Noen

Paradijsplein 1 3034 SL Rotterdam

 • Alle tafels in de lokalen zijn gedekt
 • Schoolfoto van Noen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op onze school werken vooral parttimers. Op de dagen dat de parttimers een verlofdag hebben, nemen meestal hun duo-collega’s hun plaats in of ruilen ze onderling van dagen. Aan alle leerkrachten worden dezelfde eisen gesteld. We willen het aantal leerkrachten voor een groep in principe tot twee beperken. Bij ziekte van leerkrachten probeert de school zoveel mogelijk vaste vervangers te krijgen, dit is echter niet altijd mogelijk omdat wij afhankelijk zijn van het aanbod. In enkele gevallen zal een assistente of een LIO-stagiaire de groep onder haar hoede moeten nemen. Het kan ook voorkomen dat de kinderen worden verdeeld over andere groepen. Hiervoor hebben we afspraken gemaakt binnen het team om dit zo goed mogelijk te regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de onderbouw (groep 1 en 2) wordt gewerkt in heterogene groepen. De kinderen van groep 1/2 zitten bij elkaar en door elkaar. Dit maakt een ononderbroken ontwikkeling mogelijk. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met leerstofjaargroepen. Dat betekent dat alle kinderen in een groep hetzelfde leerprogramma wordt aangeboden. Elk jaar vormen we de groepen opnieuw naar gelang van onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierbij houden we rekening met het didactische niveau en sociaal emotionele vaardigheden/ontwikkeling van het kind.

De godsdienstleerkracht verzorgt de godsdienstlessen. Ook aan specifieke zaken, zoals het aanleren van de Soera’s en het verrichten van het gebed, wordt dagelijks aandacht besteed. De Arabische teksten worden eerst in het Nederlands vertaald. Dit betekent concreet:

 • Het islamitische godsdienstonderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de Koran en Soenna.
 • Het islamitisch godsdienstonderwijs is een verplicht onderdeel van het lespakket.
 • De islamitische feesten worden ook op school gevierd
 • De islamitische voorschriften en gebruiken worden nagekomen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school wil zich gaan profileren op het gebied van leerproblemen. Dit houdt in dat wij ons willen gaan focussen op leerproblemen op het gebied van rekenen en taal. De school gaat uit van een leerprobleem als een leerling op het gebied van technisch lezen, spelling en op het gebied van rekenen een leerrendement heeft dat lager is dan 50%. Om optimaal onderwijs te kunnen bieden heeft de school besloten om maximaal 2 leerlingen in een groep te plaatsen met een leerprobleem, tenzij de betreffende leerlingen meer dan 3 schooljaren op onze school onderwijs hebben genoten. Meer dan 2 leerlingen zou betekenen dat de efficiënte leertijd die de leerkracht kan inzetten ontoereikend is voor de gehele groep.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is een VVE-school (vroeg- en voorschoolse educatie). Dit betekent dat onze peuters starten bij ons bij "Noentje" en dat we nauw samenwerken met Peuter en Co. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school (vroegschool: groep 1 en 2) maakt gebruik van de methode 'Kleuterplein' die redelijk aansluit op de methode ‘Peuterplein' die op "Noentje" gebruikt wordt. Daarnaast wordt de extra woordenschat methode "Logo 3000" aangeboden. Er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht. Op dit moment heeft Noentje 3 groepen nul met maximaal 16 peuters per groep. Onze ambities zijn:

 • Wij beschikken over doorgaande leerlijnen qua aanbod (wat).
 • Het educatief handelen en de ondersteuning en begeleiding is op elkaar afgestemd.
 • Er is in alle gevallen sprake van een warme overdracht.
 • De opbrengsten zijn van voldoende niveau.

Vanuit Rotterdams beleid de volgende ambities:

 • Op de Noen zijn er minimaal drie groepen nul van 16 peuters per groep.
 • Minimaal 80% van de doelgroep peuters dat instroomt in de vroegschool (groep 1) heeft een VVE programma doorlopen.
 • De voor- en vroegschool voldoet aan de normen van de inspectie.
 • Er is een HBO geschoolde peuterleidster.

Terug naar boven