Finlandia

Brigantijnstraat 46 -48 3028 HH Rotterdam

Schoolfoto van Finlandia

Het team

Toelichting van de school

Voor schooljaar 2021-2022 is de personele bezetting als volgt:

Intern begeleider: Annelies Leijdekkers

Groep 1/2: Yolande ter Horst

Groep 3: Roelie Offermans & Charlotte Roebers

Groep 4: Eda Lale & Charlotte Roebers

Groep 5: Morena Duijser

Groep 6: Ramona van Doorn

Groep 7: Kim Vermeulen

Groep 8: Ludo Hoes & Maartje Vrins

Conciërge: Peter van Wingerden

Ouderconsulent: Maria Martins da Silva

Administratie: Bibi Doekhi

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt zoveel mogelijk binnen het team opgevangen. 

De eerste dag bij ziekte van de groepsleerkracht wordt de klas verdeeld. 

Duurt het verlof langer, dan zoekt directie naar een andere oplossing. Helaas zorgt het huidige leerkrachtentekort ervoor dat het soms moeilijk is om een goede en snelle oplossing te vinden. In samenwerking met ons bestuur wordt er uiteraard wel alles aan gedaan om ondanks het tekort zo snel mogelijk een oplossing te vinden. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouwgroepen wordt door de leerlingen veel zelfstandig gewerkt. De instructies worden veelal aan kleine groepen leerlingen gegeven. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In groep 3 wordt er thematisch gewerkt waarbij taal, lezen en wereldoriëntatie in elkaar overlopen. Zodoende staan er geen aparte uren wereldoriëntatie en begrijpend lezen voor groep 3 op het rooster. 

Alle tijden zijn indicatief. Op groep- of leerlingniveau kan sprake zijn van kleine aanpassingen op basis van behaalde resultaten. Soms is er meer tijd nodig voor een bepaald vak voor een groep of leerling. Door af te wijken realiseren wij passend onderwijs waar nodig. 

Dagelijks hebben leerlingen een half uur grote pauze en een kwartier kleine pauze. Deze pauzes zijn belangrijk om te ontspannen en met elkaar te spelen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren hoe je met elkaar buiten speelt en hoe je ruzies oplost. Wij zien de pauzes dan ook als een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod. . 

De uren van begrijpend lezen overlappen met de uren voor wereldoriëntatie. Regelmatig wordt er gewerkt met de Close Reading aanpak binnen de vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. 

Levensbeschouwelijk onderwijs vindt alleen plaats indien er genoeg aanmeldingen zijn. Jaarlijks wordt dit geïnventariseerd door middel van een brief welke uw kind meekrijgt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerlingen vanuit de volgende doelgroepen kunnen bij ons terecht.

  • Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
  • Leerlingen met lichte gedragsproblematieken
  • Leerlingen met concentratieproblemen
  • Leerlingen met dyslexie
  • Meer- en hoogbegaafde leerlingen
  • Leerlingen met ADHD
  • Leerlingen met autisme
  • Leerlingen met hechtingsproblematieken

Bovenstaande problematieken dienen enkelvoudig te zijn. Meervoudige problematieken vragen een andere manier van zorg en specialisme die binnen onze school niet aanwezig zijn. De veiligheid van leerlingen en leerkrachten mag op geen enkele manier in gevaar komen. 

Voor meer informatie is ons volledige schoolondersteuningsplan beschikbaar. Deze ligt ter inzage bij de balie of is opvraagbaar via info@obs-finlandia.nl.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven