Kindcentrum De Terp

Terpeborch 78 5241 KB Rosmalen

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Terp
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Terp
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Terp
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Terp

In het kort

Toelichting van de school

ATO-Scholenkring    
KC De Terp hoort bij ATO-Scholenkring. Dit is een stichting van in totaal 15 scholen/kindcentra.
ATO staat voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs.   
Dit is waar we voor staan (onze missie): “Bij ATO-Scholenkring willen we dat kinderen kunnen opgroeien als veerkrachtige, gelukkige wereldburgers die vol zelfvertrouwen en met oog voor de ander in de maatschappij staan. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van basisvaardigheden en kwaliteiten, maar ook voor ieders rol in de samenleving. Daarom dagen we kinderen uit om nieuwsgierig te zijn en zich respectvol te gedragen naar zichzelf en de ander. We leren hun te (blijven) leren, te reflecteren op zichzelf en om te gaan met veranderingen. Op deze wijze wil ATO-Scholenkring ieder kind uit ’s-Hertogenbosch en omgeving gelijke kansen en goed onderwijs bieden.”     

De scholen en kindcentra van ATO hebben de volgende uitgangspunten:  
·       Ieder kind is welkom, ongeacht afkomst, godsdienst of levensbeschouwing. 
·       We houden rekening met de verschillen tussen kinderen. 
·       We behandelen elkaar met respect en openheid.  
·       We bieden een fysieke en sociaal veilige omgeving.    

We doen er alles aan om het onderwijs te blijven verbeteren. Hoe we dit doen, staat in ons Koersplan 2023-2027. Op de website www.ato-scholenkring.nl kunt u het koersplan vinden, meer lezen over onze thema’s en over ons. Ook staat op de website hoe wij georganiseerd zijn. Heeft u vragen over ATO-Scholenkring, dan kunt u die ook altijd stellen aan de directeur.        

Welkom bij Kindcentrum De Terp!

In de wijk Overlaet in Rosmalen (gemeente 's-Hertogenbosch) staat ons mooie kindcentrum. We bieden kinderen een veilige plek om zich voor te bereiden op hun toekomst. Elk kind mag zijn talenten ontdekken, zich ontwikkelen en krijgt verantwoordelijkheid. We leren spelend én met veel plezier.

Alles onder één dak

Een doorgaande ontwikkeling heeft veel meerwaarde voor kinderen. Daarom werken onderwijs en opvang onder één dak en vanuit dezelfde kernwaarden: gastvrijheid, veiligheid, zelf-ontdekken en plezier. We werken niet alleen samen met elkaar, maar ook met ouders en externen. Met oog en oor voor ieder kind.

"Ik mag zijn wie ik ben, ik mag worden wie ik wil zijn!"

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gastvrijheid
  • Veiligheid
  • Zelf-ontdekken
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
482
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid
Veiligheid vinden we erg belangrijk. Op de volgende manieren werken we hieraan: 

·       We hebben een veiligheidsplan. Daarin leggen we uit hoe we zorgen voor een veilige omgeving voor kinderen en medewerkers. 
·       We hebben leerkrachten met een EHBO-diploma en leerkrachten die weten wat ze moeten doen bij een incident (bedrijfshulpverleners).   ·       Eén of twee keer per jaar doen we een ontruimingsoefening met de hele school. Zo weten de kinderen wat ze moeten doen als er bijvoorbeeld brand is.  

Meldcode Kindermishandeling
Vermoeden we dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan volgen we de vijf stappen uit de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.   
Onze school heeft een aandachtsfunctionaris. Deze medewerker houdt in de gaten of we het stappenplan goed volgen.   

Privacyverklaring
Bescherming persoonlijke gegevens
Inleiding
Als u voor ATO-Scholenkring hebt gekozen, worden uw persoonsgegevens en die van uw kind verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die persoonlijke informatie over u en uw kind bevatten, zoals adresgegevens, telefoongegevens bij calamiteiten maar ook de schoolresultaten van uw kind. ATO-Scholenkring verwerkt gegevens die o.a. nodig zijn om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen. Dit is vertrouwelijke informatie en het is belangrijk dat ATO-Scholenkring deze informatie goed beschermt.

Leerlingendossier
Binnen ATO-Scholenkring worden persoonlijke gegevens van kinderen opgeslagen in een leerlingendossier. De school houdt een leerlingendossier bij om de ontwikkeling van uw kind te volgen en voortgang te registreren. Verder kunnen gegevens anoniem worden gebruikt voor statistiek en onderzoek. Het leerlingendossier is alleen digitaal toegankelijk voor een geautoriseerd persoon. De toegang is beveiligd met wachtwoorden.

Inzage
Ouders hebben het recht om persoonsgegevens of de gegevens van hun kind in te zien of er een kopie van te ontvangen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur van de school waar uw kind staat ingeschreven. De school is verplicht om binnen vier weken na uw verzoek uw gegevens te laten inzien of een kopie toe te sturen.
Het recht op inzage of kopie van uw persoonsgegevens kan in hoge uitzondering worden geweigerd als dit in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander is.

Wijzigingen
De school maakt van elk kind een dossier en u hebt invloed op wat er wel en niet in mag staan. Zo kunt u aanvullingen of wijzigingen in uw persoonsgegevens laten opnemen. Binnen vier weken na uw verzoek laat de betreffende school schriftelijk weten of het verzoek wordt opgevolgd.

Naar een andere school
Uw persoonsgegevens en die van uw kind worden niet langer bewaard dan nodig is. Wanneer uw kind naar het middelbaar onderwijs gaat worden de gegevens over uw kind nog twee jaar bewaard. U kunt het dossier eerder laten vernietigen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directeur van de school. Als uw kind naar een andere school gaat, kunt u de gegevens van uw kind laten overdragen.

Geheimhoudingsplicht
De persoonsgegevens van uw kind worden gebruikt door medewerkers die met de ontwikkeling van uw kind te maken hebben. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Zij geven persoonsgegevens alleen aan partijen buiten ATO-Scholenkring door, nadat u daarover geïnformeerd bent en daar toestemming voor hebt gegeven.  

Camerabeelden
Op De Terp worden camerabeelden op het voetbalveldje (tussen hoofd- en bijgebouw) gemaakt. Hiermee beschermen we onze spullen en de mensen in de school. We bewaren de beelden vier weken. Als er iets gebeurd is, bewaren we ze langer. Ze worden gewist als het probleem is opgelost. Er mogen maar een paar mensen de beelden bekijken. De school heeft afgesproken wie dat zijn. Het mag ook alleen met een bepaald doel. We hebben een reglement hiervoor. Dat kunt u opvragen bij de directie. 

Protocol schorsen en verwijdering    
KC De Terp biedt een veilige leeromgeving voor kinderen, ouders en  medewerkers. We behandelen elkaar met respect en we hebben gedragsregels die voor iedereen gelden. Daarin staat ook hoe we omgaan met ongewenst gedrag. De gedragsregels hebben we ontwikkeld samen met de medezeggenschapsraad (MR). Ze zijn te vinden in deze schoolgids en op onze website.    
Is er toch sprake van onveiligheid, bijvoorbeeld omdat het kind een bedreiging vormt voor zichzelf of anderen? Dan kunnen we kiezen voor een time-out, voor verwijdering of schorsing. Dit is een ingrijpende maatregel. We hebben hiervoor een uitvoerige procedure. U vindt deze op de website van ATO-Scholenkring.    

 

Terug naar boven