Noen

Paradijsplein 1 3034 SL Rotterdam

  • De leerlingen worden feestelijk verwelkomt, omdat we gaan vasten.
  • Bedankje voor de buren tijdens Ramadanfeest namens onze leerlingen. N.a.v. project 'PBS in de wijk'
  • De tafels zijn gedekt voor de iftar.
  • Leerlingen zijn interactief bezig met een les.

In het kort

Toelichting van de school

Goede kwaliteit op basis van een sterke identiteit.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief Onderwijs
  • Sterke identiteit
  • SWPBS school
  • Wijkschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen neemt regelmatig toe. De groepsgrootte varieert van 18 tot 26 leerlingen. Wij houden rekening met de uitbreiding van het aantal groepen en houden een wachtlijst bij.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
348
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Hoe gaan we met elkaar om?

Van de leerlingen op Ibs Noen wordt verwacht dat ze netjes en goed met elkaar omgaan. We hanteren hiervoor een gedragsprotocol. Maar veel belangrijker dan beleid op papier is de uitvoering in de praktijk van alledag: aan het begin van het schooljaar stelt elke leerkracht samen met de leerlingen klassenregels vast waaraan iedereen zich moet houden. Als het een keer mis gaat, lossen we het op; dat hoort bij het opgroeien. We zijn aardig en beleefd tegen elkaar en de volwassenen geven de leerlingen het goede voorbeeld. Netjes, goed en normaal met elkaar omgaan betekent voor ons dat we in elke situatie de beleefdheid in acht nemen, ook bij meningsverschillen. Dat we niet slaan, schoppen, duwen, bewust iemand bezeren, dat we elkaar ook geen pijn doen met woorden, kortom, dat intimiderend gedrag op onze school niet is toegestaan.

Wanneer een kind zich in de school structureel misdraagt, zult u door de leerkracht worden uitgenodigd voor een gesprek. Ouders en leerkracht zullen zich over de kwestie buigen en gezamenlijk tot een oplossing moeten komen. Wangedrag bij leerlingen duidt meestal op onderliggende oorzaken. Indien nodig wordt de schoolmaatschappelijk werkster erbij betrokken. Zie bijlage "Gedragsprotocol Noen"

In het uiterste geval en indien het gedrag van het kind daartoe aanleiding geeft, kan de directie in het uiterste geval het kind enkele dagen schorsen. Zie hiervoor de bijlage 'Protocol Schorsen en verwijdering van leerlingen’. Uiteraard gaan we ervan uit dat het niet zover hoeft te komen en dat er in samenwerking met de ouders een oplossing is gevonden.

Terug naar boven