Basisschool De Hoge Waai

Kerkstraat 33 4944 XB Raamsdonk

  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Waai

Het team

Toelichting van de school

De Hoge Waai kent een platte organisatie: Bestuur – Directeur – Medewerker. De verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen, ligt daardoor dicht bij de leerkracht en de directe collega’s in het team. Wij stimuleren de professionele ontwikkeling van leerkrachten onder andere door bij elkaar in de klas te kijken, door scholing/opleiding en door deel te nemen aan werkgroepen buiten ons team waar specialisten van verschillende scholen met elkaar werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Zo houden we ons onderwijs modern. We volgen workshops en delen de opgedane kennis met elkaar. Het team van De Hoge Waai is een hecht en bruisend team. Bij ons op school voel je je welkom; er heerst een hele fijne sfeer. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen via Leswerk. 

Indien een leerkracht ziek is, zullen we eerst proberen om intern de situatie op te lossen, bijvoorbeeld door de inzet van een leerkracht die parttime werkt of door de inzet van een onderwijsassistent. Als dat niet lukt schakelen we Leswerk in. Leswerk regelt de vervanging bij afwezigheid van groepsleerkrachten. Leswerk heeft de beschikking over een grote groep enthousiaste en competente waarnemers zodat, indien de leerkracht moet worden vervangen, de kinderen in goede handen zijn en het onderwijsproces van uw kind zo ononderbroken mogelijk doorgang vindt. De invallers worden vooraf gescreend op bevoegdheid, opleiding, competentie en hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Hoge Waai heeft 8 groepen. Van alle groepen hebben we 1 klas en er zijn twee kleutergroepen. De groepen zijn klein, met aantallen tussen de 16 en de 25 leerlingen. We werken met een team van gedreven professionals aan de beste onderwijsvoorziening voor onze leerlingen.

De vakdocent gym verzorgt 1 keer in de week de gymlessen voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8. Voor de kleuters worden de gymlessen één keer in de twee weken verzorgd door de vakdocent. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 werken we met de nieuwste methode van Schatkist, Met Sprongen Vooruit en de kleuteruniversiteit. Verwonderen en ontdekken in een rijke omgeving waarin kleuters nog echt kleuter mogen zijn. Met de methode werken we doelgericht aan de brede ontwikkeling van kinderen uit groep 1 en 2. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod, op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, praktijkervaringen en maatschappelijke veranderingen. Spelenderwijs leren kleuters de wereld om zich heen begrijpen.

In de kleutergroepen werken we met moderne materialen die de brede ontwikkeling van het kind stimuleren.  In het speellokaal voor de kleuters staan doeltreffende klim- en speelmaterialen t.b.v. de motorische ontwikkeling en er is natuurlijk ook veel buitenspelmateriaal. Naast dit alles is er voor de oudste kleuters een voorbereidend schrijf-, taal- en rekenprogramma, gericht op de doorgaande lijn naar groep 3. De kinderen leren spelenderwijs veel begrippen, letters, cijfers en vaardigheden aan de hand van thema’s. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3 en 4

De kinderen krijgen steeds meer les in aparte vakken. Leren lezen, rekenen en schrijven staan centraal in groep 3. De kinderen werken in schriftjes bij de nieuwste methode Veilig Leren Lezen. In groep 4 komen naast lezen, rekenen en schrijven ook wereld verkennende thema’s aan de orde. De kinderen werken in schriftjes en in groep 4 ook op hun Chromebook. We hechten veel waarde aan de ontwikkeling van het leesplezier.   

Groep 5 t/m 8

In de groepen 5 t/m 8 leggen we meer nadruk op het toepassen van rekenen, taal en lezen. Door spreekbeurten, werkstukken en opdrachten wordt de zelfstandigheid vergroot. Voor het vak wereldoriëntatie werken we met de methode: Naut, Meander en Brandaan. De 21st Century Skills zijn geïntegreerd in de methode. Naast de kernvakken hechten we ook een grote waarde aan de creatieve vakken.

Groep 1 t/m 8
In de hele school is autonomie een doorgaande lijn. Op De Hoge Waai vinden we het belangrijk dat kinderen vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om tot adequaat en doelgericht gedrag te komen, taken uit te voeren en een grote mate van zelfstandigheid te bereiken. Met deze vaardigheden bereiken de kinderen een hoge mate van zelfsturing. Daarvoor maken we gebruik van de executieve functies, ondersteund door ons eigen logo. Daarnaast zijn er jaarlijks meerdere kindgesprekken, waarbij de kinderen hun eigen leerdoelen vaststellen. Tenslotte hebben we een leerlingenraad waarbij 8 leerlingen uit de groep 5 t/m 8 zich buigen over vraagstukken die leven onder de leerlingen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Hoge Waai is een reguliere basisschool met een breed zorgprofiel. De ondersteuningsbehoefte wordt in eerste instantie binnen de eigen groep opgevangen. De extra ondersteuning in de vorm van lichte ondersteuning zetten we naar gelang de ondersteuningsbehoefte in. Daarbij moet u denken aan leerlingen met een eigen leerlijn of dyslexieondersteuning. Deze ondersteuning kan ook buiten de groep plaatsvinden. De zware ondersteuning is voor leerlingen met een arrangement vanuit het samenwerkingsverband. Hiervoor kan zowel interne als externe ondersteuning worden ingezet, veelal buiten de groep. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de komende jaren willen we een reken- en taalspecialist opleiden. 

Daarnaast worden de executieve functies volledig geïntegreerd in alle groepen. Hiermee is er een duidelijke lijn in de aanpak van gedrag, werkhouding en taakaanpak. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De meeste van onze leerlingen komen van onze eigen locatie: "De Speelwaai". Incidenteel komen leerlingen van een andere locatie in de buurt. Met de VVE locaties hebben wij structureel een 'warme overdracht' van gegevens. We hebben frequent contact met de verschillende locaties.


Terug naar boven