IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs

Bertrand Russellplaats 7 -9 3069 CA Rotterdam

  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op IKC Nova werken wij met een ambitiemonitor. Hierin stellen we vast welke opbrengst we van de verschillende groepen verwachten en hoeveel groei er de komende periode gemaakt moet worden. De resultaten van de leerlingen worden, naast de toetsen uit de methodes, gevolgd via het Cito-leerlingvolgsyssteem. De CITO toetsen worden vanaf groep 3 t/m groep 8 twee keer per jaar afgenomen. In januari en in juni. Op de rapporten worden de scores altijd genoteerd, zo kunt u zelf de vorderingen van uw kind bijhouden. Vanaf groep 6 krijgt u een ontwikkelingsperspectief bij het rapport. Op deze uitdraai vanuit Esis, ons leerlingvolgsysteem, kunt u precies zien hoe uw kind zich ontwikkelt. Deze ontwikkeling is uitgezet in een grafiek. Bij de kleuters gebeurt dit met het gestandaardiseerde observatie-instrument KIJK. Dit maakt het mogelijk om vroegtijdig te signaleren op de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Vanaf groep 1 t/m 8 worden deze gegevens  geanalyseerd tijdens groepsbeprekingen die de leerkracht heeft met de intern begeleider. Dit gebeurt in een cyclisch proces van analyseren: doelen stellen ->passend onderwijs bieden (zowel aan leerlingen die achterstanden hebben als aan leerlingen die specifieke talenten hebben) en het evalueren en bijstellen van doelen en onderwijsaanbod. Elk  half jaar houden we een schoolbespreking volgens FOCUS PO om de opbrengsten schoolbreed te evalueren, analyseren op school-, groeps- en individueel niveau. We maken gebruik van onderwijsplannen waarin beschreven staat hoe we ons onderwijs vormgeven.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven