Basisschool De Venen

Hooiweide 2 2811 JE Reeuwijk

 • De Venen beschikt over een leerplein voor de onderbouw en over een Leerplein voor de bovenbouw.
 • Schoolfoto van Basisschool De Venen
 • In de studio kunnen leerlingen filmpjes opnemen en wordt elke twee weken het Venen-Weekjournaal opgenomen.
 • De leerlingen van De Venen krijgen gymlessen van twee ervaren vakdocenten in de sporthal van Reeuwijk.
 • Vanaf groep 4 werken de leerlingen met, door de school gefinancierde, Chromebooks.

Het team

Toelichting van de school

 • Op basisschool De venen wordt gewerkt met 36 groepsleerkrachten die worden ondersteund door specialisten op verschillende vakgebieden en leerlingenzorg. Alle leerkrachten zijn bevoegd. Veertien werknemers hebben een master opleiding. 
  Op basisschool De Venen bestaan de volgende functies:

  2 Directeuren 
 • 42 Groepsleerkrachten
 • 1 Intern begeleider voor het jonge kind
 • 1 Intern begeleider voor het oudere kind
 • 1 Intern begeleider voor de meer- en hoogbegaafde kinderen.
 • 1 Taal-coördinator
 • 1 Reken-coördinator
 • 1 IPC-coördinator
 • 1 Rots en water-coördinator
 • 1 Engels-coördinator
 • 2 Vakdocenten gymnastiek
 • 1 Kindercoach
 • 1 Secretaresse
 • 1 Leraar ondersteuner
 • 4 Onderwijsassistenten
 • 1 Conciërge

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht een dag niet inzetbaar is. Buitengewoon verlof, ziekte, studie etc. kunnen hieraan ten grondslag liggen. De leerkracht moet dan vervangen worden. Onderstaand de volgorde van vervanging:

1. Allereerst kijken we of de duo-collega beschikbaar is om de lestaken van de afwezige collega over te nemen.

2. Mocht dit niet het geval zijn, dan proberen we een collega van De Venen in te zetten voor de vervanging.

3. Lukt dit ook niet, dan proberen wij inval te regelen via de PIO-invalpool.

4. Helaas gebeurt het regelmatig dat ook de PIO-invalpool geen vervangers heeft. Dan zijn we genoodzaakt om de leerlingen van de betreffende groep te verdelen onder de andere groepen. Wij vinden dit niet wenselijk, maar kunnen helaas soms niet anders.

Opmerking: In principe zoekt De Venen altijd een oplossing binnen de hierboven benoemde stappen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn gegroepeerd op basis van leeftijd. Dit wordt het leerstofjaarklassensysteem genoemd.

In de groepen werkt De Venen handelingsgericht. Dit houdt in dat er op verschillende niveaus met de leerlingen wordt gewerkt aan de onderwijsbehoeften. Er wordt op drie niveaus lesgegeven; het basisniveau, het verdiepte niveau (voor leerlingen die meer aan kunnen) en het intensieve niveau (voor leerlingen die extra instructie nodig hebben).

Naast bovenstaande drieslag, wordt de verdieping nog meer gespecificeerd door de aanwezigheid van remedial teachers, het zorgsysteem en een uitgebreide plusklas.

Tevens heeft De Venen de beschikking over een psychomotorisch kindertherapeut, een vakleerkracht gymnastiek, een Rots en Water-docent en een tekenleerkracht.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerlingen van De Venen krijgen vanaf groep 1 tenminste 1 uur Engels in de week. Alleen in groep 3 is dit slechts 45 minuten. Vanaf groep 5 werken we met de methode Holmwoods. We werken met deze methode volgens de methodiek van "flipping the classroom". Dit wil zeggen dat de leerlingen vooraf al thuis kennismaken met de inhoud van de les. Vervolgens wordt er op school dieper op ingegaan. Instructie en verwerking worden als het ware omgedraaid.

Bovenstaande urentabel is een richttabel. Het kan zijn dat hier in voorkomende gevallen van wordt afgeweken. Vaak heeft dat te maken met didactische keuzes van de leerkracht.

Op De Venen wordt thematisch zaakvakken onderwijs gegeven. Dit doen we volgens de IPC technieken.We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Onze kinderen komen continue in aanraking met enorme hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen (sub)culturen. Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis ook aandacht is voor vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. Uit het document blijkt of de school voldoet aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het samenwerkingsverband is vastgesteld. Bovendien wordt aangegeven voor welke leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het team een arrangement heeft.

Dit schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van de school weer. Deze ambities staan geformuleerd in concrete doelen van het schoolbeleid. Op basis van dit document kan de school een goede gesprekspartner zijn voor bestuur, ouders, het samenwerkingsverband, het speciaal onderwijs en organisaties voor welzijn en zorg.

De optelsom van de gegevens van meerdere scholen van het samenwerkingsverbandgeven een beeld van het onderwijsaanbod op het niveau van het schoolbestuur, de gemeente en het samenwerkingsverband. Op basis van dit overzicht kan het samenwerkingsverband bepalen voor welke kinderen op welke plek voorzieningen en lesplaatsen worden ingericht.

Het schoolbestuur en het samenwerkingsverband kunnen vervolgens beleid ontwikkelen om te voldoen aan de zorgplicht voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. Zo vormen de schoolondersteuningsprofielen van alle scholen samen een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van beleid op onder andere de ondersteuningstoewijzing, deverdeling van middelen en het arrangeren van een goed antwoord op de behoeften van de leerling.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Venen heeft een intensieve samenwerking met peuterspeelzaal Quadrant. Alle leerlingen die van de peuterspeelzaal naar De Venen komen worden door de intern begeleiders van beide organisaties doorgesproken (warme overdracht).

Terug naar boven