Delfshaven

Pieter de Hoochstraat 52 3024 CS Rotterdam

 • Schoolfoto van Delfshaven
 • Schoolfoto van Delfshaven
 • Schoolfoto van Delfshaven
 • Schoolfoto van Delfshaven
 • Schoolfoto van Delfshaven

Het team

Toelichting van de school

Het team van Obs Delfshaven bestaat uit diverse functies, zo zijn er leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten, klassenassistenten en ondersteunend personeel. Aanvullend daarop zijn er op Obs Delfshaven altijd stagiairs, van zowel HBO als MBO. Binnen de school is er aandacht voor ondersteuning van de ontwikkeling van de functiegerelateerde competenties. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er wordt in eerste instantie opvang binnen de school georganiseerd. Wanneer dit niet mogelijk is wordt er een verzoek gedaan bij BOOR Select. De centrale invalpool van BOOR. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt er indien mogelijk een externe instantie gevraagd de opvang te verzorgen. In een enkel geval kan het voorkomen dat een groep thuis moet blijven omdat er geen opvang te organiseren is. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle Rotterdamse scholen zijn verplicht om aan álle Rotterdamse kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Hoe wij dit moeten doen ligt vast in de basisondersteuning.Daarnaast is iedere school vrij zelf extra ondersteuning in te richten. OBS Delfshaven heeft vanuit PPO Rotterdam schoolcontactpersonen die de school ondersteunen in het verzorgen van een passend onderwijsaanbod. 

Basisondersteuning
In Rotterdam heeft PPO Rotterdam, de basisondersteuning vastgesteld. In deze basisondersteuning staat beschreven wat er tenminste van elke Rotterdamse basisschool verwacht mag worden op het gebied van onderwijs en onderwijsondersteuning.

OBS Delfshaven legt jaarlijks het ondersteuningsprofiel vast in Perspectief op School. Dit ondersteuningsprofiel is terug te vinden op onder andere de website van school.   

Scholen in Rotterdam hebben hun basisondersteuning op orde als:

 • De basiskwaliteit volgens de onderwijsinspectie voldoende is;
 • Zij op leerlingniveau werken volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken;
 • De onderwijsondersteuning op school goed is georganiseerd;
 • Zij preventieve en licht curatieve interventies van voldoende niveau aan kunnen bieden;   

Het op orde hebben en houden van de basisondersteuning is een verantwoordelijkheid van de school en het schoolbestuur. De onderwijsinspectie ziet hier op toe.

Binnen de school hebben wij, zolang de zorgdruk in balans is, ruimte voor leerlingen die moeilijker leren of bijzonder gedrag vertonen. De school is minder toegankelijk voor leerlingen met problemen in de mobiliteit.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren staat in het teken van het borgen van de handelingsvaardigheid op het ondersteunen van leerlingen met gedragsvraagstukken

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Samen met de Rotterdamse Peuterschool bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 met het Kleuterplein. De voorschool gebruikt hetzelfde programma maar dan toegepast op de peuters genaamd Peuterplein. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande- en ononderbroken leerlijn. De gemeente Rotterdam en de gezamenlijke schoolbesturen hebben met elkaar een nieuw kwaliteitskader voor het onderwijs aan kleuters ontwikkeld. Alle scholen van BOOR werken de komende vier jaar aan een nog stevigere basis van het onderwijs aan kleuters. Dit schooljaar werken wij aan het volgende doel: een gezamenlijke visie op onderwijs aan het jonge kind, wij hopen hiermee te bereiken dat er nog meer een doorgaande lijn is van waaruit het onderwijs wordt vormgegeven.

Van peuterspeelzaal naar groep 1

Als uw kind de overstap maakt van de Rotterdamse peuterschool naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem, indien u daar als ouders toestemming voor heeft gegeven. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas.

Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs).

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we 8 thema’s die een periode van 5 weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling

We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode leerlijnen Jonge Kind in Parnassys. Dit doen we per 5 weken gedurende de kleuterperiode en bespreken we met u tijdens de rapportgesprekken. Vanaf 1 augustus 2022 mogen wij geen toetsen meer afnemen bij de kleuters. Dat doen we pas vanaf groep 3. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerlingadministratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal-emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen.

Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. De procedure om tot dit besluit te komen hebben wij vastgelegd in het protocol overgang en doublure.

Terug naar boven