IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs

Bertrand Russellplaats 7 -9 3069 CA Rotterdam

 • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk basisonderwijs
 • Met uitdagende lessen waarin de kinderen onderzoekend en ontdekkend leren.
 • Regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO), peuters, VSO en BSO onder een dak.
 • Verschillende spellen en spelen in de tuin, samen hebben wij plezier.
 • Elk kind is uniek en straalt op haar of zijn eigen manier.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op IKC Nova werken wij met een ambitiemonitor. Hierin stellen we vast welke opbrengst we van de verschillende groepen verwachten en hoeveel groei er de komende periode gemaakt moet worden. De resultaten van de leerlingen worden, naast de toetsen uit de methodes, gevolgd via een leerlingvolgsysteem. Schooljaar 2023/2024 gaan wij werken met een nieuwe leerlingvolgsysteem van Cito, 'Leerling in Beeld'. Hier kijken wij goed naar hoe onze leerlingen groeien.

De toetsen worden vanaf groep 3 t/m groep 8 twee keer per jaar afgenomen. In januari en in juni. Op de rapporten worden de scores altijd genoteerd, zo kunt u zelf de vorderingen van uw kind bijhouden. Vanaf groep 6 krijgt u een ontwikkelingsperspectief bij het rapport. Op deze uitdraai vanuit Esis, ons leerlingvolgsysteem, kunt u precies zien hoe uw kind zich ontwikkelt. Deze ontwikkeling is uitgezet in een grafiek. Bij de kleuters gebeurt dit met het gestandaardiseerde observatie-instrument KIJK. Dit maakt het mogelijk om vroegtijdig te signaleren op de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Vanaf groep 1 t/m 8 worden deze gegevens  geanalyseerd tijdens groepsbeprekingen die de leerkracht heeft met de intern begeleider. Dit gebeurt in een cyclisch proces van analyseren: doelen stellen ->passend onderwijs bieden (zowel aan leerlingen die achterstanden hebben als aan leerlingen die specifieke talenten hebben) en het evalueren en bijstellen van doelen en onderwijsaanbod. Elk  half jaar houden we een schoolbespreking volgens FOCUS PO om de opbrengsten schoolbreed te evalueren, analyseren op school-, groeps- en individueel niveau. We maken gebruik van onderwijsplannen waarin beschreven staat hoe we ons onderwijs vormgeven. Deze onderwijsplannen worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast. 

Ook gaan wij dit schooljaar aan de slag gaan met het meten van Burgerschap. Hierdoor kunnen wij goed zien welke vaardigheden m.b.t. Burgerschap de kinderen beheersen en welke vaardigheden meer aandacht behoeven. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor de advisering van onze leerlingen volgt onze school de procedure die is beschreven in de OverstapRoute. Het definitieve schooladvies komt tot stand na een proces tussen school, leerling en ouders. Dit is niet voor elke leerling hetzelfde. Het proces bestaat uit:

 • Een gesprek over het verwachtte uitstroomniveau in groep 6. 
 • Een voorlopig schooladvies in groep 7 op basis van het verwachtte uitstroomniveau.
 • Na de doorstroomtoets in groep 8, ontvangt de leerling een definitief advies in maart 2024.                                                                  Het schooladvies moet passend zijn voor de leerling. Het geeft optimistisch en realistisch de potentie aan van de leerling. In de praktijk betekent dit dat onze school adviseert over het niveau waarop wij verwachten dat de leerling in klas 1 van het vo tot zijn recht komt én uitgedaagd wordt. Concreet houden wij ons bij het opstellen van het schooladvies aan onderstaande uitgangspunten: 
 • Het adviesproces is een continu en gezamenlijk proces. Daarom is er een adviesteam op school dat vanaf groep 6 toewerkt naar een definitief schooladvies in groep 8. Ouders en leerlingen worden hier bij betrokken. Onze school zoekt voor afstemming over passende schooladviezen contact met vo-scholen in de omgeving (in geval van concrete casussen, kan meedenken door de vo-school op anonieme basis plaatsvinden).
 • We gebruiken bij het opstellen en onderbouwen van het schooladvies de (ontwikkeling in de) vaardigheidsscores op de LVS-toetsen (LVS=leerlingvolgsysteem) uit groep 6, 7 en 8.
 • We hechten vooral waarde aan de resultaten van rekenen/wiskunde en begrijpend lezen. Dit zijn de beste voorspellers van het succes in het voortgezet onderwijs.
 • We baseren aanvullende informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie, leerstijl en talenten op meerjarige observaties. We leggen deze informatie systematisch vast.
 • We verzamelen bij leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften adequate, aanvullende informatie om het schooladvies vast te stellen en te onderbouwen.
 • We zijn alert op het risico van onder- of over-advisering.   
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school is een veilige plek, een ontmoetingsplaats waarin kinderen, ouders en leerkrachten samen leven en werken. Respect is het sleutelwoord: respect voor elkaar, respect voor de wereld waarin wij samen leven en werken. Voor het bieden van effectief onderwijs is een goed schoolklimaat van groot belang. 

Om een fijne en veilige plek te creëren voor leerlingen, ouders en leerkrachten hanteren wij de waarden Netjes, Aardig en Rustig (NAR). De pictogrammen die bij NAR horen, worden zichtbaar in de school gehangen. Voor de kinderen is dan duidelijk, dat deze regels overal in en om de school gelden.

Zodra je over de drempel van de schooldeur stapt is het overal voelbaar: het warme welkom, het gevoel bij de groep te horen en toch je eigen ik te mogen laten zien, jezelf te mogen zijn. De school is de 'wereld' waarin je nieuwsgierig wordt, waarin je optimaal tot leren komt en het beste uit jezelf haalt.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Ik hoor erbij
 • Ik mag zijn wie ik ben
 • Ik kan het

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven