Basisschool De Zjwiek

Pastoor Hanraetsstraat 9 6088 EH Roggel

Ruimte voor ieders talent - Ambitieus in Onderwijs

Resultaten eindtoets Toelichting

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Leerkrachten formuleren aan het begin van ieder schooljaar hun doelstellingen van zijn of haar groep. Het zijn positief en ambitieuze didactische en pedagogische doelen. De leerkracht stel zelf zijn plan van aanpak op en bespreekt dit met het directieteam.

Halverwege het schooljaar, na de cito middentoetsen, vindt er een tussenevaluatie plaats. De tussenopbrengsten worden tijdens een teambijeenkomst besproken. Op basis van de resultaten wordt het plan voortgezet of bijgesteld. De ambitieuze doelstellingen blijven tot het eind van het schooljaar ongewijzigd.

Basisschool de Zjwiek hecht veel waarde aan de kwaliteit van onderwijs. Interne en externe audits vormen een belangrijk onderdeel van de kwaliteitszorg. Leerkrachten kijken bij elkaar in de groepen, de directie voert regelmatig groepsbezoeken uit. Tot slot nodigen wij ook externe deskundigen uit om ons te voorzien van feedback op de kwaliteit van onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Ze hebben de keuze uit vele scholen. Wij proberen hen en u bij die keuze te helpen. Dat gebeurt op verschillende manieren. We willen alle kinderen zo individueel mogelijk begeleiden. Bij ons advies maken we gebruik van de toetsen van het Cito-lvs, schoolvorderingen en leerlingkenmerken zoals werkhouding, motivatie, huiswerkattitude etc. De centrale eindtoets vindt in april plaats, wanneer de centrale eindtoets veel beter is gemaakt dan het gegeven advies, kan het advies worden heroverwogen. Tijdens een gesprek met u en uw kind wordt de definitieve schoolkeuze bepaald. U meldt uw kind uiteindelijk zelf aan bij de school voor Voortgezet onderwijs.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven