • Begeleide inoefening: De leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof over, terwijl de leerkracht steeds controleert of ze het goed doen en begrijpen.
 • Kleine lesafsluiting: De leerlingen maken opdrachten en/of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze de begrippen en vaardigheden van het leerdoel beheersen. Pas daarna mogen ze door naar de fase van zelfstandige verwerking. Dit om verkeerd inslijpen te voorkomen en om het zelfstandig oefenen effectiever te laten zijn.
 • Zelfstandige verwerking: De leerlingen oefenen zelfstandig met de in het leerdoel beschreven begrippen en vaardigheden.
 • Verlengde instructie: De leerlingen die zich de leerstof tijdens de kleine lesafsluiting nog onvoldoende eigen hebben gemaakt, volgen tijdens de zelfstandige verwerking een verlengde instructie met de leerkracht.
 • Grote lesafsluiting: De leerlingen maken opdrachten en/of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze de begrippen en vaardigheden van het leerdoel beheersen. Leerlingen die onvoldoende beheersing laten zien worden genoteerd in het werkplan om later alsnog aandacht te geven aan dit leerdoel. De leerkracht bespreekt met de leerlingen na hoe de les is verlopen: hoe is er gewerkt, heeft iedereen zich aan de regels gehouden, welke opdrachten waren moeilijk of juist makkelijk? Er is dus aandacht voor het product en het proces in de grote lesafsluiting.

Ik-wij-jullie-jij

Binnen deze lesonderdelen werken we met de leerlingen stapsgewijs naar zelfstandigheid. Hier onderscheiden zich duidelijk de fasen ik-wij-jullie-jij. Ik doe het voor, Wij doen het samen, Jullie doen het samen, Jij doet het zelf. Doordat leerlingen zich de leerstof in kleine stappen eigen maken, doen ze veel succeservaringen op en dat vergroot hun zelfvertrouwen en motivatie.

Opbrengstgericht werken

De school werkt sinds 2012 opbrengstgericht, gericht op resultaat dus. Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht maximaliseren van leerlingprestaties. Bij opbrengstgericht werken in het basisonderwijs benut een school de beschikbare informatie op leerling-, groeps- en schoolniveau. Hierdoor wordt de kwaliteit van het onderwijs geëvalueerd en verbeterd. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie dat op opbrengstgerichte scholen de leerprestaties beter zijn.

Kanjertraining

Het aanleren en stimuleren van gezond en tolerant gedrag en sociale omgangsvormen maken onderdeel uit van ons pedagogisch handelen. Op school worden kanjertrainingen gegeven. Alle leerkrachten zijn hiervoor gecertificeerd. Uitgangspunt van deze training is een positieve benadering, gebaseerd op de kanjerregels. Met de kanjertraining willen wij voorkomen dat er gepest wordt op onze school. Wanneer er toch sprake is van (cyber)pesten, is vroegtijdig signaleren en goed handelen uitermate belangrijk. Wij hanteren hierbij het pestprotocol, dat op aanvraag is in te zien. Hierbij is het ook belangrijk dat ouders en leerlingen gevallen van pesten melden bij de groepsleerkracht.

Engels

De Waterlelie vindt Engels op de basisschool heel belangrijk. Vanaf groep 1 krijgt uw kind een keer per week Engelse les. Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een logische keuze. Allereerst hebben jonge kinderen het vermogen een taal spelenderwijs te leren. Door bezig te zijn in een taal werken ze ongemerkt aan die taal. Dat vinden ze spannend en de motivatie voor spel, activiteiten en lessen in het Engels is groot. Werken in een andere taal is ook goed voor de internationale oriëntatie. In de groepen 1 tot en met 8 wordt het Engels thematisch aangeboden met behulp van de methode Join In.

Talentontwikkeling

Wij vinden het belangrijk om kinderen een zo breed mogelijke ontwikkeling mee te geven richting de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat de inzet van talentontwikkeling bijdraagt aan de verhoging van de leeropbrengsten en het zelfvertrouwen van de leerlingen.

Creatieve vakken

Zo worden in het leerplan de creatieve vakken structureel opgenomen in alle groepen. Ook is er in de bewegingslessen aandacht voor dans. Actieve leesbevordering en Bibliotheek op School worden in elke groep ingezet. Daarnaast besteden we ook in de pauze aandacht aan verschillende sporten, onder begeleiding van sportdocenten.

Persoonlijke ontwikkeling

Door kinderen in aanraking te brengen met verschillende talentactiviteiten doen leerlingen ervaringen op ter versterking van hun persoonlijke ontwikkeling. Zij breiden hun leef- en belevingswereld uit, leren een eigen inbreng te hebben en leren zichzelf te uiten. Dit vergroot hun zelfkennis en geeft zelfvertrouwen. Talentontwikkeling is niet een doel op zich maar een middel om tot (leer)ontwikkeling te komen.

Breed aanbod talentontwikkeling

Middels ons talentenaanbod willen we een breed aanbod voor alle leerlingen realiseren:

 • Cultuurtrajectlessen KCR voor alle groepen (twee tot vier keer per jaar)
 • De Bieb op School (maandelijks nieuwe boeken, leerkrachttrainingen, leesbevordering, ouderbijeenkomsten), Zwerfboeken project
 • Muziek: vakleerkracht muziek + IKEI (instrumenten en concerten), methode 123Zing
 • Talentonderwijs: elke groep heeft een keer in de twee weken techniekles van een vakleerkracht techniek.
 • Engels voor de groepen 1 tot en met 8 met de methode Join In.
 • Alle dinsdagen naschoolse activiteit zangles / koor.
 • De sportieve pauze (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur)
 • Lessen in de natuur: NME (kinderboerderij en schooltuin)

Ieder Kind een Instrument

Ieder Kind een Instrument (IKEI) is een muziekproject van SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). Op onze school doen de groepen 5 en 6 mee aan dit muziekproject. De kinderen krijgen hierdoor de kans hun talent voor muziek te ontdekken en verder te ontwikkelen. Onder leiding van een SKVR-vakleerkracht muziek wordt in de wekelijkse lessen gewerkt aan het creërend vermogen, presenteren en de sociale vaardigheden.

Instrumenten leren spelen

In groep 5 en 6 krijgen de kinderen les op instrumenten van SKVR. Bij ons op school krijgen ze les op p-bones en cajón. Ieder kind kiest uit dit aanbod een instrument en krijgt daar in groep 5 en 6 wekelijks les op in de klas.

IKEI-concert

Na twee jaar instrumentale lessen nemen kinderen uit groep 6 deel aan een groot IKEI-concert. Samen met kinderen van andere IKEI scholen én beroepsmusici uit een professioneel Rotterdams orkest staan zij op het podium. Dat is een indrukwekkende ervaring voor de kinderen en alle familieleden. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over het optreden.

Ieder Kind een Instrument is een initiatief van SKVR, de dienst Kunst en Cultuur (dKC) en Jeugd & Onderwijs (JO). Voor meer informatie over het aansluitende muziekaanbod van SKVR in de vrije tijd kunt u terecht op www.skvr.nl/muziek

Ontwikkeling tijdens schooltijd

We houden de ontwikkeling van onze leerlingen goed in de gaten. Dat is belangrijk, omdat er dan altijd voldoende momenten zijn waarop er bijgestuurd kan worden. Hoe doen we dat?

Ten eerste kijken leerkrachten goed naar de kinderen in hun groep. Tijdens de les, als de kinderen aan het werk zijn, of als ze aan het spelen zijn. De leerkrachten stellen zich daarbij vragen als:

 • Is de leerling gelukkig hier op school?
 • Hoe kan ik deze leerling het beste benaderen?
 • Welke leerstrategie sluit het best aan bij deze leerling?
 • Heeft de leerling zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld?
 • Heeft de leerling een goede werkhouding?
 • Wat kan ik doen om te zorgen dat de ontwikkeling van deze leerling optimaal verloopt?
 • Heeft de leerling voldoende motivatie?

Maar daarnaast houden wij de ontwikkeling tijdens de hele schooltijd bij met behulp van methodegebonden toetsen en toetsen van het leerlingvolgsysteem(LVS).

Met methodegebonden toetsen meten wij in hoeverre leerlingen de leerstof hebben begrepen. De toetsen van het LVS zijn meer algemeen. Die komen van het toetsinstituut IEP en worden gebruikt voor de gebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde. Een observatieformulier over de sociaal-emotionele ontwikkeling maakt ook deel uit van het LVS. Tijdens rapportagegesprekken houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.

Dan is er nog de intern begeleider. Die volgt de leerlingzorg en ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie van leerlingzorg in de groep. De intern begeleider voert gesprekken met leerkrachten en ouders en bezoekt de klas om te kijken hoe het onderwijs nog beter op de behoeften van onze leerlingen kan worden afgestemd. Dat is soms zoeken, want geen leerling heeft hetzelfde ontwikkelingsproces. Maar we komen er altijd uit.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitsbeleid

Kwalitatief hoog onderwijs kan niet zonder organisatie en beleid. Die kwaliteit moet worden bewaakt. Om het onderwijsconcept, zoals in het schoolplan staat beschreven, op hoog niveau te kunnen blijven uitvoeren, wordt een kwaliteitsbeleid gevoerd.

Voor kwaliteitszorg is het schooljaarplan een belangrijk document. Daarin wordt het afgelopen jaar geëvalueerd en staan doelstellingen en prioriteiten van de school. Het is dus een document bedoeld voor de school zelf, maar het wordt ook gebruikt als verantwoording naar de overheid. Het wordt besproken in het team en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en het bestuur.

Kwaliteit van onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs wordt op verschillende overlegmomenten geëvalueerd. Drie keer per jaar bespreken we bijvoorbeeld met het hele team de resultaten van de verschillende toetsen, schoolbreed. In zo’n overleg bekijken we welke schoolvakken en ontwikkelingsgebieden de komende tijd extra aandacht verdienen en hoe we dat gaan aanpakken.

Daarnaast is er veel samenwerking binnen het team. Zo gaan intern begeleider en directie regelmatig op bezoek in een klas om te kijken hoe een leerkracht te werk gaat. Achteraf wordt dan gesproken over methoden en didactisch handelen. Leerkrachten gaan ook bij elkaar op bezoek, dit noemen we collegiale consultatie: Van elkaar leren we veel. We blijven zo continu met elkaar in gesprek om het onderwijs zo fris mogelijk te houden.

Meer- en hoogbegaafdheid

Wij bieden alle kinderen een vertrouwde, geborgen, uitdagende en veilige omgeving, waarin ieder kind met plezier leert en zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt.

Dit geldt ook voor de meer begaafde leerlingen die zich sneller en anders ontwikkelen. Voor hen hebben wij een 'Bloeiklas' waar deze talenten tot bloei kunnen komen. In de 'Bloeiklas' ontmoeten peers (gelijkgestemden) elkaar en wordt met hen aan een ontwikkelplan gewerkt waarin niet alleen cognitieve, maar ook executieve vaardigheden aandacht krijgen. Het ontdekkend en onderzoekend leren staat in deze klas centraal.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De verschillende vakken worden in de kleutergroepen op een speelse manier aangeboden. Beginnende geletterdheid en het lezen van prentenboeken hoort hierbij.

Bij rekenen werken we met de methodiek "Met Sprongen Vooruit".

Bij schrijven horen vooral de motorische oefeningen die in het grote vlak worden uitgevoerd.

Bewegingsonderwijs omvat naast de gymlessen door de vakdocent ook het buitenspelen en het spelen in het speellokaal. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het leesonderwijs omvat naast het technisch lezen ook begrijpend lezen. Vanaf groep 5 komt daar ook studievaardigheid bij.

Twee maal in de week wordt er met tutoren gelezen.

Bij taal nemen we ook tijd voor spreken en luisteren. Daarnaast hoort ook het spellingonderwijs erbij.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Ze kunnen zo meedoen in de samenleving op basis van de beste kansen binnen het vervolgonderwijs. Met ingang van de wet passend onderwijs hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. Scholen moeten voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling), maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs. Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door het bestuur van PPO Rotterdam vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website, in de schoolgids en ligt ter inzage bij de directie van de school. 

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)

De Waterlelie is onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren scholen het onderwijs en eventueel extra ondersteuning voor uw kind zo goed mogelijk. Naast eigen interne specialisten biedt De Waterlelie vanuit het samenwerkingsverband verschillende externe specialisten aan. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken. 

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 leerling werkt voor rekenen in het boek van groep 5. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld:

 • binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of
 • vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning.

In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en eventueel bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Indien het OPP bijgesteld wordt, wordt het opnieuw door ouders ondertekend.

De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO: Nacira Choaibi - n.choaibi@pporotterdam.nl

De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is: Helma van den Ouwelant - h.vandenouwelant@pporotterdam.nl

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: www.pporotterdam.nl

Aanmelden, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur als uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn. Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om vanuit de uitgangspunten van Passend onderwijs zoveel mogelijk kinderen te kunnen begeleiden, hebben we de volgende ambities:  

Kinderen leren leren: Via training rondom de metacognitie leren kinderen hoe een taak aan te pakken en werkhouding te verbeteren.

Didactisch handelen: Middels een EDI training blijven de leerkrachten continu werken aan hun didactische basisvaardigheden. Onze didactisch coach helpt hen daarbij.

1-op-1 begeleiding: Met de NPO gelden zetten we in de klassen in op extra personeel zodat leerlingen door de eigen leerkracht vaker individuele begeleiding kunnen krijgen.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE): Met onze kinderopvang partner "Kleinrijkje" werken we aan een gezamenlijke visie en een nog betere doorgaande leerlijn van peuters naar kleuters.

Burgerschap: Ons burgerschaponderwijs wordt verrijkt met lessen over verschillende perspectieven rondom levensbeschouwing en wereldreligies.

Digitale geletterdheid: Kinderen voorbereiden op de digitale toekomst door hen vaardigheden en kennis te leren zodat zij digitaal geletterd mee kunnen doen in de huidige samenleving. Dit jaar wordt hier een plan en leerlijn voor ontwikkeld.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school staat “beredeneerd spelend leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Samen met peuterspeelzaal "Kleinrijkje" bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande- en ononderbroken leerlijn. De gemeente Rotterdam en de gezamenlijke schoolbesturen hebben met elkaar een nieuw kwaliteitskader voor het onderwijs aan kleuters ontwikkeld. Alle scholen van BOOR werken de komende vier jaar aan een nog stevigere basis van het onderwijs aan kleuters. Dit schooljaar werken wij aan een gezamenlijke visie en een nog stevigere doorgaan leerlijn. Wij hopen hiermee de overgang tussen van peuters via kleuters naar groep 3 nog beter vorm te geven.

Van peuterspeelzaal naar groep 1

Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal "Kleinrijkje" naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem, indien u daar als ouders toestemming voor heeft gegeven. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas. Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs)

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we 8 thema’s die een periode van 5 weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling

We hebben gekozen voor een aparte groep 1 en 2 omdat we zo beter op de individuele behoefte van uw kind kunnen aansluiten. Daarnaast spelen en werken wij in de groepen veel samen. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.

Terug naar boven