OBS Crooswijk

Goudseweg 15 3031 XH Rotterdam

Schoolfoto van OBS Crooswijk

Het team

Toelichting van de school

Op OBS Crooswijk werken veel verschillende teamleden. Iedereen heeft zijn eigen taak. De groepsleerkrachten geven les aan één groep. In meerdere groepen zijn leraar ondersteuners of onderwijsassistenten ingezet.

Onze vakleerkrachten geven les in bewegingsonderwijs, muziek en ICT. Daarnaast hebben de groepen 3 t/m 8 techniekles, verzorgd door de leerkrachten van Slagplug.

Op het gebied van de leerlingenzorg hebben wij twee intern begeleiders. Zij zorgen ervoor dat elk kind de juiste aanvullende zorg krijgt.Het onderwijsteam wordt verder ondersteund door een administratief medewerker en conciërge. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht het voorkomen dat er een leerkracht ziek is of vanwege een andere reden afwezig is, dan bekijkt de directie of er een invaller voor de groep kan. Wij volgen hier op school een vast schema voor. Indien geen vervanging mogelijk, dan wordt er per toerbeurt een groep naar huis gestuurd. Hierbij krijgen de leerlingen schoolwerk mee naar huis. Wij kiezen er niet voor om de groepen te verdelen omdat dit veel onrust teweeg brengt bij de betrokken leerlingen en teamleden in de school. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De vakgebieden in de periode groep 1/2 zullen vaak elkaar overlappen. De meeste vakken worden gegeven volgens de leerdoelen uit KIJK en de uitgangspunten van spelend leren. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De bovenstaande urentabel is tot stand gekomen door een analyse te maken van de leerlingenpopulatie en hun onderwijsbehoefte. Voor de vakken rekenen, taal en lezen is dit uitgewerkt in een onderwijsplan. Dit plan beschrijft de precieze werkwijze voor het specifieke vakgebied. Wij streven naar een eenduidige uitvoering van het onderwijsplan door de leerkrachten zodat ieder kind een ondoorbroken ontwikkelingslijn kan volgen en het beste uit zichzelf kan halen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het school ondersteuningsprofiel van OBS Crooswijk

Als onderdeel van de voorbereiding naar Passend Onderwijs ontwikkelt OBS Crooswijk een ondersteuningsprofiel. De rapportage van een vragenlijst van PPO is hiervoor de basis. Het profiel van OBS Crooswijk kan het best gekarakteriseerd worden als het netwerkprofiel. Onze school heeft de basisondersteuningsmogelijkheden en voor leerlingen die ingewikkelde ondersteuningsbehoeften hebben verwijst de school naar gespecialiseerde partners in het netwerk.  Deze gespecialiseerde partners in het netwerk zorgen dat het kind passend onderwijs krijgt. Dit kan een vorm van speciaal (basis) onderwijs zijn, maar het kan ook een “gewone” basisschool zijn in de buurt die zich speciaal heeft toegelegd op het verlenen van die specifieke vorm van zorg. Een dergelijke keuze kan alleen gemaakt worden met de volledige instemming en goedkeuring van de ouders.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft de ambitie om leerlingen die meer moeite hebben op cognitief gebied beter aan te kunnen sluiten op de onderwijsbehoefte. Dit geldt voor zowel het leerstof aanbod als het handelen van de leerkracht.

De school heeft de ambitie om leerlingen die een leer voorsprong hebben op cognitief gebied, beter aan te kunnen sluiten op de onderwijsbehoefte. Dit geldt voor zowel het leerstof aanbod als het handelen van de leerkracht.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school staat “spelend leren” centraal in de kleutergroepen. De leerkracht van groep 1/2  begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Samen met peuterspeelzaal Peuter en Co van Kinderdam bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 vanuit de methodiek spelend leren. Hierbij maken we gebruik van KIJK, onderdelen van Kleuterplein en werken we doelgericht. De voorschool gebruikt het programma Kleuterplein en KIJK. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande- en ononderbroken leerlijn. De gemeente Rotterdam en de gezamenlijke schoolbesturen hebben met elkaar een nieuw kwaliteitskader voor het onderwijs aan kleuters ontwikkeld. Alle scholen van BOOR werken de komende vier jaar aan een nog stevigere basis van het onderwijs aan kleuters. Dit schooljaar werken wij aan de doorgaande lijn en hebben we als doel om de overstap van peuters naar kleuters te verbeteren en de methodieken beter op elkaar af te stemmen en aan te laten sluiten.

Van peuterspeelzaal naar groep 1

Als uw kind de overstap maakt van peuterschool naar basisschool, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem, indien u daar als ouders toestemming voor heeft gegeven. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas. Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren.

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we thema’s die een periode van 6 weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling

We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.

Ieder schooljaar formeren we nieuwe kleutergroepen. Bij de samenstelling van de groepen zijn we afhankelijk van de instroom (nieuwe kleuters) en de doorstroom (overgang naar groep 2 en 3). Ook bekijken we de onderwijsbehoefte van kinderen. Op basis daarvan besluiten we of gecombineerde groepen 1/2 of een aparte groep 1 en groep 2 formeren. We informeren u hierover bij het bekendmaken van de groepsindeling (welke juf of meester uw kind in het volgende schooljaar krijgen). Dit gebeurt enkele weken voor de zomervakantie

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode KIJK. Dit doen we 4 keer gedurende de kleuterperiode en bespreken we met u in januari en juni. Vanaf 1 augustus 2022 mogen wij geen toetsen meer afnemen bij de kleuters. Dat doen we pas vanaf groep 3. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerlingadministratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal-emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een weloverwogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. De procedure om tot dit besluit te komen hebben wij vastgelegd in het protocol overgang en doublure.


Terug naar boven