Kindcentrum De Terp

Terpeborch 78 5241 KB Rosmalen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Terp
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Terp
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Terp
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Terp

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Over drie schooljaren gerekend scoren we volgens de inspectienorm tussen de signaleringswaarde en het landelijk gemiddelde. Op zich zou dat nog geen reden zijn om aanpassingen te doen aan ons onderwijs. Echter hebben we gemerkt dat de opbrengsten van voorgaande jaren minder waren dan we van onze leerlingenpopulatie mogen verwachten.

We hebben daarom voor schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 plannen gemaakt om op de basisvakken technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen in te gaan zetten op het werken naar doelen die passen bij onze leerlingen. Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden van de leerlingen en passen daar het aanbod op aan. Cruciaal in deze ontwikkeling is dat we de hoge verwachtingen die we van leerlingen hebben, omzetten in het juiste aanbod in de lessen. 
De uitvoering van de plannen heeft ertoe geleid, dat de resultaten van de Eindtoets 2023 en Doorstroomtoets 2024 veel beter passen bij wat we van onze leerlingen mogen verwachten: we scoren gemiddeld op het landelijk gemiddelde.

Doorstroomtoets
Vanaf schooljaar 2023-2024: 1 aanmeldweek en Eindtoets is Doorstroomtoets geworden. 
De Doorstroomtoets is bedoeld als hulpmiddel bij het schooladvies. De toets meet op objectieve, betrouwbare manier de vaardigheid van taal en rekenen. En de school gebruikt de uitkomst van de toets om tot het best passende schooladvies voor een kind te komen. De doorstroomtoets zorgt ervoor dat alle kinderen de kans krijgen te laten zien, wat ze kunnen. En dat (onbedoelde) verwachtingen en vooroordelen van de school geen invloed hebben op het schooladvies.
De wet neemt een aantal problemen weg in de overgang van het basis- naar de middelbare school. Dit zijn maatregelen:
·       De eindtoets heet nu doorstroomtoets. Hierdoor wordt beter duidelijk dat het kind zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.
·       Er komt 1 week waarin kinderen zich aanmelden voor de middelbare school. Daardoor maken alle kinderen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies.
·       Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:
o   Kinderen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
o   Kinderen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
o   Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
o   Kinderen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
o   Tussen 25 maart en 31 maart melden alle kinderen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.
·       Krijgt het kind een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van het kind is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.
·       De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen. Hier kun je aangeven welke toets je gebruikt.    


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om het onderwijs goed te kunnen afstemmen op de verschillen tussen leerlingen, brengen we zowel de sociale als de cognitieve ontwikkeling in beeld.

Voor de sociale ontwikkeling maken we bij de kleuters gebruik van de leerlijnen van ParnasSys en in de groepen 3 t/m 8 van "Leerling in beeld". Leerkrachten en bovenbouwleerlingen vullen hiervoor vragenlijsten in en op basis hiervan wordt een beeld geschetst m.b.t. verschillende sociale aspecten die van belang zijn voor een goede ontwikkeling. Analyse van deze opbrengsten leidt tot een schoolbeeld. Veel belangrijker is om op individueel niveau na te gaan, waar we interventies kunnen plegen, wanneer de ontwikkeling daarom vraagt.

Met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling maken we bij de kleuters wederom gebruik van de leerlijnen van ParnasSys. Voor de groepen 3 t/m 8 halen we de gegevens uit zowel methodegebonden toetsen als het methode onafhankelijke "Leerling in beeld". Deze toetsgegevens worden gebruikt om na te gaan of de gestelde doelen bereikt zijn, dan wel waar nog extra ondersteuning ingezet moet worden. 
Voor wat betreft de methode onafhankelijke toetsen worden ook analyses op school- en groepsniveau gemaakt. We willen namelijk graag weten hoe we op de basisvakken door de jaren heen scoren en indien nodig, ons onderwijs aan dienen te passen om een ontwikkeling te realiseren die past bij de populatie van onze school.

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek.
Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.
De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen. Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn.
De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.
Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden. Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek. Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens (bijvoorbeeld over gezondheid van leerlingen) en omdat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is hier niet aan de orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u bezwaar heeft.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Advisering

We vinden het belangrijk dat leerkrachten, ouders en leerlingen zorgvuldige en uitgebreide informatie hebben over het traject dat op onze school gevolgd wordt om tot een goed advies te komen. Daarom hebben we hieronder het traject van advisering beschreven.

Opstellen schooladvies:
Bij het opstellen van het advies zijn twee of drie professionals van de school betrokken: de groepsleerkrachten van groep 6, 7 en 8 en de intern begeleider. Het advies wordt gebaseerd op kennis en vaardigheden opgedaan in de hele schoolloopbaan met de nadruk op de leerjaren 6-7-8. Vanuit het cito-leerlingvolgsysteem worden de behaalde resultaten voor de toetsen Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde, en Taalverzorging hierin meegenomen.

Groep 6:
Leerkrachten van groep 6 maken, in overleg met de Intern Begeleider,  na de M toetsen een kijkrichting voor het VO. Na de E toetsen wordt de kijkrichting daar waar nodig bijgesteld. De kijkrichting wordt gebaseerd op de resultaten van het cito leerlingvolgsysteem. De volgende kijkrichtingen kunnen worden gegeven:
Ø VMBO
Ø VMBO/scholengemeenschap
Ø Scholengemeenschap

Tijdens de oudergesprekken die gepland zijn na de M en E toetsen wordt de kijkrichting gedeeld.

Groep 7:
·       In november wordt tijdens de kennismakings/pedagogische gesprekken wederom de kijkrichting benoemd. Deze zijn in groep 6 gemaakt en in de overdracht zijn deze bekeken/besproken. In schooljaar 2023/2024 is de kijkrichting voor het eerst gedeeld met ouders en kinderen. 
·       Na de M7 toetsen kan de kijkrichting zo nodig aangepast worden. De kijkrichting wordt gebaseerd op de resultaten uit het leerlingvolgsysteem. De mogelijke wijzigingen worden met ouders en leerlingen gedeeld in de gesprekken die volgen na de M toetsen    
·       Na de E7 toetsen wordt er een specifiek voorlopig schooladvies gegeven, gebaseerd op resultaten van het leerlingvolgsysteem (bij deze cito wordt aan de behaalde resultaten op de E toetsen een schoolniveau genoemd). Hierbij hanteren we de schooltypes zoals deze ook in leerlingvolgsysteem worden gebruikt:
Ø  PRO/VMBO B
Ø  VMBO B/VMBO K
Ø  VMBO k/VMBO T
Ø  VMBO T/HAVO
Ø  HAVO/VWO 
Ø  VWO.
·       De voorlopige adviezen worden gemaakt door de groepsleerkracht en de IB’er. Een leerkracht van groep 8 (zo mogelijk de groepsleerkracht die de groep volgend schooljaar ook krijgt) sluit bij het doorspreken van de adviezen aan als kritisch toehoorder. De groepsleerkracht(en) van groep 7 vullen het ‘bespreekformulier advies’ in juni in met hun advies. Dit formulier wordt met de ouders en kinderen besproken

Groep 8:
·       B toetsen van CITO worden in oktober voorafgaand aan de gesprekken in november afgenomen.
·       In november wordt daar waar nodig de voorlopige adviezen die gegeven zijn eind groep 7 bijgesteld. Deze worden besproken in de oudergesprekken van november.
·       In januari worden de voorlopige adviezen nogmaals bekeken. Deze worden wederom met de ouders en kinderen besproken.
·       De doorstroomtoets wordt afgenomen in de 1e of 2e week van februari .
·       Uiterlijk 15 maart wordt de uitslag van de doorstroomtoets met school gedeeld.
·       Tussen 15 en 24 maart krijgen alle leerlingen hun definitieve advies waarbij de doorstroomtoets leidend zal zijn. Het overdrachtsdossier wordt tijdens dit gesprek besproken en bij goedkeuring van ouders overgedragen aan het voorgezet onderwijs.
·       Tussen 25 en 30 maart moeten alle leerlingen zich aanmelden op een VO school.  

Herzien:
Wanneer de leerling op de Doorstroomtoets een hoger advies dan het voorlopig schooladvies wordt behaald, dan wordt het advies naar boven toe bijgesteld. Alleen als het in het belang van de leerling is, kunnen we in overleg met ouders besluiten het advies niet te verhogen.          

Doet iedereen mee?
Op KC De Terp doen alle leerlingen in principe mee met de eindtoets. Vanuit het ministerie is echter bepaald dat de volgende kinderen niet hoeven deel te nemen aan de doorstoomtoets:
·       Kinderen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en daardoor de Nederlandse taal onvoldoende beheersen
·       Kinderen met een IQ lager dan 75 Wanneer een leerling hieronder valt kunnen we er, in overleg met ouders, voor kiezen om bij de leerling de doorstroomtoets niet af te nemen.        

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het belangrijk dat kinderen bij ons met plezier naar school gaan. Daarom hebben we een pedagogische huisstijl en besteden we door middel van de methode "Kwink" ieder jaar nadrukkelijk aandacht in alle groepen aan het voorkomen van pestgedrag. We praten er samen over, stellen samen de omgangsafspraken in de groep op en helpen elkaar bij het naleven van deze afspraken.

Vanuit onze vier kernwaarden hebben we gedragsverwachtingen opgesteld die voor iedereen binnen het Kindcentrum gelden, voor kinderen én medewerkers. 

Gastvrijheid:       
Op Kindcentrum De Terp is iedereen welkom! Iedereen hoort erbij! 

Veiligheid:
We hebben aandacht voor ieder kind. Je komt op voor jezelf en voor een ander.

Zelf ontdekken:    
Bij ons mag iedereen zichzelf zijn. Je mag zijn wie je bent en ontdekken wie je worden wilt. 

Plezier:                
We zorgen voor een uitdagende speel- en leeromgeving. Je zorgt voor een positieve houding.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • bevorderen positief contact
  • veiligheid en geborgenheid
  • luisteren en oprechte aandacht

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het toezicht van inspectie is veranderd. Enkele jaren geleden waren de scholen zelf nog verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de school, nu is het de verantwoordelijkheid van het bestuur. ATO-Scholenkring heeft dan ook een kwaliteitsbeleid gerealiseerd, waarbinnen we op allerlei manieren uitleggen en beschrijven, op welke manier we werken aan de kwaliteit binnen de stichting en op de verschillende scholen.

De inspectie van onderwijs is dan ook met het bestuur in overleg. Daarnaast zal inspectie ook scholenbezoeken afleggen, wanneer de opbrengsten van de school hiertoe aanleiding geven, of wanneer er signalen binnenkomen die voor inspectie aanleiding zijn voor onderzoek. Daarnaast leggen ze voor het algemeen beeld van het onderwijs in Nederland ook steekproefsgewijs schoolbezoeken af.

De laatste jaren hebben we op De Terp geen bezoek van inspectie ontvangen. Uiteraard lopen we wel mee in het kwaliteitsbeleid van ATO-Scholenkring en verantwoorden we ons als zodanig over onze manier van werken, opbrengsten en ontwikkelingen.

Terug naar boven