Basisschool De Venen

Hooiweide 2 2811 JE Reeuwijk

  • De Venen beschikt over een leerplein voor de onderbouw en over een Leerplein voor de bovenbouw.
  • Schoolfoto van Basisschool De Venen
  • In de studio kunnen leerlingen filmpjes opnemen en wordt elke twee weken het Venen-Weekjournaal opgenomen.
  • De leerlingen van De Venen krijgen gymlessen van twee ervaren vakdocenten in de sporthal van Reeuwijk.
  • Vanaf groep 4 werken de leerlingen met, door de school gefinancierde,  Chromebooks.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school worden twee soorten toetsen afgenomen:

De methode gebonden toetsen - dit zijn toetsen die behoren bij de methode. Er wordt kennis getoetst die binnen de bekende context van de methode is opgedaan. Vaak betreft het leerstof die de laatste twee of drie weken aan bod is gekomen. 

De methode onafhankelijke toetsen - dit zijn de IEP-toetsen. Het betreft hier kennis die getoetst wordt binnen een onbekende context. Deze toetsen worden in het midden van het schooljaar (M-toetsen) en het einde van het schooljaar afgenomen (E-toetsen).

Naar aanleiding van de uitslagen van de M-toetsen maken we een trendanalyse. In deze trendanalyse worden de zorgsignalen benoemd. Vervolgens gaan de teamleden en intern begeleiders kijken welke interventies nodig zijn.

Vervolgens worden deze interventies in de maanden tussen de M-toetsen en de E-toetsen uitgevoerd. Na de E-toetsen vindt er een evaluatie van de zorgsignalen plaats.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op basisschool De Venen worden de schooladviezen opgesteld door de doorverwijscommissie.

Deze commissie bestaat voor de voorlopige schooladviezen (eind groep zeven) uit:
1. de directeur
2. de intern begeleider (bovenbouw)
3. De leerkrachten van groep 7
4. De leerkrachten van groep 6

Voor de definitieve schooladviezen bestaat de commissie uit:
1. de directeur
2. de intern begeleider (bovenbouw)
3. De leerkrachten van groep 8
4. De leerkrachten van groep 7

Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt de commissie uitgebreid met de intern begeleider meer- en hoogbegaafde kinderen (IB-HB)

De procedure is vastgelegd in het protocol "doorverwijzing voortgezet onderwijs". Dit protocol ontvangen de ouders op de informatieavond van groep zeven (september). Op deze avond wordt dit protocol ook toegelicht.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

School is een sociale speeltuin. Kinderen leren en oefenen het leven op onze school. Het is de taak van onze school om ze daarbij te begeleiden. Dit doen we onder andere door het aanbieden van Rots & Waterlessen. Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Relatie
  • Autonomie
  • Competentie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sinds 12 februari 2012 is obs De Venen excellente school. Slechts zes basisscholen in Nederland zijn sinds de invoering van "het predicaat excellente school" onafgebroken excellente school.

De excellentierapporten van obs De Venen zijn te lezen op: www.obsdevenen.nl


Terug naar boven