Basisschool De Zjwiek

Pastoor Hanraetsstraat 9 6088 EH Roggel

Ruimte voor ieders talent - Ambitieus in Onderwijs

Het team

Toelichting van de school

Het team (27 personeelsleden) bestaat  uit:

1 directeur
2 IB-ers
3 voltijd groepsleerkrachten
15 deeltijd groepsleerkrachten
3 leerkrachtondersteuners
1 vakleerkracht muziek   
1 administratief medewerker
1 conciërge
1 interieurverzorgster


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onder verlof verstaan we hier het verlof waar leerkrachten recht op hebben volgens de CAO primair onderwijs, maar hier nemen we ook in mee hoe we omgaan met ziekteverlof van een leerkracht.  

Als een leerkracht zich ziek meldt gaat de schoolleiding op zoek naar vervanging. Dit doen we via de zogenaamde vervangerspool. Wij kunnen dus nooit vooraf aangeven wie er komt vervangen. Wel hebben we afgesproken dat de eerste ziektedag van een groep altijd opgevangen wordt. Kan er dus geen vervanger gevonden worden, zullen we dit de eerste ziektedag intern oplossen door iemand in te zetten die op dat moment andere taken uitvoert of door de groep op te splitsen over andere groepen. Mocht er de tweede dag nog geen vervanger beschikbaar zijn, is de kans aanwezig dat de groep thuis moet blijven. Mocht dit langer duren, zullen we niet steeds dezelfde groep thuis laten. We zullen dit dan verspreiden over meerdere groepen. Dit heeft uiteraard niet onze voorkeur, maar de andere taken zullen ook uitgevoerd moeten worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basisschool de Zjwiek zoekt naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren en om op deze manier nog meer af te stemmen op de individuele behoefte. We hechten waarde aan creativiteit en het vermogen om talenten te ontwikkelen. Wij bieden de mogelijkheden en ruimte om leerkrachten te laten doen waar zij goed in zijn, want op deze wijze zullen leerkrachten dit ook met de kinderen doen!

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijft Basisschool De Zjwiek de inhoud, de kwaliteit en haar ambities op het niveau van de basisondersteuning en de extra ondersteuning. Daarnaast formuleert de school haar mogelijkheden en haar grenzen bij het aanbieden van een passend ondersteuningsarrangement. 

De cyclus van het Handelingsgericht werken (HGW) is de basis voor de zorgstructuur van de school. Onze leerlingenzorg is vooral gericht op niveau 1 t/m 4 van het cascademodel; van basiszorg (niveau 1) naar basis plus extra extern ( niveau 4).
Leerlingen die vallen onder niveau 5 hebben de specifieke zorg nodig van het SBO of het SO. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds een aantal jaren is peuterspeelzaal De Tamboerijn een VVE locatie geworden en dat betekent dat onze school intensiever is gaan samenwerken met de peuterspeelzaal. De samenwerking bestaat uit regelmatig overleg over het educatief handelen, de zorg en begeleiding.  
We streven er naar om leerlingen met een ontwikkelingsachterstand (taal en spraak), zo vroeg mogelijk te signaleren. Daarbij is er sprake van een warme overdracht, om de begeleiding zo goed mogelijk af te stemmen.

Terug naar boven