Basisschool De Venen

Hooiweide 2 2811 JE Reeuwijk

  • Excellente school 
2012, 2013, 2014, 2015 - 2017, 2018, 2019-2021
  • Tien jaar excellente school!
  • Voorschoolse opvang vanaf 07.30 uur, Engels vanaf groep 1
  • Obs De Venen is een van de elf Nederlandse scholen die vijf maal op rij is uitgeroepen tot excellente school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Venen maken de leerlingen van groep 8 vanaf schooljaar 2018-2019 de IEP eindtoets. De school heeft als beleid dat alleen kinderen met een eigen leerlijn de eindtoets niet maken. Dit is conform de richtlijnen van inspectie.

Kinderen met een eigen leerlijn hebben op basisschool De Venen altijd een OPP (ontwikkelingsperspectief)

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school worden twee soorten toetsen afgenomen:

De methode gebonden toetsen - dit zijn toetsen die behoren bij de methode. Er wordt kennis getoetst die binnen de bekende context van de methode is opgedaan. Vaak betreft het leerstof die de laatste twee of drie weken aan bod is gekomen. 

De methode onafhankelijke toetsen - dit zijn de Cito-lovs toetsen. Het betreft hier kennis die getoetst wordt binnen een onbekende context. Deze toetsen worden in het midden van het schooljaar (M-toetsen) en het einde van het schooljaar afgenomen (E-toetsen).

Naar aanleiding van de uitslagen van de M-toetsen maken we een trendanalyse. In deze trendanalyse worden de zorgsignalen benoemd. Vervolgens gaan de teamleden en intern begeleiders kijken welke interventies nodig zijn.

Vervolgens worden deze interventies in de maanden tussen de M-toetsen en de E-toetsen uitgevoerd. Na de E-toetsen vindt er een evaluatie van de zorgsignalen plaats.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op basisschool De Venen worden de schooladviezen opgesteld door de doorverwijscommissie.

Deze commissie bestaat voor de voorlopige schooladviezen (eind groep zeven) uit:
1. de directeur
2. de intern begeleider (bovenbouw)
3. De leerkrachten van groep 7
4. De leerkrachten van groep 6

Voor de definitieve schooladviezen bestaat de commissie uit:
1. de directeur
2. de intern begeleider (bovenbouw)
3. De leerkrachten van groep 8
4. De leerkrachten van groep 7

Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt de commissie uitgebreid met de intern begeleider meer- en hoogbegaafde kinderen (IB-HB)

De procedure is vastgelegd in het protocol "doorverwijzing voortgezet onderwijs". Dit protocol ontvangen de ouders op de informatieavond van groep zeven (september). Op deze avond wordt dit protocol ook toegelicht.

Van de leerlingen die in 2013 De Venen hebben verlaten, zat na 1 jaar nog 100% tenminste op het door de school geadviseerde niveau.
Van de leerlingen die in 2012 De Venen hebben verlaten, zat na 2 jaar nog   96% tenminste op het door de school geadviseerde niveau.
Van de leerlingen die in 2011 De Venen hebben verlaten, zat na 3 jaar nog   94% tenminste op het door de school geadviseerde niveau.Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op maandag 13 januari 2014 ontving obs De Venen voor het tweede achtereenvolgende jaar het predicaat excellente school uit de handen van premier Rutte. Slechts 28 van de ruim 7600 basisscholen mogen zich in Nederland excellente school noemen.

De excellentierapporten van obs De Venen zijn te lezen op: www.obsdevenen.nl


<span style="line-height:1.5;"></span>


Terug naar boven