Koningin Emmaschool

Smidstraat 27 2231 EK Rijnsburg

 • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
 • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
 • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
 • Schoolfoto van Koningin Emmaschool
 • Schoolfoto van Koningin Emmaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij vinden het de normaalste zaak om transparant om te gaan met onze onderwijsresultaten. Een ijkmoment is de afname van de eindtoets. Voor de kinderen belangrijk voor het vervolgonderwijs en voor de school belangrijk voor onderwijsverbeteringen.

Als eindtoets gebruiken wij de adaptieve toets Route 8. Route 8 is een digitale, adaptieve toets die door het ministerie is erkend als eindtoets. Het adaptieve karakter zorgt ervoor dat iedere leerling een unieke toets op eigen niveau kan maken.

Elke jaar zien we een mooie stijging op de resultaten. Dat betekent dat ons onderwijs steeds beter het potentieel van de leerlingen weet aan te spreken waardoor zij hogere doelen weten te bereiken. Op fundamenteel niveau zien we een lichte daling in het percentage.  We kunnen dit verklaren. Vanuit de maatschappij wordt opgeroepen tot inclusiever onderwijs waarbij het streven is om alle kinderen op een school thuisnabij te houden. Kinderen die normaliter naar het speciaal basisonderwijs zouden gaan blijven bij ons op school. Wij omarmen deze ambitie terwijl we tegelijkertijd beseffen dat deze leerlingen op een ander niveau zullen uitstromen. Voor hen kan het fundamentele niveau onbereikbaar zijn. In een driejaarlijks gemiddelde is te zien dat de leerlingen van de Emmaschool boven het landelijk gemiddelde uitstromen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerkracht controleert de toetsen van de leerlingen. Het dagelijkse werk wordt door de leerlingen zelf gecontroleerd. De leerkracht registreert de resultaten van Cito-toetsen in het leerlingvolgsysteem. In de groepen 1 en 2 worden naast toetsen ook veel observaties gedaan om te kijken hoe het kind zich ontwikkelt.

De resultaten worden gemonitord door de Intern begeleider en met de directeur besproken in het zorgoverleg.

Twee keer per jaar worden de groepsresultaten met het team besproken tijdens datamuursessies, waarbij we van elkaar leren met als doel beter te worden.

De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht. Elke leraar houdt een klassenmap en een leerlingenmap bij. In de klassenmap zitten de groepsplannen en de dag- of weekplanningen. Op de planningsoverzichten worden korte aantekeningen gemaakt van wel of niet bereikte resultaten. De gegevens in de leerlingenmap hebben betrekking op specifieke kenmerken van de leerlingen. Deze gegevens gaan mee met de leerlingen naar de volgende groep.

Teamleden die in de school de vorderingen van de leerlingen doorspreken. In het kader van samen leren spreken de leerkrachten elkaar regelmatig over de vorderingen van de leerlingen. Als de vorderingen achterblijven zijn de leerkrachten als eersten aan zet om dit te signaleren en er een aanpak bij in gang te zetten. Pas als de aanpak niet of onvoldoende werkt komt de Intern begeleider erbij.

Op het zorgoverleg bespreekt de Intern begeleider met de directeur de leerlingen die zijn opgevallen door de leerkrachten in hun gedrag of ontwikkeling.

Daarnaast werken we met een databord in de klas. De doelen op het databord werkt voor de kinderen zeer verhelderend en motiveren. Zeker als de doelen zichtbaar gemaakt worden door middel van grafieken op het databord, er regelmatig een steekproef als meting wordt gedaan kunnen de leerlingen hun vooruitgang blijven volgen. Bij een groepsdoel wordt altijd gesproken van een groepsgemiddelde, zodat een matige prestatie van één of meerdere leerlingen geen belemmering hoeft te zijn om het doel met elkaar te behalen. In hun eigen portfolio echter kunnen de leerlingen voor zichzelf inschatten hoe ver zij met hun persoonlijke doel zullen komen en bijhouden hoe de vorderingen zijn. De leerkracht houdt regelmatig gesprekken met de leerlingen over hun tussentijdse resultaten en vorderingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Door ouders en leerkrachten wordt regelmatig nagedacht over het voortgezet onderwijs dat het beste bij het kind past. Bij de bepaling van het schooladvies maakt de leerkracht gebruik van het leerlingvolgsysteem waarin de resultaten van deze toetsen zijn geadministreerd. Werkhouding, doorzettingsvermogen en motivatie tellen ook mee bij het opstellen van een advies. Het advies wordt overlegd met de leerkracht(en) van groep 8, de intern begeleider en de schoolleider gemaakt.

De leerkracht van groep 8 informeert de ouders over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. De bovenbouwleerlingen bezoeken scholen op het voortgezet onderwijs. In februari vindt een gesprek met ouders plaats over de definitieve schoolkeuze op basis van het advies. De uitslag van de eindtoets wordt vergeleken met het advies van de school. Dit kan worden bijgesteld als de uitslag die hoger is dan verwacht. Een lagere score is geen reden voor bijstelling.


Weergave Schooladvies

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze visie luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen hierop voor te bereiden. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. 

 • We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.
 • We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere opvattingen en overtuigingen.
 • We geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.
 • Wij voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en daarnaar handelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Respect
 • behulpzaam
 • zelfbewust

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven