IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs

Bertrand Russellplaats 7 -9 3069 CA Rotterdam

  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs
  • Met uitdagende lessen waarin de kinderen onderzoekend en ontdekkend leren.
  • Regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO), peuters, VSO en BSO onder een dak.
  • Verschillende spellen en spelen in de tuin, samen hebben wij plezier.
  • Elk kind is uniek en straalt op haar of zijn eigen manier.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van IKC Nova. De school ligt in het hart van Ommoord en vormt samen met KindeRdam IKC Nova. De school heeft een afdeling regulier onderwijs en een afdeling speciaal basisonderwijs. Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten en geeft betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Deze zijn voor een groot deel automatisch gegenereerd. Waar nodig heeft de school een toelichting in het Schoolvenster geschreven. Als u meer informatie zoekt kunt u altijd onze website bezoeken of contact met ons opnemen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Schitterend de toekomst in
  • Zien en gezien worden
  • Onderwijs van nu
  • Op maat voor elk kind
  • Samen plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC Nova is een school met een groeiend leerlingaantal. Binnen de afdeling regulier onderwijs hebben wij aankomend schooljaar, op de combinatie groep 1/2 na, alleen maar enkele groepen. Binnen onze afdeling speciaal basisonderwijs werken wij meer met combinatiegroepen en houden wij de groepen kleiner. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schorsen en verwijderen

Het Bevoegd Gezag (CvB) kan uw kind voor een periode van ten hoogste 5 dagen schorsen. Daarbij moet het Bevoegd Gezag (CvB) aangeven wat de reden is voor de schorsing. Dat moet schriftelijk aan de ouders bekend gemaakt worden. Verder moet het Bevoegd Gezag (CvB) de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar in kennis stellen van een schorsing voor een periode langer dan 1 dag en daarbij de reden vermelden. Bij een schorsing van 1 dag stelt de school alleen de leerplichtambtenaar in kennis van de schorsing.   In bepaalde gevallen kan uw kind van school verwijderd worden (wanneer schorsen al meerdere keren is toegepast of wanneer uw kind iets ernstigs heeft gedaan, bijvoorbeeld geweldpleging). Dan heeft uw kind geen toegang meer tot de school.   Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en ouders kan reden zijn om tot verwijdering over te gaan. Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen (wanneer dit een bedreiging of belediging betreft) kan er tevens aangifte gedaan worden bij de politie.   Bij verwijdering gelden de volgende regels: -          voor de verwijdering moet het Bevoegd Gezag (CvB) luisteren naar het verhaal van de ouders, de leerling en de betrokken groepsleerkracht; -          Het Bevoegd Gezag (CvB) moet de leerplichtambtenaar direct inlichten               over het besluit tot verwijdering; -          Het Bevoegd Gezag (CvB) moet altijd aangeven wat de reden is van de verwijdering.   U kunt als ouders bezwaar maken tegen de verwijdering en dit bezwaar indienen bij het Bevoegd Gezag (CvB) van de school. De school moet u nogmaals horen, u kunt uw bezwaar toelichten en de rapporten en adviezen bekijken die zijn opgesteld.   Tijdens de bezwaarprocedure mag uw kind niet geschorst worden. Het schoolbestuur zoekt dan samen met de school, de ouders en het samenwerkingsverband naar een passende, tijdelijke oplossing.   Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift besluit de school opnieuw over de verwijdering.    

Terug naar boven