Christelijke Basisschool De Stifthorst

Oude Holleweg 17 3927 CK Renswoude

 • Deze boom laat zien welke 7 gewoonten wij aanleren en gebruiken!
 • Rondom onze school kan je heerlijk buitenspelen.
 • Samen spelen, samen werken. Hier mag je worden wie je bent!
 • Heerlijk voetballen!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

 

De Cito Eindtoets die in groep 8 is afgenomen geeft een mooi resultaat waar we trots op zijn: Het landelijk gemiddelde is 534,9 en onze groep 8 heeft een score van 536,7 behaald.

De inspectie kijkt naar de behaalde referentieniveaus. Referentieniveaus geven aan wat een leerling kan op het gebied van taal, lezen en rekenen. Je hebt op de basisschool twee verschillende niveaus. Het referentieniveau 1F (fundamenteel niveau) en het referentieniveau 2F/1S (streefniveau). Als je aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F hebt bereikt, dan beheers je taal en rekenen voldoende. Als je het niveau 2f/1S behaald, dan beheers je de taal en rekenen nog beter.

Dit schooljaar hebben al onze leerlingen (100%) niveau 1F bereikt voor Lezen en Taalverzorging. Voor het vak rekenen hebben 88% van de kinderen niveau 1F behaald. Daarnaast hebben 59% van onze leerlingen ook het streefniveau van 1S bereikt. Landelijk is dit 46%. U begrijpt dat we hier heel blij mee zijn. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten in groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 worden de kinderen door de leerkrachten geobserveerd. We werken doelgericht aan de hand van de leerlijnen uit het Digikeuzenbord. Daarvoor worden observatielijsten bijgehouden t.a.v. gezondheid, sociaal/emotionele ontwikkeling, speel/werkgedrag, motoriek, taal en spraak. Naast de observaties door de leerkracht vindt er in groep 2 ook een screening door de logopedist plaats. 

In de groepen 3 t/m 8 worden kinderen geobserveerd met betrekking tot de sociaal/emotionele ontwikkeling. We gebruiken daarvoor het programma “Zien” van Parnassys.

Voor de kernvakken zoals technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen, maken we gebruik van Cito toetsen. We kunnen de ontwikkeling van het kind vergelijken met het landelijk gemiddelde, terwijl we eveneens goed kunnen zien in hoeverre het kind is vooruitgegaan. Resultaten van de toetsen en observaties worden met het team en de IB-er besproken.

Verder worden in de groepen ook methodetoetsen afgenomen. 

Al deze gegevens worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem Parnassys.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Referentieniveau

Taal en rekenen zin belangrijk. Ze bepalen voor een groot deel of je goed kunt meekomen in het voortgezet onderwijs.

Een referentieniveau beschrijft wat een leerling moet kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Voor ons gelden de niveaus 1F, 1S en 2F. De F staat dan voor het fundamentele niveau dat beheerst wordt. De S voor het streefniveau.

Als een kind aan het einde van groep 8 referentieniveau 1F hebt bereikt, dan beheerst het taal en rekenen voldoende. Als een kind referentieniveau 1S of 2F heeft bereikt, dan beheerst dat kind taal en rekenen zelfs nog beter. We verwachten dat de meeste leerlingen aan het einde van groep 8 het referentieniveau 1F beheersen. Maar het kan zijn dat een kind meer kan dan het referentieniveau 1F, bijvoorbeeld 1S of 2F. En er zullen ook leerlingen zijn voor wie 1F (nog) niet haalbaar is. Zij zullen 1F waarschijnlijk in het begin van de middelbare school beheersen. Het is niet zo makkelijk om uit te leggen wat je kan als je een referentieniveau beheerst. Je zou kunnen zeggen dat het niveau 2F nodig is om je in de wereld te kunnen redden. Daar bedoelen we mee: wat je moet kunnen om bijvoorbeeld zelf goed boodschappen te kunnen doen, om zelf de weg te kunnen vinden en dingen te kunnen uitrekenen.

Voor kinderen die 1F niet halen, stellen we een zogenaamd ‘ontwikkelperspectief’ vast. We houden hierbij rekening met wat een kind kan. Maatwerk dus. De verwachtingen bij dit kind moeten ‘passend’ zijn, dat betekent dat de doelen meer aansluiten op de behoeftes van het kind.

Schooladvies

 • Het eerste voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs wordt dit jaar voor de leerlingen in groep 7 in juni-juli gegeven. De leerkracht gaat dan ook in op vragen die u hebt over het voortgezet onderwijs.
 • Leerlingen ontvangen in de week van 15-19 januari 2024 hun tweede voorlopig schooladvies in groep 8. 

Als er een goed contact is geweest tussen de school en de ouders, dan zal het advies meestal niet als een verrassing komen. Dit geldt zeker voor ouders van leerlingen die extra zorg nodig hebben. Met deze ouders is immers al vaker contact geweest.

Het advies is een schooladvies en niet alleen van de leerkracht van groep 8. Voor het vaststellen van het schooladvies komen de leerkrachten van groep 7 en 8, de IB-er en de directeur bij elkaar. Voor die kinderen die in de Plusklas zitten en/of met Levelwerk werken denkt ook de hoogbegaafdheidsspecialist mee. Bij de overweging speelt niet alleen het niveau van toetsuitslagen een rol, ook aspecten als doorzettingsvermogen, werkhouding, sociale vaardigheden e.d. spelen een rol bij het advies.

Als er tijdens het gesprek met de ouders een verschil van mening blijkt te zijn over het niveau van uitstromen, dan wordt er geluisterd naar de argumenten van deze ouders. Als we er tijdens het gesprek niet uitkomen, dan volgt er intern overleg. De school beslist uiteindelijk altijd over het schooladvies (niveau) dat zij geeft. Ouders beslissen zelf bij welke school zijn hun kind aanmelden. De school voor voortgezet onderwijs beslist zelf over het al dan niet plaatsen van een kind.  

Onderwijskundig rapport

Het onderwijskundig rapport geeft de zorgcoördinator en mentor in het voortgezet onderwijs een duidelijk beeld van de leerling die in zijn of haar klas komt. Het beschrijft de inhoud en het verloop van de basisschoolperiode en de invloed die leerkrachten en ouders gehad hebben op de ontwikkeling van de leerling. Een goed onderwijskundig rapport is éxtra belangrijk voor leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben. De onderwijskundige rapporten worden opgesteld door de leerkracht van groep 8. Daarbij kan advies gevraagd worden aan de leerkracht van groep 7 en/of de IB-er. De onderwijskundige rapporten worden gezamenlijk opgestuurd naar de scholen voor voortgezet onderwijs.  

Vroegtoetsing

Dit onderzoek is bedoeld voor:

 • Leerlingen die naar ons idee mogelijk in aanmerking komen voor praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs en waarvan de testgegevens ons, maar ook de ouders ondersteunen in het maken van de keuze van het schooltype VO.
 • Leerlingen waarvan we nu al zeker weten dat zij in aanmerking komen voor praktijk- of leerwegondersteunend onderwijs. Voor hen betekent het een vervroegde afname van het onderzoek een versnelling van de procedure. Hierdoor kan de RVC-procedure eerder worden opgestart en de beschikking voor de zomer worden verkregen.
 • Leerlingen waarvan we het reeds aanwezige dyslexiedossier willen afsluiten met een dyslexieverklaring en daarvoor een intelligentieonderzoek nodig hebben. Deze verklaring kan eventueel ook in het VO aangevraagd worden op grond van het door de basisschool opgestelde dyslexiedocument, het leerlingvolgsysteem en de testgegevens.
 • Leerlingen waarbij we twijfelen aan een juist determinatieadvies voor de diverse vormen van voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs- leerwegen vmbo- havo-vwo).  

Doorstroomtoets

De leerlingen uit groep 8 maken op februari 6 en 7 februari 2024 de Doorstroomtoets. 

Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school

1. Het leerlingenrapport   

Per leerling is er een overzicht met de resultaten voor Taal en Rekenen en Wiskunde.

2. Het schoolrapport    

In dit rapport kunnen we lezen hoe onze leerlingen hebben gescoord t.o.v. verschillende soorten groepen leerlingen.

Open dagen

Als basisschool geven wij een advies op welk niveau wij denken dat uw kind het beste tot zijn/haar recht komt in het vervolgonderwijs. De keuze voor een school voor voortgezet onderwijs is aan de ouders, die samen met hun kind deze keuze maken. Om deze keuze goed te kunnen maken, houden de scholen van voortgezet onderwijs open dagen.  Ouders en kinderen kunnen de scholen waar interesse voor is uitgebreid bezoeken en alle vragen stellen die er leven. Als school verzamelen wij de data van open dagen en geven dat door aan onze ouders.

Als oriëntatie op de scholen voor voortgezet onderwijs geven wij de ouders de volgende adviezen:

 • Kies maximaal drie scholen;
 • Plan een bezoekje aan de school, het liefst samen met uw kind;
 • Maak vooraf een lijstje van dingen die u belangrijk vindt op de nieuwe school. Neem dit lijstje mee naar de school;
 • praat met de coördinator van de onderbouw/brugklas in het voortgezet onderwijs;
 • voer gesprekken met leerlingen van de school;
 • voer gesprekken met ouders van leerlingen van de school;
 • bekijk de internetsite van de school.

Bij een specifieke onderwijsbehoefte of diagnose:

 • Heeft de school voldoende kennis van en ervaring met de specifieke stoornis, zoals bijvoorbeeld autisme?
 • Hoe begeleidt de school deze leerlingen?  

De schoolgidsen van de scholen voor voortgezet onderwijs bieden hierbij een eerste houvast. Daarin wordt aangegeven wat de betreffende school van de leerlingen verwacht en hoe zij bijvoorbeeld invulling geven aan extra zorg. Het is van belang dat de leerling zelf betrokken wordt bij het nemen van een beslissing. Daarbij moet van tevoren duidelijk zijn voor de leerling wie de uiteindelijke beslissing neemt, op basis waarvan deze beslissing wordt genomen en welke inbreng de leerling hierin zelf heeft.  

Algemene voorlichtingsavonden

Voor ouders die nog geen idee hebben, waar de verschillende scholen voor staan zijn er ook wel algemene voorlichtingsavonden. In Veenendaal bijvoorbeeld houdt elke school voor voortgezet onderwijs op een woensdagavond een voorlichtingsavond, waarbij ook de andere scholen zich presenteren. Ieder half uur start dan een presentatie van een school voor voortgezet onderwijs. Dit alles speelt zich voornamelijk in januari af.

Na de algemene voorlichtingsavond en de open dagen is er voor ouders nog de tijd tot in maart om een definitieve keuze te maken en een aanmeldingsformulier in te leveren. Deze hele procedure is een verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers zelf.  

Aanmelding

Ouders melden zelf hun kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs. Een inschrijfformulier is via onze school te verkrijgen. Zij leveren het aanmeldingsformulier bij ons op school in. Samen met de uitslag van de Doorstroomtoets worden deze opgestuurd naar de betreffende scholen.  

Wat doen wij als basisschool?

 • Naar de ouders/verzorgers:

Zijn er nog vragen bij ouders, dan zijn wij uiteraard altijd bereid mee te denken en mee te zoeken naar antwoorden.  Voor sommige ouders/verzorgers is het de eerste keer dat zij te maken krijgen met de keuze van een school voor voortgezet onderwijs en dat is soms best lastig. Wij maken geen keuzes, maar zijn altijd tot ondersteuning bereid.  

 • Naar de kinderen:

Op school komt in de klas ook regelmatig het voortgezet onderwijs in gesprekken aan de orde. Ook kinderen kunnen met vragen zitten, zijn nieuwsgierig naar de gang van zaken en dergelijke. Daar wordt in de klassensituatie of individueel op ingegaan.

Daarnaast bezoeken wij elk jaar met de klas als geheel ook het voortgezet onderwijs. Het doel daarvan is dat kinderen kennis maken met zo’n grote school en dat zij een indruk krijgen hoe het op zo’n school eraan toe gaat. Voor veel kinderen is dat nieuw. Het gaat om beeldvorming. Ons doel is primair niet, dat kinderen op basis van deze bezoeken zelf een school gaan kiezen.  Daar zijn de hierboven beschreven open dagen voor.  Ouders moeten met hun kind in gesprek gaan en samen op zoek naar een goede school. Wij bezoeken daarom als school ook niet zoveel mogelijk scholen voor voortgezet onderwijs.  Scholen voor voortgezet onderwijs promoten het bezoeken van hun school heel erg, maken er ook steeds meer werk van om zich ‘in de etalage te zetten’. Daarnaast worden deze schoolbezoeken steeds vroeger georganiseerd.

Scholenbezoek

Als basisschool bezoeken wij met de kinderen twee scholen voor voortgezet onderwijs: een VMBO school en een scholengemeenschap voor HAVO/VWO. De scholen die gekozen worden, zijn vanwege onze eigen identiteit christelijke scholen.  

Open lesdag

Wij geven geen vrij voor allerlei andere activiteiten die scholen voor voortgezet onderwijs verder nog organiseren. Dat geldt ook voor de open-lesdagen! Wij bezoeken al twee scholen en de open dagen op avonden of zaterdagen zijn bedoeld om de nodige informatie te verzamelen om een keuze te maken. De enige uitzondering op bovenstaande is, wanneer ouders duidelijk kunnen maken dat het bezoeken van de ‘open lesdagen’ noodzakelijk is om de keuze tussen de verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs te kunnen maken. Vrijstelling hiervoor kan bij de directeur aangevraagd worden.  

Proefdraaien

Na aanmelding en plaatsing nodigen sommige scholen leerlingen al voor de zomervakantie uit om een dag op school te komen. Soms is het mogelijk dat een leerling individueel een keertje komt ‘proefdraaien’. Het is een prettige manier van kennismaken. De zorgcoördinator of nieuwe mentor vertelt hoe het er op school aan toe gaat en beantwoordt vragen van de leerling. Hierdoor is het voor de leerling na de zomervakantie minder spannend, omdat het allemaal niet meer zo nieuw is.  

Leerling-gegevens

Wij bewaren alle toets gegevens van leerlingen die onze school verlaten hebben voor de duur van twee jaar. Indien nodig kunnen wij deze gegevens dan nog aanleveren aan scholen voor voortgezet onderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs zijn verplicht om de vorderingen van onze oud-leerlingen kenbaar te maken. Wij hebben deze informatie nodig bij de verantwoording van hoe onze leerlingen het in het voortgezet onderwijs doen. Wij gebruiken deze gegevens ook om de gegeven adviezen te evalueren.   

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven