Pluspunt

Maria Wesselingstraat 14 3065 GA Rotterdam

  • Schoolfoto van Pluspunt
  • Schoolfoto van Pluspunt
  • Schoolfoto van Pluspunt
  • Schoolfoto van Pluspunt
  • Schoolfoto van Pluspunt

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindopbrengsten van de leerlingen zijn voldoende

Pluspunt vindt het belangrijk dat elk kind zich optimaal ontwikkelt. Wij doen er alles aan om eruit te halen wat erin zit. Op Pluspunt zijn de kinderen heel divers. De school heeft relatief veel kinderen met een indicatie of specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoefte. De resultaten, de uitstroomniveaus en schooladviezen zijn daarom ook heel divers. Wij zijn trots op de leerkrachten en leerlingen van onze groepen die, na deze coronaperiode met meerdere schoolsluitingen en online afstandsonderwijs, een prima prestatie hebben geleverd. Ook in deze moeilijk tijd liggen de resultaten van de Centrale Eindtoets 2021 voor onze school boven de signaleringswaarde van de Inspectie. Signaleringswaarde Inspectie voor onze schoolweging (31,02  1F: 85% 2F/1S: 45,5%). 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar nemen wij de toetsen af van het Cito leerlingvolgsysteem. Hiermee vergelijken wij waar wij staan ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

De toets uitslagen worden op school besproken met het hele team. Leerkrachten geven aan wat de uitslagen zijn en wat ze hebben gedaan om dat resultaat te behalen.

De gegevens worden na elke toets verwerkt in een didactisch handelingsplan. Per kind wordt hierin beschreven wat de aanpak voor de komende periode zal zijn, afhankelijk van de vorderingen die het kind heeft laten zien. Dit plan wordt besproken met de Intern Begeleider die verantwoordelijk is voor de leerlingzorg op school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Pluspunt vindt het belangrijk dat elk kind zijn of haar plek vindt in de maatschappij. Daarbij hoort dat er alles aan gedaan wordt om uit de kinderen te halen wat erin zit. Op Pluspunt zitten kinderen met een grote diversiteit. De schooladviezen zijn daarom ook heel divers. Samen met de ouders wordt gekeken naar de mogelijkheden en de interesses om zo een juiste school voor voortgezet onderwijs te zoeken.

De Overstaproute

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via deoverstaproute@koersvo.nl of 010-4842576. Kijk voor meer informatie op: http://https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In mei 2017 kregen wij een ‘groene kaart’ van de Onderwijsinspectie. De school kreeg het basisarrangement toegekend. Pluspunt biedt kinderen een kans en laat duidelijk zien dat goedonderwijs om veel méér gaat dan alleen goede prestaties op het gebied van taal en rekenen. Pluspunt heeft een gevarieerd aanbod met extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben en verrijkingsgroepen voor kinderen die meer aankunnen. Wij zijn trots op waar we staan, maar we willen steeds beter worden in wat we doen!

Terug naar boven