Finlandia

Brigantijnstraat 46 -48 3028 HH Rotterdam

Schoolfoto van Finlandia

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen tellen mee met de uitslag en de gemiddelde score. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op school meten wij het effect van ons onderwijs op verschillende manieren: 

- methodegebonden toetsen

- cito-toetsen

- dagelijkse observaties door de leerkracht

- individuele toetsen

Naast de halfjaarlijkse cito-toetsen, toetsen wij leerlingen ook bij afronding van een blok. Zo meten wij continue of leerlingen de gestelde doelen behalen. De resultaten worden halfjaarlijks met u gedeeld via het ouderportaal in Parnassys en het rapport. Naar aanleiding van de toetsen schrijven de leerkrachten een Didactisch Werkplan. Hierin wordt beschreven wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen en groep zijn met daarbij een passende aanpak om te zorgen dat gestelde doelen worden behaald. Na elke toets wordt waar nodig het plan bijgesteld. Dit gebeurt in overleg met de intern begeleider. 

Halfjaarlijks is er een teambrede opbrengstenvergadering na de cito-toetsen. Hierin worden de behaalde resultaten op schoolniveau besproken en indien nodig aanpassingen gerealiseerd of een werkende aanpak gecontinueerd binnen de school. Binnen de kwaliteitscyclus vinden er daarna besprekingen plaats tussen de intern begeleider en groepsleerkracht om te voorzien in eventuele zorgbehoeften van een groep of leerling. 

Niet alleen toetsen zijn een moment van signalering. De dagelijkse observaties van een leerkracht in de klas zijn een derde gegeven. De leerkracht stemt continue zijn handelen af op observaties. Zodoende hebben wij constant en dagelijks zicht op de ontwikkeling van leerlingen.

Wij werken zoveel mogelijk preventief door de onderwijsbehoeften en opbrengsten in beeld te hebben en planmatig te werken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de basisschool leggen we de basis bij onze leerlingen. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs kijken wij naar het gehele kind. Wij nemen alles van werkhouding tot leerresultaten mee bij de advisering. Eind groep zeven krijgen leerlingen een voorlopig advies. Ouders en kind kunnen zich hiermee al oriënteren op verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. 

In groep 8 krijgen de leerlingen een eindadvies en wordt de landelijke eindtoets afgenomen. Finlandia heeft hierin gekozen voor de IEP toets. Deze toets past bij de werkwijze die onze leerlingen gewend zijn. 

De totstandkoming van het advies vindt plaats na overleg tussen de intern begeleider, leerkracht(en) en directie. Om u als ouder te informeren over het traject rondom de adviezen, organiseren wij jaarlijks een informatieavond voor de ouders van groep 7 en 8. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In december 2019 heeft de Onderwijsinspectie de school bezocht en was tevreden over de kwaliteit van het onderwijs. 

Terug naar boven