IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs

Bertrand Russellplaats 7 -9 3069 CA Rotterdam

  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs
  • Met uitdagende lessen waarin de kinderen onderzoekend en ontdekkend leren.
  • Regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO), peuters, VSO en BSO onder een dak.
  • Verschillende spellen en spelen in de tuin, samen hebben wij plezier.
  • Elk kind is uniek en straalt op haar of zijn eigen manier.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt er gezocht naar een vervanger. Wanneer er geen vervanger beschikbaar is, wordt er een andere oplossing geboden. Zo kunnen de kinderen verdeeld worden over andere groepen, of wordt er een leerkracht ingezet die op die betreffende dag taken buiten de groep had.

Is een bepaalde klas gedurende een jaar al meerdere keren verdeeld of is een leerkracht ziek voor een langere periode, dan kan het zijn dat leerkrachten van een andere groep worden ingezet om in die groep les te geven. Dit betekent dat de groep van de desbetreffende leerkracht verdeeld wordt. Een groep wordt maximaal 2 dagen verdeeld, uitzonderingen daar gelaten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op IKC Nova groeit. In het schooljaar 2023-2024 hebben wij op IKC Nova afdeling regulier de volgende groepen:

IKC Nova afdeling regulier:

- Varia groep (in samenwerking met PPO Rotterdam)

- groep 1/2a

- groep 1/2b

- groep 3

- groep 4

- groep 5

- groep 6

- groep 7

- groep 8


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijd die er voor groep 3 staat voor taal is inclusief het aanvankelijk- en het technisch lezen.

Taal voor de groepen 4 t/m 8 bestaat uit de vakken taal, begrijpend lezen en spelling.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De expertise in de school wordt zoals in het SOP beschreven uitgebreid. Daarmee vergroten wij het aantal specialisten in de school. Omdat wij binnen ons IKC deze twee vormen van onderwijs aanbieden, regulier- en speciaal basisonderwijs, hebben wij veel kennis en expertise in huis op diverse gebieden. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Met alle expertise en de extra handen binnen ons IKC, kunnen wij nog beter voorzien in de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen. Gezien het feit dat er expertise in huis is op verschillende vlakken, kunnen wij beter voorzien in de individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen. Met aandacht voor burgerschap geven wij de onze leerlingen de basisnormen en -waarden van onze samenleving mee.

Ook zullen wij de komende twee jaar extra inzetten op de basisvaardigheden: vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en burgerschap.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

KindeRdam verzorgt binnen IKC Nova de peuteropvang. De peuters krijgen hier alle ruimte zich te ontwikkelen. Ze leren er samen delen, spelen, luisteren, vertellen, zingen en weerbaar worden. Onze pedagogisch medewerkers werken daarbij met thema’s van Uk en Puk. Deze pedagogische methode is speciaal ontwikkeld voor Voorschoolse Educatie (VE). De kinderen worden hiermee op speelse wijze al voorbereid op de basisschool, waardoor de overgang kleiner is en ze een betere start maken. De thema’s van Uk en Puk sluiten aan op het programma Sil, dat door de school wordt gebruikt voor de groepen 1 en 2. Op die manier ontstaat een doorgaande ontwikkellijn van de peuteropvang naar de basisschool.

De leerkrachten van de groepen 1/2, de pedagogisch medewerkers van KindeRdam en de jonge kind specialist hebben wekelijks een bordsessie waarin zij met elkaar praten over de te behalen doelen voor het jonge kind.

Terug naar boven