Montessori Basisschool Roermond

Achilleslaan 4 6042 JV Roermond

  • De belofte van het montessorionderwijs aan uw kind.
  • Omdat zorg voor de omgeving heel belangrijk is voor Montessori, voeden we de kinderen o.a. op met bewuste afvalscheiding
  • Wat naar het hoofd moet, moet eerst door de handen.
Doordachte materialen laten de leerling  zelfstandig inzicht verwerven.
  • Ruimte om te spelen, te ontdekken, te ervaren in een natuurlijke omgeving.
  • Met het voltallige team zorgen wij iedere dag voor uitdagend en leerzaam onderwijs.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Tijdens het schrijven van deze schoolgids 2023-2024 zijn de gegevens van de Eindtoets 2023 nog niet verwerkt door Vensters. Zo gauw dit gebeurt zullen bovenstaande gegevens worden vervangen door de geactualiseerde gegevens. Wel is onze toelichting al aangepast. 

De uitslag van de eindtoets 2022-2023 is goed. Uitslagen doen recht aan de persoonlijke capaciteiten van de betreffende leerling.

In twee gevallen hebben we het advies heroverwogen, maar niet bijgesteld. Dit in overeenstemming met de wens van de ouders. 
Wij kijken bij de uitslag vooral naar de persoonlijke groei van de leerling. En er is sprake van een mooie groei. Met name bij rekenen misten we bij de medio-toetsen nog groei, die we nu heel duidelijk wel zien.

Kijkend naar de referentieniveaus scoren onze leerlingen prima wat betreft het 1F-niveau. Voor 2F/1S is dit bij taal en lezen ook prima.
Bij rekenen is dat niet het geval. Het percentage 1S is zelfs lager dan afgelopen jaar of ons driejaarlijks gemiddelde. Dat stelt teleur, maar nader onderzoek leert, dat 25% van de leerlingen het 1S niveau op een haar na niet haalt. Zouden die het wel gehaald hebben, dan hadden we zelfs ons ambitieniveau gehaald! Voldoende reden dus om de ingezette route tot versterking door te zetten. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze tussenresultaten worden gemeten middels de afname van tussentoetsen met een erkend toetsprogramma.
Wij maken hiervoor gebruik van het IEP-LVS.
Het IEP LVS bevalt goed. 

Toetsen nemen we af in een ontspannen, doch taakgerichte sfeer. Kinderen worden bemoedigd om te laten zien wat ze geleerd hebben. Het IEP kan gedurende een langere periode afgenomen worden, waardoor kinderen meer de toets kunnen maken op het moment dat ze eraan toe zijn. De afname is digitaal en de resultaten zijn voor leerling en leerkracht onmiddellijk leesbaar. 
Resultaten worden met de leerling zelf besproken en helpen om samen de doelen voor de komende periode te bepalen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij streven naar een op de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen afgestemd advies. Onze bovenbouwcollega's hebben de kinderen doorgaans 3 opeenvolgende jaren in hun klas. Dit geeft hun een gedegen kijk op niet alleen de cognitieve ontwikkeling, maar ook de persoonlijke ontwikkeling van een kind : Denk daarbij aan werkhouding, taakaanpak, samenwerking. Dit wordt allemaal meegewogen in ons advies.
Onze kinderen krijgen adviezen vanuit hoge verwachtingen en maken hun advies nagenoeg allemaal meer dan waar.
In het schooljaar '22-'23 blijkt 64% in het 3e jaar op het gegeven advies en 32 % boven het gegeven advies te zitten. 4% zit onder het gegeven advies. 
Een nieuwe tabel in de rapportages van de overheid maakt nu duidelijk, dat bij een gemengd advies als b.v. HAVO/VWO, een plaatsing op VWO wordt gezien als boven advies. Dit verklaart het hoge opstroomcijfer. 

In het schooljaar 2021-2022 kreeg 68% van onze leerlingen een T/H, H of VWO-advies en 32% een VMBO-(basis t/m theoretisch)advies

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Er wordt gebruik gemaakt van de montessorimethode. Montessori heeft een duidelijke visie op de oriëntatie op de mens en de samenleving. Zij noemt dit kosmisch onderwijs en opvoeding.

Op onze school wordt veel aandacht geschonken aan gedrag: het toekennen van een grote mate van vrijheid aan leerlingen impliceert óók het rekening houden met de ander. Montessori noemde dit “vrijheid in gebondenheid”.
Het werken volgens de pedagogische en didactische uitgangspunten van het montessorionderwijs impliceert het accepteren en respecteren van de mogelijkheden en grenzen van de ander.
Door dagelijks, in vrijheid, om te gaan met verschillende culturen en etniciteit leren kinderen in de praktijk over én van elkaar.

Kosmisch onderwijs stuurt aan op evenwicht tussen de cognitieve, emotionele en morele ontwikkeling. Verantwoordelijkheid voor de omgeving ontstaat door verantwoordelijkheid voor het eigen werk en de algemene lessen in de verzorging van die omgeving.
De vrijheid van werkkeuze maakt kinderen onafhankelijk en zelfstandig. Dit bevordert het onafhankelijk denken en het maken van eigen afwegingen. Het stellen van kritische vragen wordt door de leerkrachten gestimuleerd. Daarmee leert het kind ook verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilige omgeving
  • Samen leren
  • Samen werken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Ons laatste inspectiebezoek dateert nog steeds van 2014. Daarbij is het basisarrangement toegekend, wat wil zeggen dat het onderwijs voldeed aan de vereiste kwaliteit.
Wel heeft er in 2019 een thema-onderzoek plaatsgevonden. 

Daarna is aan de school in 2014 ook de montessori-erkenning voor vijf jaar toegekend door de NMV.
De hernieuwde visitatie die we voor '20-'21 hadden aangevraagd, is door corona niet doorgegaan en heeft uiteindelijk plaatsgevonden in september 2021. 
Dit heeft een zeer positief rapport opgeleverd en de erkenning voor de komende vier jaar. 

Terug naar boven