Finlandia

Brigantijnstraat 46 -48 3028 HH Rotterdam

  • Welke plant is dit?
  • Schoolfoto van Finlandia
  • Schoolfoto van Finlandia
  • Waar leer je nou meer over de tweede wereldoorlog dan in het museum
  • Ook met marshmallows kun je geometrische figuren maken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen tellen mee met de uitslag en de gemiddelde score. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op school meten wij het effect van ons onderwijs op verschillende manieren: 

- methodegebonden toetsen

- cito-toetsen

- dagelijkse observaties door de leerkracht

- individuele toetsen

Naast de halfjaarlijkse cito-toetsen, toetsen wij leerlingen ook bij afronding van een blok. Zo meten wij continue of leerlingen de gestelde doelen behalen. De resultaten worden halfjaarlijks met u gedeeld via het ouderportaal in Parnassys en het rapport. Naar aanleiding van de toetsen schrijven de leerkrachten een Didactisch Werkplan. Hierin wordt beschreven wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen en groep zijn met daarbij een passende aanpak om te zorgen dat gestelde doelen worden behaald. Na elke toets wordt waar nodig het plan bijgesteld. Dit gebeurt in overleg met de intern begeleider. 

Halfjaarlijks is er een teambrede opbrengstenvergadering na de cito-toetsen. Hierin worden de behaalde resultaten op schoolniveau besproken en indien nodig aanpassingen gerealiseerd of een werkende aanpak gecontinueerd binnen de school. Binnen de kwaliteitscyclus vinden er daarna besprekingen plaats tussen de intern begeleider en groepsleerkracht om te voorzien in eventuele zorgbehoeften van een groep of leerling. 

Niet alleen toetsen zijn een moment van signalering. De dagelijkse observaties van een leerkracht in de klas zijn een derde gegeven. De leerkracht stemt continue zijn handelen af op observaties. Zodoende hebben wij constant en dagelijks zicht op de ontwikkeling van leerlingen.

Wij werken zoveel mogelijk preventief door de onderwijsbehoeften en opbrengsten in beeld te hebben en planmatig te werken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de basisschool leggen we de basis bij onze leerlingen. Bij de overgang naar het voortgezet onderwijs kijken wij naar het gehele kind. Wij nemen alles van werkhouding tot leerresultaten mee bij de advisering. Eind groep zeven krijgen leerlingen een voorlopig advies. Ouders en kind kunnen zich hiermee al oriënteren op verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. 

In groep 8 krijgen de leerlingen een eindadvies en wordt de landelijke eindtoets afgenomen. Finlandia heeft hierin gekozen voor de IEP toets. Deze toets past bij de werkwijze die onze leerlingen gewend zijn. 

De totstandkoming van het advies vindt plaats na overleg tussen de intern begeleider, leerkracht(en) en directie. Om u als ouder te informeren over het traject rondom de adviezen, organiseren wij jaarlijks een informatieavond voor de ouders van groep 7 en 8. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Gouden weken!

Zoals eerder beschreven is dit de start van het schooljaar. Binnen deze Gouden Weken is er aandacht voor een positieve groepsvorming. In deze periode leren leerlingen met elkaar samenwerken en leren zij elkaar en de groepsleerkracht goed kennen. 

Wij besteden extra aandacht bij de sociale opbrengsten aan:

- het zelfvertrouwen van onze leerlingen. Dit is ondersteunend bij het leren. 

- het verwoorden en omgaan met emoties. 

- jezelf en je relatie met je omgeving. 

- veiligheid. Iedereen voelt zich welkom en prettig op school. 

- gelijkwaardig. We besteden aandacht aan verschillen en overeenkomsten tussen mensen en hoe je daarmee om kan gaan. 

Leerlingen zijn in groep 8 gegroeid in hun zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en emotioneel weerbaar.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Gelijkwaardig
  • Veilig
  • Jezelf en de omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In december 2019 heeft de Onderwijsinspectie de school bezocht en was tevreden over de kwaliteit van het onderwijs. 

Terug naar boven