Hildegaertschool

Debussylaan 11 3055 TE Rotterdam

  • Schoolfoto van Hildegaertschool
  • Schoolfoto van Hildegaertschool
  • Schoolfoto van Hildegaertschool
  • Schoolfoto van Hildegaertschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De leerkrachten van de Hildegaert hebben oog voor elkaar en kennen een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat leidt tot een laag ziekteverzuim en een grote bereidheid om extra inspanning te leveren om het lesgeven aan de kinderen in de groep voortgang te laten vinden.

Daarbij is een aantal collega's specifiek aangenomen om bij verlof een groep kinderen les te geven. In de praktijk is er dan ook tot op heden geen sprake geweest van lesuitval.

 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Omdat kleuters veel met en van elkaar leren, is in de groepen 1 en 2 gekozen voor heterogene groepen. Zo zijn er veel momenten te creeren waarop zij samen in grote en kleine groepjes samen kunnen werken en spelen.

Vanaf groep 3 zijn leerlingen rijp om te leren lezen, rekenen en schrijven en wordt gekozen voor het leerstofjaarklassen systeem. In dat systeem worden leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar gegroepeerd. Deze groepen krijgen, binnen ons systeem van leren in drie niveaus, grofweg dezelfde leerstof aangeboden op hetzelfde moment van de dag. Elk niveau krijgt daarbij de aangepaste leerinstructie en leertijd.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutertijd besteedt de Hildegaert de onderwijstijd aan het bieden van leersituaties, waarbij naar Montessoriaans model een overlap is in doelstellingen, werkvormen en tijdsbesteding. De ontwikkelgebieden lopen daarbij in elkaar over.. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De genoemde tijden zijn indicatief. Het is aan de leerkrachten om te bepalen welke interventies er (onder andere in tijd) nodig zijn om de beoogde les- en curriculumdoelen te halen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Hildegaert kent een leerlingpopulatie die boven landelijk gemiddeld niveau presteert met leren. Het basisarrangement van de leerstof van de school is afgestemd op die populatie.

De school heeft diverse bijzondere voorzieningen om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, te helpen. De school zet verschillende manieren in om alle kinderen te ondersteunen:

-de Octopuskinderen krijgen individuele aandacht in de groep of in een andere ruimte, werken in homogene subgroepen in extra ondersteuningsgroepen;

-de Nautiluskinderen krijgen met een wezenlijk aangepaste pedagogisch-didactische aanpak, waarin aandacht is voor de persoonlijke leerlijnen, individuele aandacht. Deze aanpak is geïntegreerd in de groepsaanpak.

-de co-teaching biedt op gezette tijden een tweede leerkracht bij de instructie in de groep.

De school geeft aan dat zij ouders nadrukkelijk betrekken bij de onderwijsaanpak van de kinderen. De borging van de ondersteuning in de schoolorganisatie is al goed op orde.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De inspanningen van de school om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte goed en zelf beter te kunnen begeleiden ligt op het vlak van professionalisering van de leerkrachten, die extra ondersteuning in de school bieden. Door hun begeleiding in de groep (tijdens co-teaching) hebben zij vanuit hun expertise een goed beeld van de onderwijsbehoeften van de specifieke leerlingen en zijn startpunt (samen met de interne begeleiders) voor verbetertrajecten hierin.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven