Basisschool De Venen

Hooiweide 2 2811 JE Reeuwijk

 • De Venen beschikt over een leerplein voor de bovenbouw. Op het leerplein kunnen leerlingen zelfstandig of samen aan de slag.
 • Op het leerplein van de onderbouw is dagelijks een onderwijsassistent aanwezig die leerkrachten assisteert tijdens de les.
 • In de studio kunnen leerlingen filmpjes opnemen en wordt elke twee weken het Venen-Weekjournaal opgenomen.
 • De leerlingen van De Venen krijgen gymlessen van twee ervaren vakdocenten in de sporthal van Reeuwijk.
 • Vanaf groep 4 werken de leerlingen met, door de school gefinancierde, Chromebooks.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Het SchoolVenster van openbare basisschool De Venen.

Obs De Venen mag zich vanaf 2012 Excellente School noemen. Elke drie jaar ontvangen wij inspectie en de commissie Excellente Scholen voor een externe audit. Zowel de inspectie van het onderwijs als de jury excellente scholen roemen De Venen om de verstandige keuzes, de hoge leeropbrengsten, het gevarieerde lesaanbod en onze gehele kwaliteitszorg.

Schooljaar 2021-2022 hebben wij in februari 2022 wederom een inspectiebezoek gehad, gevolgd door een bezoek van de commissie excellente scholen (maart 2022). Inspectie heeft ons wederom de beoordeling GOED gegeven. De commissie Excellente Scholen heeft ons wederom het predicaat Excellente School doen toekennen. Dit betekent dat wij ons ook tot 1 juli 2025 Excellente School mogen noemen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Hoge oudertevredenheid
 • Excellente school vanaf 2012
 • Onderwijs op maat
 • Laagdrempelig
 • Dynamisch

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Reeuwijk en omgeving loopt de komende jaren het aantal kinderen dat een basisschool bezoekt met 7% terug. De verwachting voor De Venen is echter dat het leerlingaantal nog iets verder zal stijgen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
578
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Educatieve keuzedagen

Het is voor ouders van De Venen mogelijk om educatieve keuze dagen aan te vragen. Het betreft hier verlof voor activiteiten die ouders met hun kinderen willen ondernemen tijdens schooltijd. Als deze activiteiten een educatief karakter hebben wordt dit verlof door de directie goedgekeurd. Er zijn slecht twee educatieve verlofdagen per schooljaar per kind beschikbaar. Deze dagen mogen niet aansluitend aan een vakantie opgenomen worden.

Welke schooltijden zijn het meest passend voor onze leerlingen?

Er zijn regels opgesteld voor het totaal aantal uren dat leerlingen verdeeld over acht jaar moeten maken. Hoe deze uren over de dag verdeeld worden is aan de schoolbesturen. Dit heeft geleid tot een grote variatie van roosters in het primair onderwijs. Er bestaan continuroosters, vijf-gelijke-dagen-modellen, bioritme modellen etc. Ook is het traditionele rooster nog steeds populair.

Voorschoolse opvang

Onze school heeft een eigen voorschoolse opvang (VSO). Deze is open vanaf 07.30 uur en is toegankelijk voor alle leerlingen van De Venen. Aan de VSO zijn kosten verbonden. Voor de recente tarieven verwijzen we naar de website van De Venen.

Start van de lesdag

Niet alle leerlingen beginnen op De Venen op hetzelfde moment aan hun lesdag. De groepen 5 t/m 8 beginnen de dag om 08.30 uur. Terwijl de kleuters (starten om 09.00 uur) en de groepen 3 en 4 (starten om 08.45 uur) hiervan afwijken.

De achtergrond hiervan is tweeledig:

1.  Door de spreiding van aanvangstijden spelen we aan het begin van de dag de leerkrachten van groep 1 en 2 een half uur vrij. Deze tijd wordt benut om gedurende een half uur intensieve remedial teaching (RT) te geven aan de leerlingen van groep 5 t/m 8. Ditzelfde geldt voor de leerkrachten van groep 3 en 4. Zij geven voorafgaand aan de lesdag RT aan hun eigen leerlingen.

2.  Door de spreiding van aanvangstijden wordt de verkeersdrukte van brengende ouders gespreid. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

Tussen de middag

Het is voor leerlingen (en leerkrachten) van belang dat er een goede balans is tussen inspanning en ontspanning. Wij vinden het daarom waardevol dat de leerlingen naast een ochtendpauze ook tussen de middag een uur ontspanning hebben. Ouders die dat willen kunnen hun kind thuis laten lunchen. Het is echter ook mogelijk om op school over te blijven.

Het team van De Venen kiest ervoor deze overblijf zelf vorm te geven. Overblijvende kinderen eten bij hun eigen leerkracht in het eigen lokaal. Dit zijn voor leerkracht en leerling uitgelezen momenten om informele gesprekjes te voeren, spelletjes te doen en te ontspannen.

Bij de kleuters is er naast de juf ook een overblijfouder aanwezig. 

Vanaf 12.25 uur gaan de leerlingen naar buiten. De jongere groepen gaan naar het schoolplein terwijl de oudere groepen naar de Moerweide gaan. De leerkrachten hebben dan hun pauzemoment. De ambulante collega’s en assisterende kleuterouders verzorgen de overblijf buiten. Vanaf 12.50 uur gaan de leerlingen weer naar binnen. Om 13.00 uur starten de lessen weer.

Na schooltijd

Om 14.45 uur/ 15.00 uur eindigen de lessen. Op woensdag is dit om 12.00 uur/ 12.15 uur. Onze leerlingen gaan dan naar huis. Veel leerlingen worden echter ook opgehaald door één van de twee Reeuwijkse kinderopvang organisaties. De Venen werkt samen met Quadrant en de Yellow Bellies.    

Waarom kiezen wij voor deze schooltijden?

1. Zeker voor kleuters, maar ook voor leerlingen uit hogere groepen, vinden wij een dag in een continurooster te lang. Het is voor leerlingen, maar zeker ook leerkrachten, van belang dat er tijdens een lesdag genoeg pauzes zijn.

2. Het continurooster heeft een verplicht karakter en dat vindt niet ieder kind fijn. De optie thuis eten vervalt in een continurooster. In het huidige rooster kunnen ouders kiezen.

3. Leerkrachten gebruiken de informele momenten tussen de middag om op ontspannen wijze kind-gesprekjes te houden. Dit zien wij als waardevol.

4. Bij een continurooster wordt de middag na schooltijd langer. Dit betekent voor ouders die gebruik maken van BSO extra kosten. Een uur buitenschoolse opvang is meestal beduidend duurder dan een uur tussen schoolse opvang.

5. Er is binnen ons gebouw opvang vanaf 07.30 uur tot uiterlijk 18.30 uur. Het argument dat een continurooster voor werkende ouders fijner is vervalt daarmee.

6. Er is binnen het schoolteam vanuit pedagogische argumenten veel draagvlak voor het huidige rooster. Dit in tegenstelling tot een continurooster of vijf- gelijke -dagen- model.

7. Doordat het schoolteam zelf de overblijf verzorgt is de rust en regelmaat gewaarborgd. Kinderen blijven graag over.    

Kosten overblijf

Ouders voor wie de overblijfkosten te hoog zijn kunnen contact opnemen met de directie. Samen wordt dan gezocht naar een passende oplossing.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat en de veiligheid zijn beschreven in het Schoolveiligheidsplan en het Protocol sociaal gedrag. In het schoolveiligheidsplan is onder andere de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld opgenomen.

Terug naar boven