Basisschool De Hoge Waai

Kerkstraat 33 4944 XB Raamsdonk

  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoets 2022-2023 is op goed niveau gemaakt. 
We hebben alle 6 te behalen signaleringswaarden behaald. 
Als we de gemiddelde score bekijken over 3 jaar, scoren we ruim boven de signaleringswaarde. 

In januari zijn de adviesgesprekken met leerlingen en ouders geweest. De leerlingen scoren volgens verwachting en stromen uit, conform de advisering, naar de gewenste afdelingen van het Voortgezet Onderwijs.
Met 8 leerlingen en hun ouders is n.a.v. de eindtoets een gesprek geweest. Voor 5 leerlingen is daarbij het advies bijgesteld.Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussentijdse resultaten

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in het betreffende vak in kaart brengen. Dat doen we meerdere keren per jaar.

In de dagelijkse praktijk evalueren we ons onderwijs en de ontwikkeling van het individuele kind. Dat doen we aan de hand van de toetsresultaten van Leerling in Beeld en van de methodes. Ook de gegevens van Snappet geven ons inzicht in de ontwikkeling van leerlingen en bepalen mede de interventies en het handelen van de leerkracht in de dagelijkse praktijk.

In groep 1-2 geven observaties (onder andere met behulp van de KIJK) input voor reflectie en geven richting aan het handelen van de leerkrachten. 

Om te weten of we goed onderwijs geven, kijken we naar de resultaten die de leerlingen op school halen: wat zeggen de cijfers; wat kunnen we leren van data. Dat doen we niet slechts twee keer per jaar. In de dagelijkse praktijk ‘leren we vaker van data’ en evalueren we ons onderwijs en de ontwikkeling van de groep en het individuele kind. Dat doen we aan de hand van toets-gegevens van Cito en van de methodes die wij inzetten. We gebruiken deze cijfers als input voor reflectie en voor het gesprek over ontwikkelingen op school. Deze gegevens worden besproken met individuele leerkrachten, de directie en het hele team. Op basis van de data en de (analytische) gesprekken worden verbeteractiviteiten opgesteld en uitgevoerd om richting en inhoud te geven aan het onderwijs op De Hoge Waai. De resultaten van deze toetsen worden ook besproken met de leerlingen en hun ouders tijdens de 10-minutengesprekken.

We werken met dynamische groepsplannen in het programma: Leeruniek. Resultaten van leerlingen worden ingevoerd en meteen kunnen we aan de slag met instructie op niveau. Op leerling-, klas-, en schoolniveau zien we groei en ontwikkeling en kunnen we interventies inzetten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op De Hoge Waai komen de adviezen op de volgende manier tot stand.
De voormalige leerkrachten uit groep 6 en 7 geven aan het einde van het schooljaar hun indicatie van het schooladvies door aan de leerkracht van groep 8. Hiernaast zetten de leerkrachten van groep 8 hun adviezen, gebaseerd op Cito-toetsen (gezet in een ontwikkelingsperspectief), de methodegebonden toetsen en de werkhouding van een leerling (denk hierbij aan huiswerkhouding, taakinitiatie, concentratie en betrokkenheid). Al deze gegevens worden meegenomen in het overleg met de IB-er. Waar nodig volgt hierover een tweede gespreksronde. Dan volgt in januari het voorlopig advies, waaraan de adviesgesprekken worden gekoppeld. Na de resultaten van de doorstroomtoets volgt het definitieve advies, waar nodig opnieuw ondersteund met een gesprek met ouders en leerling
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal- emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. Dit doen we niet alleen met een methode, maar zo zijn we ook. Leerkrachten zijn het goede voorbeeld en gaan om met de leerlingen zoals we ook willen dat ze met ons omgaan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Elkaar zien
  • Actief burgerschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van onze school.
Daarnaast hanteren wij ook zelf een samenhangend systeem van kwaliteitszorg.

- Eens per twee jaar voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder ouders, leerlingen en medewerkers.
- Voor en na ieder methodeblok analyseren we de resultaten van de kinderen en passen daar ons onderwijs op aan. 
- Twee maal per jaar analyseren wij de resultaten van CITO LOVS van onze leerlingen zodat we de leervorderingen kunnen volgen.
- We voeren met enige regelmaat observaties in de klas uit, zowel door externe partners als jaarlijks in de vorm van audits door collega’s/ib/directie.

Wij werken beleidsmatig aan onze schoolontwikkeling en rapporteren hierover aan het bestuur (SKOR).

Wij onderhouden goed contact met de medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en medewerkers kunnen meedenken in de ontwikkeling van de school.

In september 2021 heeft de inspectie De Hoge Waai bezocht. De inspectie beoordeelt De Hoge Waai met een GOED.

Terug naar boven