Hildegaertschool

Debussylaan 11 3055 TE Rotterdam

  • Schoolfoto van Hildegaertschool
  • Schoolfoto van Hildegaertschool
  • Schoolfoto van Hildegaertschool
  • Schoolfoto van Hildegaertschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Halfjaarlijks worden de opbrengsten van de school middels de Opbrengstenanalyse besproken en geduid met het college van bestuur. Dit document is niet openbaar. Eveneens worden deze opbrengsten besproken met het schoolteam. Dit kan leiden tot interventies in de didactische aanpak van de leerkracht, verdeling van menskracht of intensivering van onderdelen van het lesprogramma per groep of leerjaar. Zo is er in bepaalde groepen meer onderwijstijd ingeruimd voor reken- of taalonderwijs, worden feedbackmomenten bij individuele leerlingen gepland. Tevens wordt extra leerstof aangeboden (naast de methode), digitale ondersteuning of een leerlijn wordt ‘ingedikt'. Als zodanig worden zij opgenomen in de lesplanning of onderdeel van organisatorische afwegingen bij inzet van personeel. Tevens werd besloten de proefopzet NT 2 wegens succes voort te zetten. De Interventiekaart beschrijft aanpassingen en/of acties in dat leerstofaanbod per leerjaar. Ultimo kunnen zij leiden tot aanpassingen in de desbetreffende Onderwijskaarten.

Per kwartaal heeft de IB’er contact met de groepsleerkracht over de tussentijdse metingen van de leerresultaten van de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen. Dat betreft methode-gebonden toetsen en halfjaarlijks de methode-overstijgende toetsen. Het systeem van Focus PO vertaalt de resultaten in met elkaar te vergelijke indicatoren die onderdeel uitmaken van een breder onderwijsplanningsinstrument. Deze groeps- en leerlingbespreking en conclusies uit het FocusPO- instrument kunnen leiden tot aanpassingen van de weekroosters of individuele aanpak van een leerling.

Wekelijks meet de leerkracht door observatie of toetsing het behalen van de lesdoelen van elk afzonderlijk kind en de klas in zijn geheel. Deze metingen leiden tot aanpassingen in het weekrooster voor wat betreft onderwijstijd, ondersteuning of didactische aanpak.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies van de Hildegaertschool is gebaseerd op het beeld dat van een kind is gekregen gedurende de gehele schoolloopbaan.

Vanaf groep 5 worden de leerlingresultaten in de belangrijkste vakgebieden afgezet tegen een uitstroomniveau, om zo de ouders al deelgenoot te maken van onze inzichten op de uitstroom. In de voortgangsgesprekken worden behalve de cognitieve resultaten uiteraard ook de metacognitieve vaardigheden en kindkenmerken in afwegingen over een te verwachten uitstroom meegenomen.

In groep 7 krijgen de kinderen in het late voorjaar een Voorlopig Schooladvies, waarin deze cognitieve resultaten, metacognitieve vaardigheden en kindkenmerken leidend zijn.

In november van groep 8 zijn er gesprekken van de leerkrachten met de ouders over handhaving of een eventueel te verwachten aanpassing van het Voorlopig Advies. Halverwege groep 8 volgt dan het Eindadvies. Dit Eindadvies dient op basis van een eventueel hogere score op de Eindtoets, later dat schooljaar, te worden heroverwogen. Soms leidt dit tot een aanpassing naar boven van het Eindadvies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Hildegaert vinden we het belangrijk dat we oog voor elkaar hebben. Oog voor elkaar hebben is wat de school kenmerkt en als missie voert: daar staan we voor!

Wij vinden het dan ook belangrijk dat elk kind zich op school en in de klas veilig voelt, om zich op zijn of haar eigen manier optimaal te kunnen ontwikkelen en om ervoor te zorgen dat het kind het gevoel heeft de dingen goed te kunnen. Om een veilig schoolklimaat te waarborgen, besteden we in de klassen daarom veel aandacht aan het zelfbeeld en sociaal gedrag. Het is belangrijk dat leerlingen leren met hun eigen mogelijkheden en grenzen om te gaan en dat zij een positieve bijdrage in een groep kunnen leveren

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Oog voor elkaar
  • Verantwoordelijkheid dragen
  • Veiligheid staat voorop

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie heeft op verzoek van de school aanvullend onderzoek gedaan naar de school. Na het onderzoek heeft zij geconcludeerd dat de Hildegaert het predicaat 'Goed' toegekend krijgt omdat zij aantoonbaar op de vier deelgebieden Onderwijsproces, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten en Kwaliteitszorg en ambitie meer dan 'voldoende' scoren.

Terug naar boven