Openbare Basisschool De Nieuwe Wereld

Yellowstone 11 1448 XW Purmerend

  • Een nieuwe schooldag begint
  • Na acht jaar hard werken en leren, zwaaien we groep 8 feestelijk uit.
  • Wij werken met een continurooster. Onze TMO is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en de ouders.
  • Vanuit het programma van De Vreedzame school werken wij aan de sociale competenties en het gevoel van saamhorigheid.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanuit de samenwerking met het voortgezet onderwijs is "De Waterlandse Overstap" tot stand gekomen.
In dit protocol zijn afspraken gemaakt m.b.t. de afname van toetsen die ingezet worden om tot een goede advisering voor het voortgezet onderwijs te komen.
Iedere basisschool heeft een leerlingvolgsysteem (LVS) waarin de leervorderingen van ieder kind zes jaar lang worden bijgehouden.
Op De Nieuwe Wereld maken we vanaf 2023-2024 gebruik van het IEP LVS. 
Voor leerlingen in groep 8 wordt de Drempeltoets afgenomen. De NIO toets en de PMTK-2 worden ook bij alle leerlingen van groep 8 afgenomen.
Het LVS en de aanvullende gegevens uit de Drempel-toets of de NIO geven naast de ervaringen van de leerkracht voldoende informatie om na 8 jaar, leerlingen/ouders/verzorgers goed te kunnen adviseren voor het vervolgonderwijs. 

De eindtoets wordt dit schooljaar vervangen door de doorstroomtoets. Dit zal de IEP doorstroomtoets zijn. Deze zal vroeger in het schooljaar worden afgenomen namelijk begin februari.
In het schooljaar 2022-2023 was de gemiddelde schoolscore bij de IEP eindtoets 81,4. Het LG van de IEP was 79,5

De Inspectie van het Onderwijs houdt bij het beoordelen van de resultaten van scholen rekening met de leerlingpopulatie. Dat doet de inspectie vanaf schooljaar 2020-2021 met de schoolweging. De schoolweging is de maat van de inspectie die bepaalt waar de signaleringswaarde voor de resultaten op de eindtoets ligt. de Inspectie kijkt daarbij naar het gemiddelde over 3 jaren.
De schaal van schoolweging loopt van 20 voor een minder complexe leerlingpopulatie tot 40 voor een complexe leerlingpopulatie. Hoe hoger de schoolweging (en dus hoe complexer de leerlingpopulatie), des te lager de signaleringswaarde voor de resultaten op de eindtoets komt te liggen.
De schoolweging voor onze school is 28,7 en de spreiding bedraagt 6,1.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten uit het leerlingvolgsysteem zijn een aanvulling op de methode gebonden toetsen.
Er zijn schoolnormen opgesteld, afgeleid van de eindresultaten die de school op referentieniveau willen behalen conform onze schoolpopulatie.

Op teamniveau worden de tussentijdse resultaten (na analyse op groepsniveau en schoolniveau) besproken. Dit gebeurt op de zogenaamde datadag en terugkoppeling.
Op basis hiervan wordt een dynamisch groepsoverzicht geschreven voor het tweede deel van het schooljaar. Dit vormt de basis voor de wekelijkse planning en dagelijks handelen in de klas. Aan de hand van dagelijkse reflecties en de resultaten per blokperiode wordt het onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling.
De analyses aan het eind van het schooljaar en de groepsoverzichten die hieruit voortkomen vormen de de basis voor de planning en het dagelijks handelen na de zomervakantie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Natuurlijk wil elke ouder dat zijn/haar kind op een goede school terecht komt. Maar wat is een goede basisschool? Er zijn ouders die denken dat het aantal verwijzingen naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs veel zegt over de kwaliteit van een basisschool. Dat is maar gedeeltelijk waar. Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat wisselt van jaar tot jaar. Het succes in het basis- en voortgezet onderwijs wordt vooral bepaald door: - de capaciteiten van het kind maar ook zijn inzet en werkhouding; - de thuissituatie en de achtergrond van de ouders; - de kwaliteit van de basisschool.
Wij proberen uw kind optimaal te laten presteren. Daarvoor is een goede samenwerking tussen school en ouders een absolute voorwaarde. Rekening houdend met de mogelijkheden van uw kind wordt na overleg met de ouders de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs geadviseerd. Om tot een goed passend advies voor het voorgezet onderwijs te komen, maakten de scholen van het primair openbaar onderwijs in Purmerend bindende afspraken.
In schooljaar 2023-2024 zal de doorstroomtoets worden afgenomen in februari 2024 i.p.v. de eindtoets in april. De leerlingen krijgen tussen 10 januari en 31 januari hun voorlopig advies. Twee weken later maken zij de doorstroomtoets. Het definitieve advies ontvangen leerlingen en ouders dan uiterlijk 24 maart.
Het definitieve advies komt uiteindelijk tot stand op grond van de volgende gegevens: - de bevindingen van de groepsleerkracht over de ontwikkeling van het kind; - de leerprestaties die gemeten zijn met behulp van toetsen uit het leerlingvolgsysteem van de school; - een intelligentieonderzoek (NIO), afgenomen door een onafhankelijk bureau; - een leervorderingenonderzoek en een onderzoek naar de sociale en emotionele ontwikkeling, afgenomen door een onafhankelijk bureau en de doorstroomtoets. 
Als leerlingen een hoger toetsadvies krijgen dan het voorlopig advies dan kan de school een hoger definitief advies geven. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies  niet te verhogen. Dit moet de school goed motiveren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het bevorderen van de sociale en emotionele ontwikkeling richt zich op het aanleren van die vaardigheden die het kind nodig heeft om te kunnen omgaan met anderen binnen de groep en later in de maatschappij. De sociaal- emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming krijgen permanente aandacht in de groep vanuit het programma van "De Vreedzame school en de thema's die behandeld worden. De klas en de school worden gezien als een democratische gemeenschap waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waarin de competenties geoefend kunnen worden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Jezelf leren kennen
  • Oog en oor hebben voor elkaar
  • Eigenaarschap durven nemen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven