Basisschool De Venen

Hooiweide 2 2811 JE Reeuwijk

 • De Venen beschikt over een leerplein voor de bovenbouw. Op het leerplein kunnen leerlingen zelfstandig of samen aan de slag.
 • Op het leerplein van de onderbouw is dagelijks een onderwijsassistent aanwezig die leerkrachten assisteert tijdens de les.
 • In de studio kunnen leerlingen filmpjes opnemen en wordt elke twee weken het Venen-Weekjournaal opgenomen.
 • De leerlingen van De Venen krijgen gymlessen van twee ervaren vakdocenten in de sporthal van Reeuwijk.
 • Vanaf groep 4 werken de leerlingen met, door de school gefinancierde, Chromebooks.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Het SchoolVenster van openbare basisschool De Venen.

Obs De Venen mag zich vanaf 2012 Excellente School noemen. Elke drie jaar ontvangen wij inspectie en de commissie Excellente Scholen voor een externe audit. Zowel de inspectie van het onderwijs als de jury excellente scholen roemen De Venen om de verstandige keuzes, de hoge leeropbrengsten, het gevarieerde lesaanbod en onze gehele kwaliteitszorg.

Schooljaar 2021-2022 hebben wij in februari 2022 wederom een inspectiebezoek gehad, gevolgd door een bezoek van de commissie excellente scholen (maart 2022). Inspectie heeft ons wederom de beoordeling GOED gegeven. De commissie Excellente Scholen heeft ons wederom het predicaat Excellente School doen toekennen. Dit betekent dat wij ons ook tot 1 juli 2025 Excellente School mogen noemen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Hoge oudertevredenheid
 • Excellente school vanaf 2012
 • Onderwijs op maat
 • Laagdrempelig
 • Dynamisch

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Reeuwijk en omgeving loopt de komende jaren het aantal kinderen dat een basisschool bezoekt met 7% terug. De verwachting voor De Venen is echter dat het leerlingaantal nog verder zal stijgen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
561
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Dagelijks is er voorschoolse opvang in het gebouw van De Venen vanaf 0730 uur tot 08.50 uur. Deze opvang vindt plaats op het onderbouwleerplein  van de school .

Tussen de middag lunchen de overblijvende leerlingen met hun eigen leerkracht in hun eigen lokaal. Vanaf 12.25 uur tot 12.50 uur spelen de leerlingen onder leiding van de ambulante leerkrachten buiten. Ongeveer driekwart van de leerlingen blijft op school over. De andere leerlingen eten tussen de middag thuis.

De naschoolse opvang is uitbesteed aan Quadrant-kinderopvang.

Schoolvakanties worden steeds in juni aan de ouders gecommuniceerd. Tevens zijn de vakanties na te lezen in de jaarkalender en op de website.

Het is voor ouders van De Venen mogelijk om educatieve keuze dagen aan te vragen. Het betreft hier verlof voor activiteiten die ouders met hun kinderen willen ondernemen tijdens schooltijd. Als deze activiteiten een educatief karakter hebben wordt dit verlof door de directie goedgekeurd. Er zijn slecht twee educatieve verlofdagen per schooljaar per kind beschikbaar. Deze dagen mogen niet aansluitend aan een vakantie opgenomen worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat en de veiligheid zijn beschreven in het Schoolveiligheidsplan en het Protocol sociaal gedrag. In het schoolveiligheidsplan is onder andere de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld opgenomen.

Terug naar boven