KPO Basisschool De Vlindertuin

Rector Hellemonsstraat 3 4702 RG Roosendaal

  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin
  • Schoolfoto van KPO Basisschool De Vlindertuin

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school hechten wij belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: wij streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren. Daarnaast zijn bijvoorbeeld zelfvertrouwen, concentratie, zelfstandigheid, vermogen tot samenwerken en sociale vaardigheden van belang. Die vaardigheden laten zich moeilijk vertalen in meetbare resultaten. Meetbare resultaten vindt u terug in de gegevens op het rapport, de uitkomsten van het leerlingvolgsysteem en van de Cito Eindtoets in groep 8.

Op onze school doen alle leerlingen mee aan de Cito Eindtoets in groep 8, ook leerlingen met specifieke zorg. U ziet in de grafiek dat wij binnen de scores van de Inspectie vallen. Wij blijven uiteraard werken aan en streven naar verbetering.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

KPO-basisschool de Vlindertuin maakt gebruik van de CITO-toetsen van het CITO-leerling Volgsysteem. 
Twee maal per jaar nemen we bij alle leerlingen de LVS-toetsen af om de ontwikkeling van onze leerlingen systematisch te kunnen volgen. 
Na elke toetsafname worden er analyses gemaakt van de opbrengsten. De school werkt met duidelijke streefdoelen. Bij de analyse wordt bekeken of de streefdoelen zijn behaald. 
De analyse vindt plaats tijdens de groepsbesprekingen met de intern begeleider. Hierbij werken we volgend de PDSA-methode. 
Plan: Datgene wat we aanbieden aan onze leerlingen is volgens een beredeneerd aanbod. Van al onze leerlingen brengen we in kaart wat de belemmerende en stimulerende factoren zijn en stemmen ons aanbod of aanpak hierop af.
Do: We werken in de klas met onze leerlingen en volgen de ontwikkeling goed
Study: De methodegebonden toetsen en de toetsen van het leerlingvolgsysteem worden geanalyseerd. Vragen staan centraal als: Hoe is de ontwikkeling verlopen? Zijn de streefdoelen gehaald? Welke interventies waren succesvol? Welke niet? 
Act: Naar aanleiding van de studie naar de opbrengsten worden mogelijk aanpassingen gedaan in didactische aanpak en/of aanbod. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Deze adviezen wisselen per jaar: het ene jaar gaan er meer kinderen naar een onderwijsrichting binnen het VMBO, het andere jaar hebben we hogere uitstroompercentages naar HAVO en VWO. Wij vinden het hoe dan ook belangrijk dat iedere leerling op zijn of haar eigen niveau onderwijs volgt.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Uit onze visie, beschreven in het schoolplan 2020-2024: 

"We zijn een school met duidelijke regels, normen en waarden, waarbij we “respect” hoog in het vaandel hebben staan. Alle actoren binnen de school gaan met respect met elkaar om; dat vinden we een basis-grondhouding. Op de Vlindertuin wordt optimaal samengewerkt met ouders vanuit de grondgedachte van educatief partnerschap. Het is de ouders duidelijk wat onze doelen zijn en we stimuleren hen optimaal om hier aan mee te werken".

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Kindvriendelijk
  • Autonomie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport is voor ons een belangrijk kwaliteitsinstrument. Het geeft ons inzicht in onze sterke kanten en onze verbeterpunten. We werken hard aan onze verbeterpunten en zetten ons in om het goede te behouden en te versterken. De Inspectie heeft vertrouwen in onze school: we kregen de beoordeling 'basisarrangement' toegekend.

De inspectie is tevreden over het onderwijs op De Vlindertuin en de daarmee samenhangende leerresultaten. Om onze kwaliteit te kunnen bepalen, gebruiken we als school het kwaliteitsprogramma ‘Werken met kwaliteitskaarten (WMK)’. In dit programma zijn ook de eisen meegenomen die de inspectie stelt aan goed onderwijs. Onze eigen bevindingen ten aanzien van de opbrengsten en de kwaliteit van onderwijs worden bevestigd door de Inspectie van het Onderwijs.

Terug naar boven