Montessori Basisschool Roermond

Achilleslaan 4 6042 JV Roermond

  • De belofte van het montessorionderwijs aan uw kind.
  • Omdat zorg voor de omgeving heel belangrijk is voor Montessori, voeden we de kinderen o.a. op met bewuste afvalscheiding
  • Wat naar het hoofd moet, moet eerst door de handen.
Doordachte materialen laten de leerling  zelfstandig inzicht verwerven.
  • Ruimte om te spelen, te ontdekken, te ervaren in een natuurlijke omgeving.
  • Met het voltallige team zorgen wij iedere dag voor uitdagend en leerzaam onderwijs.

Het team

Toelichting van de school

In de statistieken op Scholen op de Kaart  leest u informatie over ons personeel: aantallen en percentages, gemiddeld leeftijden en verhouding man/vrouw (vrijwel gelijk!!) Deze informatie is verzameld door DUO. Veel van ons personeel werkt al lange tijd op onze school, hetgeen zeker geen slecht teken is. Toch zijn we ook heel blij dat er de laatste jaren voortdurend nieuwe, jonge  leerkrachten bijkomen. Ook dat is belangrijk. 

We beschikken over een mooie groep vakleerkrachten. Zo hebben wij onder andere leerkrachten met een afgeronde opleiding Beeldende Vorming op de Kunstacademie. Daarnaast hebben we een leerkracht die docent filmeducatie is en dit op vele plekken inzet. 
En dan is er natuurlijk nog onze vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding, die alle bewegingslessen verzorgt. 
De muzieklessen voor de onderbouw worden verzorgd door een ZZP-er. 

Stagiares

Onze school is opleidingsschool en staat open voor gemotiveerde stagiaires om hen de gelegenheid te geven, ervaring op te doen in het kader van hun studie. Tevens willen wij stagiaires heel graag kennis laten maken met het Montessorionderwijs, zodat er ook in de toekomst veel enthousiaste montessorileerkrachten zullen zijn. Stagiaires worden in alle groepen geplaatst en functioneren tijdens hun stageperiode als echte teamleden mee.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vanaf komend schooljaar beschikken we over een flexibele schil. Dat wil zeggen, dat er meer mensen aan school werken dan er voor de primaire, dagelijkse taken nodig zijn. Directie en interne begeleiders worden alleen bij langdurige afwezigheid vervangen.
Wanneer een leerkracht afwezig is, hebben we mogelijkheden om intern te schuiven in taken, waardoor iemand de taak van de leerkracht over kan nemen. We hebben meerdere bevoegde leerkrachten buiten de groep voor ondersteuning of andere, specifieke taken. Zij kunnen invallen. Voor kortdurende vervangingen kan dit soms een onderwijsassistent zijn, die dan onder supervisie van directie, interne begeleider of een medeleerkracht werkt.

In alle bouwen werken onderwijsassistenten. Per vervanging kijken we hoe de vervanging het meest optimaal wordt ingevuld. Dat kan ook een interne wisseling betekenen. Met nadruk binnen de bouwen, maar ook breder dan dat, wordt er samen en groepsdoorbrekend gewerkt. Kinderen worden door vele leerkrachten gekend. Door de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het team kan een afwezigheid goed opgevangen worden. 

De volledige informatie betreffende het stichtingsbeleid hierover vindt u in de Centrale Schoolgids S&R.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door de vakleerkracht gym. Iedere groep, onder-, midden- en bovenbouw heeft een blokuur per week les van hem. 

Wij beschikken over een creatief programma met diverse workshops in blokken van 8 weken. De leerkrachten organiseren dit samen. Een aantal aanbieders van workshops worden jaarlijks ingehuurd op ZZP-basis. Deze lessen zijn voor de midden- en bovenbouw. 

De onderbouwleerlingen krijgen één keer per week een muziekles van een vakdocent die we extern inhuren. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook in de onderbouw wordt gewerkt volgens het principe van de vrije werktijd. Kinderen kiezen hun werkjes, leerkrachten stimuleren, prikkelen en dagen uit. Daarbij hanteren de leerkrachten de lijn van de leerkracht (basisaanbod volgens de referentieniveaus) én de lijn van het kind (passend bij de huidige interesse en mogelijkheden) in de meest effectieve combinatie. De hoeveelheid werktijd per vakgebied verschilt per kind en per week.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Als montessorischool kennen we een rooster waarin een groot deel van de dag is gevuld met werktijd. In die tijd werkt het kind grotendeels zelfstandig aan de door hem of haar zelf gekozen leerstof. De leerlijn van de groep bepaalt het kader, de leerling kiest het moment, de werkvorm, de werkplek en het onderdeel.

De veelal persoonlijke instructie wordt door de leerkracht gegeven tijdens de ronde of in korte, groepsgewijze, momenten.

Hierdoor varieert de tijd die een kind aan een vak besteed.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden regulier basisonderwijs volgens de Montessorivisie.

Dat wil zeggen dat verschillen in aanleg en tempo erkend en geaccepteerd worden. Ieder kind werkt vanuit de eigen ontwikkeling. Daardoor ontbreekt negatieve, onderlinge competitie en voelen kinderen zich veilig en gewaardeerd. 

We voeden kinderen op tot zelfstandige kinderen met eigen verantwoordelijkheid. Dat is het streven en het uitgangspunt. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij beschreven welke extra ondersteuning wij daarnaast bieden. Ook benoemen we welke ondersteuning wij niet meer kunnen bieden (onze grenzen). U vindt dit terug in de bijlage. 

Er is ondersteuning voor dyslexie, dyscalculie, sociaal-economische en sociaal-culturele factoren, zowel lage als hoge intellectuele vermogens en fysiek motorische factoren.

Waar nodig huren we externe specialisten in.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De kennis van NT2 is in het afgelopen jaar van de specialist naar de teamleden gebracht. Nu moeten zij het zelf gaan inzetten. Het aanbod en de materialen zijn aanwezig. De specialist blijft aanwezig voor advies. 

Op dit moment zijn er drie groepen Brainstormers, kinderen die een intensiever aanbod en vooral uitdaging en zelfkennis nodig hebben. Komende jaren moet de benadering van deze begaafde kinderen binnen de groep nog verder versterkt worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf november 2019 hebben we kinderopvang in het schoolgebouw, werkend volgens de montessorivisie. Deze wordt verzorgd door de stichting Korein Kinderplein. De groepen zijn vijf dagen per week geopend. Korein maakt gebruik van geschoolde en gediplomeerde medewerkers. 

Daarnaast werken we samen met diverse kinderopvangorganisaties in de omgeving.

Bij overstap van leerlingen naar onze basisschool maken we gebruik van de overdracht van de peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf. Over het algemeen is dit een schriftelijke overdracht waar ouders toestemming voor hebben gegeven.

De Montessoriwerkwijze voldoet aan veel elementen van VVE. Door de rijke omgeving, de materialen, de heterogene groep en de specifieke aanpak van de montessorileidster zijn er heel veel leermogelijkheden voor het kind. Door te ontdekken zijn kinderen actief bezig met hun ontwikkeling. Vooral peuters trekken er graag op uit om de wereld beter te leren kennen. Daarom prikkelen we hun natuurlijke nieuwsgierigheid, in een leerrijke omgeving met uitdagende activiteiten. Zodat ze ontdekken wat ze leuk vinden en wat hun talent is. Ze krijgen de ruimte om te proberen, te klauteren en te klimmen en initiatief te nemen. Een keer te vallen en weer op te staan en vooral eens buiten de lijntjes te kleuren. Wij stimuleren de ontwikkeling van jouw kind met VVE-methoden, specifiek gericht op de ontwikkelingsfase van peuters. Met thema’s die aansluiten bij wat zij interessant vinden, werken we aan hun sociale vaardigheden, taal- en rekenontwikkeling en motoriek. De kinderopvang stemt hun werkwijze met ons af. Zo geef je je kind een goede start op onze school. Onze locatie heeft geen VVE-erkenning, omdat de Montessori-aanpak nog niet landelijk als VVE erkend is.  

Terug naar boven