De Waterlelie

Veluwemeer 1 3068 KM Rotterdam

  • Een fantastisch groot plein om op te spelen
  • Groep 7 gaat jaarlijks op 3-daagse
  • We werken met de kanjertraining
  • O.a. surprises maken voor elkaar tijdens Sinterklaas
  • Samen als het kan, apart als het moet

Het team

Toelichting van de school

De Waterlelie is een kleinschalige basisschool in de wijk Zevenkamp. Jaarlijks wordt u via de nieuwsbrief geïnformeerd over de groepsindelingen. De groepsinformatie is ook terug te vinden op onze website. Wij werken met jaargroepen. Op schooldagen is een enthousiast team van leerkrachten aanwezig om uw kind onderwijs te geven. Er zijn fulltime leerkrachten maar ook parttimers. Zij werken minder dan 5 dagen en vormen een duo om een groep te begeleiden. Het Waterlelieteam bestaat echter uit meer dan alleen groepsleerkrachten. Er is een  IB-er die leerkrachten begeleidt bij het bieden van zorg in de groepen. Zij wordt daarbij ondersteund door PPO Rotterdam en de schoolmaatschappelijk werkster. Er zijn twee onderwijsassistenten die naast groepstaken ook ondersteuning bieden aan de verschillende leerkrachten. De vakleerkrachten gym en muziek zien alle kinderen gedurende de week voor een les. Het gymrooster vindt u op de website. De conciërge en administratief medewerkster kunnen u op allerlei manieren op weg helpen bij vragen die u heeft. De directie werkt fulltime en is bij aanvang van de school doorgaans in de gang bij de hoofdingang te vinden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht ziek (of afwezig is) is, zorgt de school voor vervanging.

Invallers zijn helaas niet ruimschoots aanwezig en dat probleem wordt alleen maar groter.

Bovendien weten we uit ervaring dat een juf/meester die niet bekend is met de school, niet altijd de beste oplossing is voor een groep kinderen.

Het kan daarom ook wel eens voorkomen dat verschillende leerkrachten (maar dus wel uit ons eigen team) de groep van uw kind overnemen.

Indien dat niet mogelijk is zal de groep worden verdeeld.

Natuurlijk proberen wij altijd de beste oplossing voor de groep te kiezen.

Pas bij grote calamiteiten wordt een groep naar huis gestuurd. Dit wordt altijd van tevoren schriftelijk aangekondigd, waarbij mogelijkheden tot opvang zijn gewaarborgd.

Eén en ander zal conform een richtlijn van Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) geschieden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op onze school wordt zowel met jaargroepen als met combinatiegroepen gewerkt. Dit hangt af van het totaal aantal leerlingen per jaargroep.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De verschillende vakken worden in de kleutergroepen op een speelse manier aangeboden. Beginnende geletterdheid en het lezen van prentenboeken hoort hierbij.

Bij rekenen werken we met de methodiek "Met Sprongen Vooruit".

Bij schrijven horen vooral de motorische oefeningen die in het grote vlak worden uitgevoerd.

Bewegingsonderwijs omvat naast de gymlessen door de vakdocent ook het buitenspelen en het spelen in het speellokaal. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het leesonderwijs omvat naast het technisch lezen ook begrijpend lezen. Vanaf groep 5 komt daar ook studievaardigheid bij.

Twee maal in de week wordt er met tutoren gelezen.

Bij taal nemen we ook tijd voor spreken en luisteren. Daarnaast hoort ook het spellingonderwijs erbij.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Naast ons reguliere onderwijsaanbod, bieden wij extra ondersteuning aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken met het programma VVE thuis waarbij we ouders van groep 1 en groep 2 de mogelijkheid geven ook thuis met de kinderen aan het schoolproject te werken

Terug naar boven