Pluspunt

Maria Wesselingstraat 14 3065 GA Rotterdam

 • Schoolfoto van Pluspunt
 • Schoolfoto van Pluspunt
 • Schoolfoto van Pluspunt
 • Schoolfoto van Pluspunt
 • Schoolfoto van Pluspunt

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van openbare basisschool Pluspunt, een school van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op?www.stichtingboor.nl

Pluspunt is een openbare reguliere basisschool in de wijk Prinsenland te Rotterdam.

Pluspunt staat bekend om:

 • Kwalitatief goed onderwijs.
 • Een sterk pedagogisch klimaat, waardoor kinderen zichzelf kunnen zijn.
 • Een breed en uitdagend aanbod voor alle leerlingen (o.a. Engels vanaf groep 1).
 • Structureel aandacht voor beeldende vorming, bewegingsonderwijs en wetenschap & technologie.

Pluspunt heeft het predicaat 'TOP' Passend Onderwijsschool. Wij hebben Minerva groepen voor de meer- en hoogbegaafde kinderen en Pluspunt werkt sinds de oprichting, zo'n 25 jaar geleden, samen met Rijndam revalidatiecentrum. Wij bieden ook onderwijs aan kinderen met een lichamelijke beperking.

Openbaar Onderwijs

Een openbare school, wat houdt dat in? Het betekent dat op onze school ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ook uw kind is van harte welkom! Bij ons op school leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kwalitatief goed onderwijs
 • Goede sfeer
 • Differentiatie & Maatwerk
 • Breed & uitdagend lesaanbod
 • Diversiteit & inclusiviteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Pluspunt telt op 1 oktober 2020 230 leerlingen verdeeld over 11 groepen. Alle kinderen zitten in één gebouw. Om al onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden, zetten wij extra mankracht in! Het lukt ons daardoor de groepen relatief klein te houden. De gemiddelde groepsgrootte ligt op 21 leerlingen. In de kleutergroepen stromen de leerlingen gedurende het hele schooljaar in. Tegen de zomervakantie tellen de kleutergroepen ca. 30 leerlingen. Na de zomervakantie stromen de oudste kleuters uit naar groep 3 en starten we het schooljaar weer met ca. 20 leerlingen in de groep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
230
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om optimaal gebruik te maken van de lestijd. De deur van de school gaat om 08.15 uur open zodat we om 08.30 uur met de lessen kunnen beginnen.

Pluspunt werkt samen met kinderopvang BijdeHand. Zij halen de kinderen van school op als ze naar de BSO gaan. Ook vangen zij de kinderen op tijdens vakanties en vrije dagen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

SISA & Meldcode Huiselijk geweld

Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (SISA)

SISA staat voor SIgnaleren en Samenwerken. Het staat ook voor Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak. SISA is een computersysteem, waarin de onderwijsprofessional zijn betrokkenheid bij een leerling waar zorgen over bestaan registreert. Het gaat hierbij om zorgen in bijvoorbeeld de sociale omgeving of gezins-/opvoedsituatie van een leerling welke zijn ontwikkeling bedreigt; waaronder dus ook huiselijk geweld. Bij gebruik van de Meldcode is signalering in SISA een altijd te nemen stap. SISA heeft als doel ervoor te zorgen dat instanties die betrokken zijn bij een kind eerder met elkaar gaan samenwerken. Een uitvoerige toelichting is te vinden op: www.sisa.rotterdam.nl

Meldcode

De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling of verwaarlozing. De meldcode bestaat uit 5 stappen: van signaleren tot aan de beslissing om hulpverlening in te zetten of een melding van kindermishandeling te doen. De school is verplicht volgens deze code te handelen. Als wij een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Een uitvoerige toelichting is te vinden op: www.sisa.rotterdam.nl

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Wanneer wij ons zorgen maken over de veiligheid van uw kind, melden wij dat bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is er voor advies, voor het aannemen en beoordelen van meldingen, voor het zelf plegen van interventies, het doen van onderzoek en/of zorgen dat er hulpverlening wordt ingezet rond huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Veilig Thuis heeft een team van deskundige procesregisseurs, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen, waar wij onze over een kind of een gezin aan kunnen voorleggen. Meer informatie kunt u vinden op: www.veiligthuisrr.nl

De aandachtsfunctionaris

Basisschool Pluspunt heeft binnen de school twee aandachtsfunctionarissen aangewezen. Onze aandachtsfunctionarissen dragen zorg dat er structureel aandacht is binnen de school ten aanzien van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij geven advies en denken mee met collega's, maar zij kunnen ook zeker als aanspreekpunt voor ouders fungeren. De aandachtsfunctionarissen hebben tevens een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode. De aandachtsfunctionarissen zijn Mw. Mendy Scheffel en Mw. Marie-Claire Latukolan. In het handelingsprotocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling beschrijven wij wat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris zijn. Het protocol ligt ter inzage bij de directeur.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)                                                                                                          

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen, op school of op het CJG. Daarnaast heeft het CJG een rol bij schoolziekteverzuim, in het schoolzorgteam en is aan de school van uw kind een jeugdverpleegkundige verbonden.

Uitnodiging groep 2:

meten, wegen en meer Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen langs te komen voor een afspraak op het CJG of op school. Bij de uitnodiging zitten twee vragenlijsten. Tijdens de afspraak onderzoeken we de ogen, oren en motoriek van uw kind. Ook wordt uw kind, in ondergoed, gemeten en gewogen. Aansluitend is er ruimte om met de jeugdarts in gesprek te gaan. We gebruiken hiervoor de antwoorden van de ingevulde vragenlijsten. Heeft u vragen over de opvoeding, thuis- of schoolsituatie of gezondheid van uw kind, dan kunt u ze stellen.

Uitnodiging 9 jaar:

vaccinaties In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een uitnodiging voor twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt hierover vooraf een brief via het RIVM. 

Schoolziekteverzuim

Samen met de school van uw kind, wil het CJG meer aandacht geven aan kinderen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Lang of veel ziek zijn kan gevolgen hebben voor de schoolprestaties en daardoor ook voor het welzijn en de gezondheid van uw kind. Uw kind wordt dan, met medeweten van u, door de school aangemeld bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het CJG. 

Zorgteam op school

Het zorgteam bestaat uit verschillende deskundigen die met elkaar overleggen en verbonden zijn aan de school. Afhankelijk van de vraag kan school de jeugdverpleegkundige van het CJG uitnodigen om deel te nemen aan het zorgteam. Hier wordt u altijd van op de hoogte gebracht.

De jeugdverpleegkundige op school

Heeft u een vraag, bijvoorbeeld over voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! De jeugdverpleegkundige die verbonden is aan de school van uw kind, is: Fleur Willemsen (Jeugdverpleegkundige 0-12 jaar) Weegschaalhof 24 3067 TS Rotterdam Telefoon: 088 - 20 10 000 / Mobiel: 06 13279113 Email: f.willemsen@cjgrijnmond.nl Werkdagen: ma t/m do en vrij even weken

Inloopspreekuur CJG

In de even weken is er een inloopspreekuur op het CJG Weegschaalhof 24: Dinsdag 17.00-18.30 :    Zie onze internet site voor details (www.cjgrinmond.nl).

Alles over gezond en veilig opgroeien

Het CJG is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken. Ga voor meer informatie over het CJG, privacy of voor opvoedinformatie naar de website www.centrumvoorjeugdengezin.nl.

Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Minimaal 6x per jaar vindt er een MDO plaats. Dit is een overleg waarbij de IB’ers, het SMW, de directie en de schoolverpleegkundige aanwezig zijn. In dit overleg wordt besproken hoe wij kinderen met complexe problematiek het beste kunnen helpen. Dit gebeurt altijd nadat ouders hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Het kan echter gebeuren dat wij ernstige zorgen hebben over een kind en geen toestemming krijgen van ouders om dit te bespreken in het MDO. Wij zullen dan toch tot bespreking overgaan nadat we dit schriftelijk bij de ouders hebben gemeld. Ook komt het voor dat een probleem anoniem besproken wordt. Hierbij wordt wel het probleem besproken, maar blijft de naam van het kind achterwege. In bijzondere trajecten zal er een OZO (onderwijs zorg overleg) plaatsvinden waarbij ook ouders uitgenodigd worden voor het overleg. Dit overleg is samen met één of meerdere vertegenwoordigers van het Wijkteam en PPO.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Via MDR-Plus (Maatschappelijke Dienstverlening Rijnmond) is op vrijdag de schoolmaatschappelijk werkster (Mw.Nelly Labrie) werkzaam op de school. Leerlingen en ouders kunnen via de intern begeleider in contact worden gebracht. Nelly is op de vrijdagen via het telefoonnummer van de school bereikbaar.

Tandarts met haal- en brengservice op school

De kinderen kunnen gratis en op vrijwillige basis met school naar de tandarts. Ouders die hiervoor kiezen, kunnen een inschrijfformulier halen bij de administratie. De kinderen worden dan twee keer per jaar opgehaald uit de klas en gaan met een busje naar de tandarts voor controle en eventueel behandeling bij goedkeuring van de ouders. Bij elke controle krijgen de kinderen een kaartje mee voor de ouders waarop staat wat er die dag gedaan is. Behalve een tandenborstel krijgen ze ook een klein cadeautje. JTV Mondzorg voor Kids is een kindertandarts zonder winstoogmerk voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Meer informatie is te vinden op www.mondzorgvoorkids.nl.JTV

Mondzorg voor Kids locatie Beukelsdijk:  Beukelsdijk 107-109, 3021AE Rotterdam. T: 010-4116960                                 

Mondzorg voor Kids locatie Rusthoflaan:  Rusthoflaan 26, 3034XL Rotterdam. T: 010-2140733

RI&E

Voor alle organisaties met personeel in dienst is het opstellen van een RI&E verplicht. RI&E staat voor ‘risico inventarisatie & evaluatie’. Deze verplichting staat in de Arbowet. Het vormt de basis van een veilige school waar verantwoord kan worden gewerkt met het oog op risico’s en veiligheid. Het maken van RI&E gebeurt aan de hand van een aantal vaste stappen:

De eerste stap is het uitvoeren van de inventarisatie. Scholen van BOOR gebruiken er de applicatie Arbomeester voor om te onderzoeken of er risico’s op de school bestaan. Dit onderzoek resulteert in een lijst met daarop risico’s verschillend van klein tot groot. Het kan gaan om zaken aan een gebouw ( bijvoorbeeld over de vluchtwegen of de ventilatie) of om het welzijn van het personeel ( bijvoorbeeld over de ervaren werkdruk of veiligheid). Daarna vindt er een evaluatie van alle risico’s plaats. Vastgesteld wordt hoe groot is een risico is en wat er de mogelijke gevolgen er van zijn. De lijst met risico’s wordt daarna gerangschikt op basis van belangrijkheid. Dit gebeurt door maken van een plan van aanpak. In het plan van aanpak wordt per risico beschreven welke maatregelen worden getroffen om het risico te beperken en wie hiervoor verantwoordelijk is. Op school is dat meestal de preventiefunctionaris, samen met de directie. Vastgesteld wordt wat er meteen moet worden aangepakt, wat voortdurende aandacht nodig heeft en wat kan er later kan. Een deskundige van de arbodienst Perspectief toetst via een grote steekproef de kwaliteit van de plannen van aanpak en voorziet ze van commentaar. Een plan van aanpak is een levend document dat als nodig bijgesteld wordt. Er kunnen immers nieuwe risico’s ontstaan of risico verdwijnen. Na een aantal jaar begint de cyclus opnieuw met een nieuwe RI&E. Als er grote veranderingen op de school zijn, bijvoorbeeld bij een verhuizing wordt RI&E op dat moment vernieuwd.

Terug naar boven