Pluspunt

Maria Wesselingstraat 14 3065 GA Rotterdam

 • Schoolfoto van Pluspunt
 • Schoolfoto van Pluspunt
 • Schoolfoto van Pluspunt
 • Schoolfoto van Pluspunt
 • Schoolfoto van Pluspunt

Het team

Toelichting van de school

Gekwalificeerd personeel

Stichting BOOR stelt alles in het werk om dagelijks gekwalificeerd, betrokken en enthousiaste leerkrachten voor de klas te hebben. Er wordt volop geïnvesteerd in ontwikkeling van nieuwe leerkrachten door middel van de inzet van diverse opleiding – en ontwikkelingsmogelijkheden. Wil je hier meer over lezen kijk dan op www.boorbestuur.nl.

De groepen en groepsbezetting in schooljaar 2021-2022:

1/2A     Juf Anneke (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag)         

            Juf Debora (dinsdag)

1/2B     Juf Ellen (alle dagen van de week)

3A        Juf Linda (dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag)

            Juf Debora (maandag)

4A        Juf Inge (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag)

            Juf Marie-Claire (donderdag)

5B        Juf Angela (maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)

            Juf Marie-Claire (vrijdag)

6B        Juf Kimberley (alle dagen van de week)

6/7A     Juf Marsha (alle dagen van de week)

7B        Juf Jamie (maandag, dinsdag, woensdag)         

            Juf Nicoline (donderdag en vrijdag)

8A        Juf Jamila(maandag, dinsdag, woensdag en donderdag)

            Juf Mendy (vrijdag)

8B        Juf Céline (alle dagen van de week)

Specialisten en leerkrachtondersteuner:

Rijndam 

Zorgcoördinator Rijndam: Peter Kemp (maandag)

Fysiotherapie: Astrid Udo (maandag, woensdagochtend)

Fysiotherapie: Wendy Vink (woensdag, donderdagochtend)

Ergotherapie: Ingrid Berger (dinsdag, donderdag, vrijdagochtend)

Logopedie: Loes van Trirum (maandag, donderdagochtend)

De leerkrachtondersteuners:

Juf Hatice (maandag t/m vrijdag), Juf Corina (maandag t/m donderdag) en juf Aartie (dinsdag, donderdag en vrijdag).         

Minerva leerkracht onderbouw: Juf Linda (maandagochtend, groep 3 t/m 5)         

Minerva leerkracht bovenbouw: Juf Mendy/Juf Linda (maandagmiddag, groep 6 t/m 8)         

Interne begeleiders Pluspunt:

Marie-Claire Latukolan (groep 1 t/m 4 + Rijndamleerlingen): maandag, dinsdag en woensdag

Mendy Scheffel (groep 5 t/m 8): maandag, dinsdag, donderdag

De vakleerkrachten:

Juf Renee: beeldende Vorming/W&T (dinsdag en donderdag)

Meester Bart: bewegingsonderwijs (maandag en dinsdag)

Meester Marcel van Dynamic Activities: dans/drama/muziek (groep 1 t/m 5: donderdag),

Meester Marcel van Dynamic Activities: ict/Multimedia/programmeren/grafisch vormgeven: (groep 6 t/m 8: vrijdag)

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Situatie zonder corona:

Het kan voorkomen dat een leerkracht afwezig is wegens ziekte, buitengewoon verlof of voor het volgen van een cursus. In dergelijke gevallen wordt eerst gezocht naar een vervanger. Wanneer dit niet lukt wordt er gekeken of er groepen samengevoegd kunnen worden of worden de leerlingen, met een speciaal lesprogramma, verdeeld over de andere groepen. In een noodsituatie (bijv. bij meerdere zieke leerkrachten tegelijk) kan het voorkomen dat een groep geen les krijgt en met een online werkpakket op afstand onderwijs krijgt.

In verband met corona zijn de volgende regels van toepassing:

Het kan zijn dat een leerkracht moet worden getest of uitvalt wegens ziekte. Indien er vervanging beschikbaar is, kan het onderwijs op school doorgaan. Is er geen vervanging mogelijk, dan zijn wij genoodzaakt om deze groep tijdelijk onderwijs op afstand te bieden. Het is niet de bedoeling om een groep van een afwezige leerkracht te verdelen over andere groepen in de school. Als er te veel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten en geen vervanging beschikbaar is, kan het zijn dat wij de school sluiten en volledig overgaan op afstandsonderwijs. Dat geldt ook als de GGD hiertoe adviseert vanwege besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico

 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Pluspunt gaat uit van het jaarklassensysteem. In uitzonderlijke situaties (te denken aan een te kleine groep of het splitsen van een groep) werken wij ook met combinatiegroepen. Momenteel hebben wij één combinatiegroep binnen de school. . 

Omdat wij werken met Minervagroepen en groep doorbroken leesonderwijs wordt op vaste momenten in de week gewerkt met niveaugroepen.

Vanaf groep 3 heeft elke groep één keer per week gym en Beeldende Vorming/W&T van een vakleerkracht. Gymnastiek- en handvaardigheidslessen op andere momenten van de week, worden door de groepsleerkracht gegeven.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bewegingsonderwijs & het gymrooster

Deze kleutergroepen maken gebruik van het speellokaal. Eén keer per week krijgen zij les in de grote gymzaal van de vakleerkracht bewegingsonderwijs.  De groepen 3 t/m 8 maken alleen gebruik van de grote inpandige gymzaal.  Wij vragen u om voor uw kind gymkleding en gymschoenen aan te schaffen en mee te geven. Dit kan een korte broek met een sportshirt zijn of een gympakje. Gymschoenen hebben bij voorkeur een zachte zool (instappertjes of bootschoenen). Een zwarte zool is niet toegestaan evenals schoenen die buiten werden gedragen. Ook de kleuters gymmen uit hygiënisch oogpunt in gymkleding i.p.v. in hun ondergoed. Zij verkleden zich in hun eigen lokaal en moeten dan de gang door. Omdat de kleuters bij slecht weer uitwijken naar het speellokaal, mag de gymkleding op school blijven. Eens in de zoveel tijd krijgt uw kind de spulletjes mee naar huis om te wassen. Het is aan te raden de kleding te voorzien van een naam. Dit voorkomt een hoop kleuterverdriet.  Ook in de hogere groepen raden we aan de kleding en schoenen te voorzien van een naam. De eigenaar is dan snel gevonden.

In verband met de veiligheid is het dragen van sieraden niet toegestaan tijdens de gymlessen. We vragen u om de sieraden thuis te laten, want de school is niet aansprakelijk indien er iets zoek raakt.

Kinderen die om medische redenen niet mee mogen doen aan de gymles, komen wel gewoon op school en wonen de gymles bij. Wilt u zo vriendelijk zijn de leerkracht van tevoren persoonlijk te informeren?

Schoolzwemmen & Het zwemrooster

De kinderen van groep 4 en 5 gaan op vrijdagmiddag met de bus naar het zwembad aan het Bramanteplein voor het schoolzwemmen. We beginnen halverwege groep 4 met schoolzwemmen. De kinderen zwemmen een uur per week, tot halverwege groep 5. U ontvangt hierover informatie van de groepsleerkracht. Ook bij het zwemmen geldt: sieraden thuis laten!

De schooltuin

In groep 6 bezoeken alle leerlingen op de maandagen de schooltuin. In januari starten we met de binnenlessen waarna rond maart de kinderen hun ‘eigen’ tuintje krijgen om bloemen en groenten in te zaaien. Al vóór de zomer kunnen de kinderen de eerste producten oogsten. De schooltuinlessen lopen door na de zomervakantie. In oktober oogsten de kinderen, die dan in groep 7 zitten, alle producten en gaan zij met de geoogste producten aan het werk. Zo maken zij zalf en wordt er een  picknick georganiseerd. Vervolgens wordt de tuin winterklaar gemaakt. De kinderen gaan op de fiets naar de schooltuin. Op ‘tuindagen’ komt uw kind dus op de fiets naar school.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend onderwijs en daarmee de zorgplicht van kracht. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo kunnen ze meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Wanneer een kind wordt aangemeld, zal de school zoveel mogelijk een passende onderwijsplek bieden. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband (dat is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het passend onderwijs, samen met de scholen uitvoert). In Rotterdam is dit PPO Rotterdam (www.pporotterdam.nl). De zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die extra (lichte dan wel zware) ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Alle scholen moeten aan de door PPO Rotterdam vastgestelde basisondersteuning voldoen. Dat is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. De mogelijkheid dat een kind voor de beste ondersteuning een passende plek vindt op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal (cluster) onderwijs blijft bestaan.

Passend onderwijs op Pluspunt

Pluspunt is een school waar kinderen in een veilige, warme en open omgeving leren elkaar en zichzelf te accepteren en te respecteren. Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. Ook voor kinderen met een lichamelijke beperking, de meer- of hoogbegaafde leerlingen of leerlingen met andere zorg- of ondersteuningsbehoeften. Het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij het niveau en tempo van de leerling. Het gepersonaliseerd leren neemt een centrale plek in en leerkrachten zijn in staat om, in overleg met de intern-begeleiders tot een beredeneerd aanbod te komen. Leerlingen leren verschillend en daar moeten we rekening mee houden. Het gaat erom zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belangstelling, motivatie, tempo en de leerstijl van leerlingen en hen zelf de regie te geven over het eigen leerproces. Pluspunt heeft een gevarieerd aanbod met extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben en verrijkingsgroepen voor kinderen die meer aankunnen. Voor de organisatie van het Minerva onderwijs is één van de intern begeleiders verantwoordelijk. Hiervoor is extra tijd vrijgemaakt. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben de mogelijkheid om 1 dagdeel per week extra verdiepingslessen te volgen, naast de verdieping die al in de groep aangeboden wordt.

De Interne begeleiders

Obs Pluspunt beschikt over twee gespecialiseerde intern begeleiders die ondersteuning bieden aan de leerkrachten. De hulp is gericht op professionalisering van de leerkrachten en het organiseren van hulp om het lesgeven in de groep goed te laten verlopen. De intern begeleiders observeren regelmatig in de groepen en worden geraadpleegd/geïnformeerd wanneer de leerkracht of de ouders zorgen over de ontwikkeling van het/hun kind. Samen met de directie monitoren zij de resultaten. Indien de reguliere toetsen onvoldoende inzicht geven in bepaalde problematiek, nemen zij aanvullende toetsen af. De intern begeleiders stellen indien nodig samen met de leerkracht een hulpplan op en bewaken of dit het gewenste effect heeft. Zij overleggen indien nodig met externe samenwerkingspartners zoals schoolmaatschappelijk werk, de schoolcontactpersoon van PPO, collega’s van gespecialiseerde scholen of ze bespreken de zorgen rondom een leerling in een multidisciplinair overleg (MDO). De intern begeleiders nemen deel aan het IB netwerk voor collegiale consultaties en het bespreken van inhoudelijke zaken. Dit netwerk bestaat uit IB-ers van ca. 15 andere basisscholen en drie scholen voor speciaal basisonderwijs. De intern begeleiders hebben een coördinerende rol, wanneer er behoefte is aan buiten de school gelegen expertise of bij een hulpvraag aan instanties buiten de school. Ze bespreken dit natuurlijk altijd eerst met de ouders van de betreffende leerling en vragen hen om (schriftelijke) toestemming.

Samenwerking met Rijndam Revalidatiecentrum

Voor de begeleiding van de leerlingen met een lichamelijke beperking werkt Openbare basisschool Pluspunt al bijna 30 jaar samen met Rijndam Revalidatiecentrum. De leerlingen volgen onderwijs binnen de reguliere groepen. Samen dragen wij zorg voor een optimale begeleiding en ontwikkeling van het kind. Kinderen met een lichamelijke beperking die ook therapie behoeven, krijgen dit onder schooltijd aangeboden. Op school bieden we logopedie, ergotherapie, fysiotherapie en er is een zorgcoördinator vanuit Rijndam. Er is een eigen therapieruimte binnen de school. In de dagelijkse schoolpraktijk werken de teamleden van Pluspunt, de medewerkers van Rijndam en ouders nauw samen en overleggen regelmatig om onderwijs, ondersteuning en therapie zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. We evalueren regelmatig de voortgang en ontwikkeling van deze leerlingen. Om de leerkrachten te ondersteunen bij het onderwijs aan kinderen met een lichamelijke beperking, zijn klassenassistenten/leerkrachtondersteuners aangesteld.

EKEP

Vanuit de filosofie Eén Kind Eén Plan (EKEP) werken Pluspunt en Rijndam met één plan, waarin wij de gezamenlijke therapie- en onderwijsdoelen beschrijven. we slaan de handen ineen en werken samen. Eén plan draagt bij aan een optimale samenwerking en afstemming tussen school, revalidatie en ouders. Samen werken wij naar het keurmerk EKEP van LOOK (Landelijk Overleg Onderwijs & Kinderrevalidatie). U kunt hierover meer lezen op: www.netwerklook.nl

Minerva

Op Pluspunt geven wij Minerva onderwijs aan de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Wij bieden hen structureel verrijkings- en verbredingslessen (de leerlingen krijgen elke week les in de Minervagroepen) en begeleiden de leerlingen op diverse vlakken b.v. hoogbegaafd, maar onvoldoende zelfstandig of onvoldoende vaardig in het plannen. Er is een Minervagroep middenbouw (4 t/m 6) en bovenbouw (7 t/m 8). De Minervagroepen komen wekelijks bij elkaar om het geleerde te bespreken, toetsen te maken, b.v. van Spaanse les en werk voor de komende periode te bespreken. Naast de meer- en hoogbegaafde leerlingen, zijn er ook andere leerlingen die extra uitgedaagd moeten worden. Dit doen we zoveel mogelijk binnen de eigen groep. Zij krijgen een maatwerkpakket. We ‘compacten’ het reguliere aanbod in de groepen, waardoor deze leerlingen in de reguliere groep tijd en ruimte krijgen om samen te werken aan Minervataken. Plannex maakt daar onderdeel van uit. Plannex is een leerplatform voor modern verrijkingsonderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast begeleiden en ondersteunen de Minervaleerkrachten hun collega’s bij het begeleiden van de Minerva-leerlingen en het geven van de lessen in de groep. De eigen leerkracht voert een leergesprek en geeft feedback op het proces, de samenwerking en het geleerde.  We integreren het Minerva-aanbod zo in de dagelijkse praktijk. De leerlingen die in de Minerva-groepen zitten, krijgen een Minervarapport (na de voorjaarsvakantie en in juni). De leerlingen die Minerva volgen vanuit hun eigen groep (zelfstandig) krijgen een inlegvel bij het regulier rapport, waarop het maatwerkpakket beschreven staat.

Schoolondersteuningsprofiel

Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Alle Rotterdamse basisscholen hebben verplicht een verkorte versie van het schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is voor ouders/verzorgers in te zien op de website van de school (www.obs-pluspunt.nl) en ligt ter inzage bij de directie van de school. Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden.

Ontwikkelingsperspectief & eigen leerlijn

Voor kinderen waarvoor bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning wordt aangevraagd, wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van een kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Als een leerling aantoonbaar onvoldoende cognitieve capaciteiten heeft, wijken we in overleg met ouders af van het basisprogramma. We bieden deze leerling een individueel programma aan. Hij of zij volgt vanaf dat moment een eigen leerlijn. School stelt een OPP op. In het OPP wordt een uitspraak gedaan over het verwachte eindniveau na acht jaar basisonderwijs. De beslissing of een kind een eigen leerlijn gaat volgen, verloopt via een vaste procedure. Wanneer een leerling voor de derde maal een E-score behaalt op de Cito-toets en er is sprake van stagnatie in de vaardigheidsgroei, dan nemen we na goed beraad tussen leerkracht, ib-er en directie en in overleg met ouders een besluit. Het kan in het belang van het kind zijn, dat hij/zij al eerder een eigen leerlijn gaat volgen. Een kind is nu eenmaal uniek. Ook hier geldt dat wij dit overleggen met de ouders.

Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs

Sommige kinderen hebben extra zorg nodig omdat zij op bepaalde leeronderdelen achterblijven of (tijdelijke) problemen ondervinden in hun gedrag. Er zitten echter ook grenzen aan de ondersteuning en zorg die we kunnen bieden. Wanneer de school de leerling geen (verdere) mogelijkheden tot ontwikkeling kan bieden is de zorggrens bereikt. De grenzen van zorg hebben wij beschreven in het document ‘Grenzen aan de mogelijkheden van ons onderwijs’. Dit document is te raadplegen via onze website www.obs-pluspunt.nl  en ligt ter inzage bij de directie van de school. Indien we als school niet (meer) de hulp kunnen bieden die het kind nodig heeft, gaan wij (in goed overleg met ouders en experts) op zoek naar een passende onderwijsplek voor het betreffende kind. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs kan dan een oplossing zijn.

Zorgplicht

Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Het uitgangspunt is dat de school (schoolbestuur) waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden. Als de school waar het kind op zit, of is aangemeld echt geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, dan heeft de school zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school voor een goede, nieuwe, onderwijsplek voor dit kind moet zorgen.

Informatie voor de school

Wanneer een kind op Pluspunt wordt aangemeld en wanneer duidelijk is dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, zijn de ouder(s)/verzorger(s) verplicht dit bij de school te melden en relevante informatie te geven over hun kind. Dit geldt overigens ook wanneer er sprake is van aanmelding op meerdere scholen. De school heeft vervolgens 6 weken de tijd om te bekijken of het kind kan worden toegelaten. Wil de school eventueel toch nader onderzoek laten doen door bijvoorbeeld een gedragswetenschapper, dan moeten de ouder(s)/verzorger(s) daar toestemming voor geven. Ook moeten ouder(s)/verzorger(s) aangeven op welke andere scholen zij hun kind eventueel hebben aangemeld. De school waar de leerling als eerste is aangemeld, is zorgplichtig. Tijdig aanmelden is dus erg belangrijk. Er wordt bij het wel/niet plaatsen van een leerling goed gekeken naar de onderwijsbehoeften van het kind en de mogelijkheden van de school. Kan de school het kind niet plaatsen, dan moet het schoolbestuur het kind een passende plek op een andere school aanbieden. Het is zeer belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) en school samen optrekken in het vinden van een passende school voor het kind. Zij kennen het kind beiden goed. Er is vaak veel informatie beschikbaar over een kind. Door in openheid informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een passende school voor het kind gevonden kan worden.

Het aanmeldingstraject

Voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs verloopt het aanmeldingstraject via het samenwerkingsverband waar de school toe behoort. Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam) geeft vanaf 1 augustus 2014 zogenaamde toelaatbaarheidsverklaringen af voor het SBO en SO (cluster 3 en 4). Zonder deze verklaring kan een SBO- of SO-school een leerling niet aannemen. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zelf geen toelaatbaarheidsverklaring aanvragen, maar kunnen voor vragen natuurlijk wel terecht bij het samenwerkingsverband (www.pporotterdam.nl).

Bezwaar aantekenen

Samenwerkingsverband PPO Rotterdam hoopt met haar brede aanbod aan onderwijsvoorzieningen alle kinderen in Rotterdam passend onderwijs te kunnen bieden. Mochten ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met een beslissing van een school, dan kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de (eerste) school. Als er samen met school geen passende oplossing gevonden kan worden, kan het samenwerkingsverband ingeschakeld worden of kan aan de landelijke geschillencommissie toelating en verwijdering een oordeel gevraagd worden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn natuurlijk altijd vrij om hun kind bij een andere school aan te melden, als ze niet tevreden zijn over de eerste school. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) hun kind op een andere school aanmelden, krijgt die school de zorgplicht.

School Contact Persoon (SCP) PPO Rotterdam

De SCP heeft een adviserende rol aan de school bij leerlingen die extra zorg nodig hebben. Bij sommige leerlingen zal de zorg opgeschaald moeten worden, zodat de juiste zorg voor de leerling ingezet kan worden. De Intern Begeleider vraagt dan met hulp van de SCP ondersteuning aan bij het Onderwijs Arrangeer Team(OAT) van PPO Rotterdam. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gesteld. De SCP (mevr. Annette Dalhuisen) is de verbindende schakel tussen de school en het OAT.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Via MDR-Plus (Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond) is op vrijdag de schoolmaatschappelijk werkster (Mw.Nelly Labrie) werkzaam op de school. Leerlingen en ouders kunnen via de intern begeleider in contact worden gebracht. Nelly is op de vrijdagen via het telefoonnummer van de school bereikbaar.

Doublure

In principe doorloopt een kind in 8 jaar tijd de basisschool. Maar ieder kind is uniek en ontwikkelt in zijn eigen tempo. Aan het eind van groep twee houden we de mogelijkheid van een derde kleuterjaar open. Een extra kleuterjaar kan heel gewenst zijn als een kind nog onvoldoende “schoolrijp” is. Er wordt goed gekeken naar cognitie, gedrag, werkhouding en motoriek.  Als de ontwikkeling (cognitief of sociaal-emotioneel) achterblijft, kan vanaf groep 3 een doublure overwogen worden. De school laat een kind alleen doubleren wanneer er een gunstig effect te verwachten is wat betreft de ontwikkeling van de leerling. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de school. De beslissing zal uiterlijk in de maand mei aan de ouders worden medegedeeld.  We hebben ons doublurebeleid uitgebreid beschreven in bijlage 3 van ons zorgplan. Het zorgplan is te downloaden via onze website.

Voortgezet onderwijs

Eind groep 7 krijgen de leerlingen op basis van de resultaten vanaf groep 6 en op basis van het functioneren in de groep, een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Na de M-toetsen in groep 8 volgt het definitieve advies. In april maken de leerlingen in groep 8 de CITO eindtoets. Voor het afgeven van de voorlopige en eindadviezen, volgen wij de procedure zoals beschreven in De OverstapRoute (voorheen De Rotterdamse Plaatsingswijzer). Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.koersvo.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuteropvang ‘Het Pluspuntje’

Het Pluspuntje, onderdeel van Kinderopvang BijDeHand, is gevestigd in onze school en biedt vroeg- en voorschoolse educatie aan kinderen van 2-4 jaar. Dit zorgt voor een gemakkelijke overgang naar de basisschool. De ruimtevan de peuteropvang is gevestigd in het gedeelte van het pand waar ook de kleuterklassen zijn. Tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de onderbouw is een goede en uitgebreide samenwerking. Wenst u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op met de afdeling Klantcontacten Advies van Kinderopvang BijDeHand, tel nr 010-2518076.

Naschoolse opvang

Pluspunt werkt ook voor de naschoolse opvang samen met Kinderopvang BijDeHand. Kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang worden opgehaald van school en naar een van de volgende locaties gebracht:

 • BSO Sjakie in de chocoladefabriek (4-7 jaar), Marie van Eijsden-Vinkstraat 430
 • BSO Sjakie in Zjaak (7-13 jaar), naast de school gelegen
 • BSO Mini & Maxi (4-13 jaar), Michelangelostraat 369

Wenst u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op met de afdeling Klantcontacten Advies van Kinderopvang BijDeHand, tel nr 010-2518076.

Overdracht vanuit de peuterspeelzaal

Er komen bij ons ook kinderen op school van verschillende andere peuterspeelzalen.  Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Wij ontvangen het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Met de informatie die u als ouders bij de intake met ons heeft gedeeld over uw kind, hebben we hierdoor een goed beeld van wat uw kind nodigt heeft en verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker.

De kleutergroepen

We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte aan te spreken.

Het aanbod

Op Pluspunt worden de jongste kinderen uit de groepen 1/2 spelenderwijs voorbereid op een goede start in groep 3. We bieden een uitdagende en leerrijke omgeving. In de groepen 1/2 werken wij met de methode ‘Sil op school’. Dit is een geïntegreerd aanbod waarin gewerkt wordt aan alle SLO-doelen voor taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, met veel aandacht voor uitbreiding van de woordenschat. In de kleutergroepen werken we meestal aan de hand van thema’s zoals ons eigen lichaam, klank en rijm, herfst en kleuren en vormen. Vaak wordt er in en vanuit de kring gewerkt. Daarnaast wordt er gewerkt en gespeeld in hoeken en aan tafels. De oudste kleuters krijgen steeds meer 'schoolse' activiteiten aangeboden die aansluiten bij hun ontwikkeling wat betreft het leren lezen, schrijven en rekenen. Kinderen die meer aankunnen krijgen extra uitdagende taken. In de kleutergroepen is veel aandacht voor taalvorming, mondeling taalgebruik en begrijpend luisteren. Er wordt veel (voor-)gelezen, met elkaar gepraat en er worden allerlei taalspelletjes gespeeld. Zo wordt een basis gelegd voor het zo goed mogelijk doorlopen van de school tot en met groep 8. Ook het rekenen start al in de onderbouw. Voor groep 1-2 biedt onze rekenmethode 'Getal & Ruimte Junior' een leerlijn aan van ‘rekenen met je lijf’ (spelend leren) naar ‘rekenen in een boekje’. De lessen staan op leskaarten in een kaartenbak en voor de kleuters in groep 2 is er een speels leerwerkboek. Tijdens de werklessen maken kinderen kennis met verschillende ontwikkelingsmaterialen. Bijna dagelijks staan er verschillende creatieve activiteiten op het programma. Natuurlijk wordt er ook veel buiten gespeeld en gegymd. De leerlingen krijgen vanaf groep 1 al Engelse les. Kinderen kiezen zelf wat ze gaan doen tijdens een werkles, maar de juffen houden goed bij waar een kind voor kiest. Zij sturen bij indien nodig en zorgen ervoor dat kinderen gevarieerd spelen/ werken. In de onderbouw maken we al een start met het zelfstandig werken. Zo krijgen alle oudste kleuters een ‘werkje van de week ’. Zij mogen zelf weten wanneer zij gedurende de week met deze opdracht aan de slag gaan. Als zij deze activiteit voldoende afgerond hebben, mogen zij een sticker plakken op hun takenkaart. Later in het jaar krijgen ook de jongste kleuters een ‘werkje van de week’. Tijdens de werklessen wordt er ook gebruik gemaakt van computers en een touchscreen door de kinderen. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling is er de Kanjertraining. De mogelijkheden tot individuele aanpak is in deze groepen optimaal.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend.

Het volgen van de ontwikkeling in de onderbouw

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode BOSOS. Dit doen we iedere 3 maanden vanaf het moment dat een leerling bij ons start. Eind groep 1 één, midden groep 2 en eind groep 2 krijgen de kleuters het BOSOS-rapport. In november voeren de leerkrachten een 10-minutengesprek (zonder rapport) en zij voeren het gesprek na elke BOSOS-rapportage. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerlingadministratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen. Op deze manier hebben leerkrachten en ouders een goed beeld van de ontwikkeling en vorderingen van een kind.

Terug naar boven