Kindcentrum De Vlieger

Persijnlaan 47 1447 EN Purmerend

  • We bieden naast extra ondersteuning ook extra uitdaging.
  • Kasten vol nieuwe boeken, maar heel veel uitgeleend.
  • Met grote regelmaat in gebruik door de kinderen, met en zonder ouders erbij.
  • Een rustige extra gezamenlijke werkruimte met veel hoekjes en plekjes om te gaan zitten.
  • Onze leerlingenraad denkt mee over ons onderwijs en onderwerpen die op school plaatsvinden.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zijn uitgenodigd om de enquête in te vullen. Van de 104 kinderen hebben 103 leerlingen dit ook daadwerkelijk gedaan. Dit is 99% van de uitgenodigde kinderen. Met deze aantallen kunnen we spreken van een betrouwbaar onderzoek. 

Wij krijgen van onze leerlingen een mooi rapportcijfer! De kinderen van de bovenbouw geven ons een 7,9 als eindrapportcijfer. De kinderen zijn tevreden over wat ze leren (een 8,4), de duidelijkheid van regels op school geven ze een 8,7, de uitleg van de leerkrachten een 8,3, en de hulpvaardigheid en ondersteuning van de leerkrachten een 8,0.

Dit zijn natuurlijk hele mooie cijfers, waar we erg trots op zijn! We zien ook dat er natuurlijk altijd punten ter verbetering zijn. Zo geven de kinderen aan dat ze wel graag met hun klasgenoten omgaan (7,6), maar dat ze de kinderen in hun klas niet heel bijzonder leuk vinden (6,9). Bij de antwoorden op deze vraag zijn er wel onderlinge verschillen tussen de groepen. Gelukkig voelen ze zich wel heel veilig en prettig op school. Hier kregen wij een 7,9! Opvallend wel in de huidige maatschappij is dat er twee kinderen van de 103 aangeven een enkele keer wel eens een onaardig whatsapp bericht te krijgen en dat er geen enkel kind pestgedrag ervaart via social media. 

We gaan in de groepen in gesprek over voor de kinderen relevante uitkomsten en over wat nou het verschil maakt in leuk omgaan met je klasgenoten en een leuke klas.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Alle ouders (280) zijn uitgenodigd om het onderzoek in te vullen. Een deel (85) heeft dat ook daadwerkelijk gedaan. Dit aantal maakt dat we het minimaal aantal responsen (92) niet helemaal halen en dat de uitkomst van deze vragenlijst dus minder betrouwbaar is. Aan de andere kant; als mensen iets kwijt hadden gewild, hadden ze dit in kunnen vullen. We maken dus evengoed een analyse van de resultaten. 

Wij zijn tevreden met de beoordeling die we van de respondenten krijgen; een gemiddeld eindcijfer van 8,2 (vorig jaar een 8,1). Op basis van de antwoorden die er gegeven zijn, kunnen we melden dat ouders zeggen dat hun kind met plezier naar school gaat (8,5) en dat ouders tevreden zijn over de vakbekwaamheid van de leerkrachten (8,4). Het onderdeel "met plezier naar school" past ook binnen onze kernwaarden Veiligheid en Betrokkenheid. In iedere groep wordt structureel aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling en het pedagogisch klimaat (de sfeer) in de klas en de school. Dit heeft duidelijk het gewenste effect. Dit betekent niet dat we hier de teugels laten vieren. Wij willen dit graag zo houden! 

Waar we heel erg trots op de score die we kregen voor de informatievoorziening van wat er op school gebeurt. We kregen hier een 9,0! Vorig jaar was dit een 7,4 en een van onze aandachtspunten. Wat betreft de informatievoorziening over uw kind scoorden wij een 8,1 waar we vorig jaar een 7,4 kregen. Ingezette acties hebben dus hun vruchten afgeworpen en zullen wij zeker ook voortzetten. 

We realiseren ons wel dat er altijd punten ter verbetering te vinden zijn. We zijn een lerende organisatie; we leren zelf ook bij. Een aandachtspunt dat uit dit onderzoek naar voren komt is de uitdaging voor de kinderen om zich maximaal te ontwikkelen. Dit is nog altijd een prima beoordeling (7,5) en hoger dan vorig jaar, maar daagt ons wel uit om dit nog verder te onderzoeken en te verbeteren.  

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven