Basisschool De Zjwiek

Pastoor Hanraetsstraat 9 6088 EH Roggel

Ruimte voor ieders talent - Ambitieus in Onderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerkrachten formuleren aan het begin van ieder schooljaar hun doelstellingen van zijn of haar groep. Het zijn positief en ambitieuze didactische en pedagogische doelen. De leerkracht stel zelf zijn plan van aanpak op en bespreekt dit met het directieteam.

Halverwege het schooljaar, na de cito middentoetsen, vindt er een tussenevaluatie plaats. De tussenopbrengsten worden tijdens een teambijeenkomst besproken. Op basis van de resultaten wordt het plan voortgezet of bijgesteld. De ambitieuze doelstellingen blijven tot het eind van het schooljaar ongewijzigd.

Basisschool de Zjwiek hecht veel waarde aan de kwaliteit van onderwijs. Interne en externe audits vormen een belangrijk onderdeel van de kwaliteitszorg. Leerkrachten kijken bij elkaar in de groepen, de directie voert regelmatig groepsbezoeken uit. Tot slot nodigen wij ook externe deskundigen uit om ons te voorzien van feedback op de kwaliteit van onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit vele scholen. Wij proberen hen en u bij die keuze te helpen. Dat gebeurt op verschillende manieren. We willen alle kinderen zo individueel mogelijk begeleiden. Bij ons advies maken we gebruik van de toetsen van het Cito-lvs, schoolvorderingen en leerlingkenmerken zoals werkhouding, motivatie, huiswerkattitude etc. De centrale eindtoets vindt in april plaats, wanneer de centrale eindtoets veel beter is gemaakt dan het gegeven advies, kan het advies worden heroverwogen. Tijdens een gesprek met u en uw kind wordt de definitieve schoolkeuze bepaald. U meldt uw kind uiteindelijk zelf aan bij de school voor Voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale integratie en actief burgerschap. Alle scholen voor primair onderwijs hebben de opdracht om “sociale integratie en actief burgerschap vorm te geven in het onderwijs, want samenleven kun je leren. Wij proberen onze kinderen voor te bereiden op het functioneren in onze samenleving. Actief burgerschap heeft vooral te maken met respect voor anderen en de wijze waarop wij met elkaar omgaan. De school is de plek waar kinderen leren omgaan met verschillen en verantwoordelijkheid leren voelen en nemen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Samenwerken
  • Communiceren

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool de Zjwiek heeft een moeilijke tijd achter de rug, maar deze is voorbij!

Het afgelopen jaar is er fors geïnvesteerd in de kwaliteit van onderwijs en de professionele teamcultuur. Dit heeft geleid tot een kwaliteitsimpuls die zich vertaalt in duidelijke stijging van de onderwijsopbrengsten. De interne zienswijze op deze ontwikkeling wordt bevestigd door een tweetal externe audits. De PO raad (Het KPC) heeft op ons verzoek een onderzoek verricht en aan het eind van het schooljaar heeft de onderwijs inspectie een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Beide rapportages bevestigen de ontwikkelingen op basisschool de Zjwiek.

De rapportages vindt u op deze website. 

Terug naar boven