De Waterlelie

Veluwemeer 1 3068 KM Rotterdam

 • Schoolfoto van De Waterlelie
 • Schoolfoto van De Waterlelie
 • Schoolfoto van De Waterlelie
 • Schoolfoto van De Waterlelie
 • Schoolfoto van De Waterlelie

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij het kijken naar de resultaten van een school is het belangrijk te weten op welk niveau het leren van de kinderen begonnen is. Er zijn namelijk grote verschillen tussen kinderen wanneer ze op school komen.                                                        

Voorbeelden van factoren die van invloed zijn op het startniveau van kinderen zijn:                                                                                

 • eerdere school- en speelervaringen van het kind;                                                                                                                  
 • de capaciteiten van het kind;                                                                                                                                                   
 • de sociale omstandigheden. Wij proberen met alle kinderen een zo goed mogelijk resultaat te halen zonder daarbij de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind uit het oog te verliezen. Wij vragen daarbij echter wel hulp van de ouders (b.v. huiswerk maken, zorgdragen voor het nakomen van afspraken e.d.)  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies dat onze leerlingen meekrijgen is gebaseerd op het advies van de leerkrachten in combinatie met met de gegevens van ons IEP leerlingvolgsysteem. Wij ontvangen jaarlijks een terugkoppeling van de VO scholen over de vorderingen van onze oud-leerlingen. Uit deze terugblik kunnen wij concluderen dat onze adviezen de juiste kwaliteit hebben.

 • In het schooljaar 2019-2020 zijn in totaal 26 leerlingen naar het VO vertrokken.
 • In het schooljaar 2020-2021 zijn in totaal 29 leerlingen naar het VO vertrokken.
 • In het schooljaar 2021/2022 zijn in totaal 44 leerlingen naar het VO vertrokken.
 • In het schooljaar 2022/2023 zijn in totaal 24 leerlingen naar het VO vertrokken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school maken wij voor de sociaal-emotionele vorming gebruik van de methode "Kanjertraining". De methode draagt bij aan een toename van pro-sociaal gedrag en een afname van probleemgedrag. De methode is zowel preventief als curatief inzetbaar. Kanjertraining is door het Nederlands Jeugdinstituut beoordeeld als een effectieve aanpak bij pesten. Binnen de Kanjertraining staan vijf basisregels centraal:

- We vertrouwen elkaar

- We helpen elkaar                                                                

- We werken samen

- We hebben plezier. Humor neemt een belangrijke plaats in.    

- We doen mee 

 Met de Kanjertraining wordt het zelfvertrouwen van kinderen vergroot.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect & samenwerken
 • Verantwoordelijkheid & plezier
 • Veiligheid & vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven