OBS Crooswijk

Goudseweg 15 3031 XH Rotterdam

Schoolfoto van OBS Crooswijk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf 2015 is zichtbaar dat verschillende interventies en verbeteringen waaraan de school de afgelopen jaren gewerkt heeft, ook hun vruchten afwerpen.

De score op de Centrale Eindtoets Basisonderwijs (CITO) in 2021 was: 532,3

De score op de Centrale Eindtoets Basisonderwijs (CITO) in 2021 was: 534,2

Alle 15 leerlingen van groep 8 hebben in 2022 de eindtoets gemaakt en alle scores zijn meegeteld. 

Het resultaat was hoger dan het jaar daarvoor en met 534,2 boven het gemiddelde van soortgelijke scholen.

Schooljaar 2022-2023

Er hebben twee groepen 8 deelgenomen aan de eindtoets, groep 8a van de Vier Leeuwen en groep 8B van Pierre Bayle. Beide groepen hebben een verschillende type eindtoets gemaakt: Eindcito en ANM.

Voor beide groepen scoren we boven de inspectienorm. Qua schoolambities behalen we het gewenste percentage op 1F niveau, op 1S en 2F zitten we nog niet op de gewenste ambitie. Hier gaan wij ons in de komende jaren op richten.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school gebruikt de tussenresultaten van de landelijke toetsen (CITO) als één van de meetinstrumenten binnen de jaarlijkse cyclus van handelings- en opbrengstgericht werken.

Op basis van behaalde resultaten stellen we doelen voor de groep en individuele leerlingen. Vervolgens werken we hier aan door een onderwijsaanbod waarbij we differentiëren in instructie, leerstof en leertijd voor groepen kinderen. Tussentijds evalueren we en stellen we onze plannen bij. Daarvoor gebruiken we resultaten uit de lessen en methodetoetsen.

Twee keer per jaar hanteren we de opbrengsten van de landelijke toetsen om vast te stellen of de doelen gehaald zijn. Wanneer dit niet zo is, wat de oorzaak hiervan is. Vervolgens begint de cyclus weer opnieuw.

Bovenstaande noemen we het werken in de grote onderwijscyclus.

De kleine onderwijscyclus gaat over het dagelijks handelen van de leerkracht, het gericht evalueren en doorplannen van lessen en effectief gedifferentieerd werken in de klas. Middels diverse werkvormen worden de bijbehorende leerkrachtvaardigheden getraind, kennis vergroot en hierdoor het onderwijs verbeterd. Per vakgebied zijn onderwijsplannen opgesteld, zodat wij op een passende en eenduidige manier het onderwijs op onze school vormgeven en uitvoeren.

De beide cycli vormen samen de grote onderwijscyclus

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uit feedback van de VO-scholen waarnaar de leerlingen uitstromen, blijkt dat de schooladviezen van OBS Crooswijk zorgvuldig tot stand komen. Het merendeel van de leerlingen behaalt een diploma op het niveau dat hen in groep 8 geadviseerd werd.

Bij het opstellen en onderbouwen van het schooladvies maken we als school gebruik van “De negen uitgangspunten” voor een passend schooladvies van BOOR en de “Handreiking schooladvisering” van de rijksoverheid. Hierbij kijken wij zorgvuldig naar de volgende onderdelen van de harde data en zachte data:

Harde data:

  • Leerlingvolgsysteem (Cito toetsen): Hierbij nemen we de vaardigheidsgrafieken als uitgangspunt. Hoe ziet de ontwikkelingslijn er vanaf groep 4 uit? De resultaten van begrijpend lezen en rekenen/wiskunde zijn de beste voorspellers voor succes in het voortgezet onderwijs.
  • Methode toetsen: Is de leerling in staat het geleerde werk zelfstandig te reproduceren? Kan de leerling binnen de gestelde tijd de toets afronden? Heeft de leerling begeleiding nodig bij het maken van de toetsen?

Zachte data:

  • Inzet, werkhouding en doorzettingsvermogen: Zet de leerling door als het moeilijk wordt? Kan de leerling zich concentreren op zijn werk? Of heeft hij/zij hier hulp bij nodig? Is de leerling betrokken bij de instructie? Wat is de kwaliteit van het werk. Is de leerling snel tevreden of daagt hij/zij zichzelf uit? (Eigenaarschap)
  • Executieve functies: Hier staan vaardigheden als plannen, reflecteren en zelfstandig werken centraal.
  • Motivatie: Neemt de leerling zelf initiatief bij het verwerken van de stof? Wil de leerling dingen zelf doen/leren of heeft het hierbij ondersteuning of sturing nodig?
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: Hoe zit de leerling in zijn vel? Zijn er bijzonderheden? Hoe veerkrachtig is de leerling? Hoe is het contact met klasgenoten?

Naar aanleiding van alle bovenstaande punten komen wij tot een passend VO advies. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school is de cognitieve ontwikkeling belangrijk. Tegelijkertijd besteden wij ook veel aandacht en tijd aan de sociaal-emotionele, expressieve en sportieve ontwikkeling van de leerlingen. We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling op gestructureerde wijze via ons leerlingvolgssysteem. Waar we opvallende zaken of zorgen tegenkomen, vangen we deze in een groepsplan of individueel plan. Ook hier hanteren we dezelfde cyclische benaderingswijze als bij de cognitieve vakken.

Burgerschapsonderwijs??

Bij burgerschap leren de kinderen actief mee te doen aan de samenleving en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Op school wordt hiermee geoefend. Burgerschap  is geen vak, maar een taak van de school. Scholen zijn wettelijk verplicht om deze taak uit te voeren, de inspectie ziet hierop toe.

Bij burgerschap gaat het dus vooral om de houding en de vaardigheden van de leerlingen. De school is hier een geschikte oefenplaats voor!  Drie punten zijn de kern van burgerschap: Democratie; door democratie kunnen verschillende opvattingen op vredige manier tot oplossingen komen. Participatie; door een bijdrage te leveren aan de eigen leefomgeving en de verantwoordelijkheid ervoor te nemen. Identiteit; door te handelen vanuit je waarden en normen.  

Op OBSCrooswijk wordt met de kinderen regelmatig gesproken over de waarden van waaruit de school werkt: 

Veiligheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid.

Allereerst is het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de groep en op school en dat zij zich zelf durven te zijn.  Vandaaruit wordt regelmatig met de kinderen gesproken over de waarden veiligheid, verantwoordelijkheid en verbondenheid. Dit wordt toegepast bij veel voorkomende situaties op school.  Hoe help je een klasgenoot, hoe zorg je voor een ander, hoe zorg je voor jezelf, hoe los je een probleem op, hoe ga je om met ruzie, hoe los je dit op een goede manier op, hoe houd je de school netjes en op orde enz.

Daarnaast wordt verweven in diverse vakken aandacht besteed aan burgerschap. Dit komt aan de orde in de lessen geschiedenis, aardrijkskunde, sociale vorming, expressie e.d.  Door de lessen heen worden kinderen uitgedaagd om na te denken over hun toekomstige rol als burger in de Nederlandse samenleving. In alle groepen zitten kinderen van diverse nationaliteiten en  met een diverse religieuze en culture achtergrond. Juist deze diversiteit is een goede basis om te werken aan de sociale vorming en het respecteren van elkaar.

Daarbij gaat het er om dat de kinderen het belang leren van democratie, participatie en identiteit in de Nederlandse samenleving. Dit wordt bewerkstelligd door het samen leren, samen spelen en samenwerken in de klas en in de school.

Vormingsonderwijs

Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op een goede manier om vormingsonderwijs te organiseren op onze openbare school. Wij willen aansluiten bij de diverse achtergronden en culturen die onze populatie heeft. Daarbij is ons uitgangspunt dat we dit zo breed mogelijk willen benaderen, zodat wij tegemoet komen aan de culturele diversiteit van de leerlingen. Wij zijn in gesprek met diverse partijen en hopen dit schooljaar een start te kunnen maken met een aanbod voor onze kinderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid
  • verbondenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Obs De Vier leeuwen heeft bij het laatste inspectiebezoek een groene kaart gekregen. Hierdoor valt de school in het zogenaamd basisarrangement. De inspectie heeft ons de tip gegeven om opbrengstgerichter te gaan werken. Deze tip hebben wij ter harte hebben genomen en de school zet zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen.

Dit schooljaar volgt een stelselonderzoek in het kader van "vroegschoolse educatie".

Terug naar boven