Basisschool De Venen

Hooiweide 2 2811 JE Reeuwijk

  • Excellente school 
2012, 2013, 2014, 2015 - 2017, 2018, 2019-2021
  • Tien jaar excellente school!
  • Voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur, Engels vanaf groep 1
  • Obs De Venen is een van de elf Nederlandse scholen die vijf maal op rij is uitgeroepen tot excellente school.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Het SchoolVenster van openbare basisschool De Venen.

Obs De Venen behoorde zowel in 2012, 2013, 2014 als 2015 - 2017, 2018, (toegekend voor 3 jaar) bij de 30 beste basisscholen van Nederland. Vier jaar achter elkaar mocht de school van premier Rutte het predicaat Excellente school in ontvangst nemen. Zowel de inspectie van het onderwijs als de jury excellente scholen roemden De Venen om de verstandige keuzes, de hoge leeropbrengsten en het gevarieerde lesaanbod.

Ook voor de periode 2019-2021 mogen wij ons wederom excellente school noemen.

Schooljaar 2021-2022 zullen wij wederom een inspectiebezoek krijgen, gevolgd door een bezoek van de commissie excellente scholen.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoge oudertevredenheid
  • Excellente school 2012 - 2021
  • Onderwijs op maat
  • Laagdrempelig
  • Dynamisch

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Reeuwijk en omgeving loopt de komende jaren het aantal kinderen dat een basisschool bezoekt met 7% terug. De verwachting voor De Venen is echter dat het leerlingaantal nog verder zal stijgen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
561
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Dagelijks is er voorschoolse opvang in het gebouw van De Venen vanaf 0730 uur tot 08.50 uur. Deze opvang vindt plaats op het leerplein  van de school .

Tussen de middag lunchen de overblijvende leerlingen met hun eigen leerkracht in hun eigen lokaal. Vanaf 12.25 uur tot 12.50 uur spelen de leerlingen onder leiding van de ambulante leerkrachten buiten. Ongeveer driekwart van de leerlingen blijft op school over. De andere leerlingen eten tussen de middag thuis.

De naschoolse opvang is uitbesteed aan KOKO-kinderopvang.

Schoolvakanties worden steeds in juni aan de ouders gecommuniceerd. Tevens zijn de vakanties na te lezen in de jaarkalender en op de website.

Het is voor ouders van De Venen mogelijk om educatieve keuze dagen aan te vragen. Het betreft hier verlof voor activiteiten die ouders met hun kinderen willen ondernemen tijdens schooltijd. Als deze activiteiten een educatief karakter hebben wordt dit verlof door de directie goedgekeurd. Er zijn slecht twee educatieve verlofdagen per schooljaar per kind beschikbaar. Deze dagen mogen niet aansluitend aan een vakantie opgenomen worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat en de veiligheid zijn beschreven in het Schoolveiligheidsplan en het Protocol sociaal gedrag. In het schoolveiligheidsplan is onder andere de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld opgenomen.

Terug naar boven