Openbare Basisschool De Nieuwe Wereld

Yellowstone 11 1448 XW Purmerend

  • Een nieuwe schooldag begint
  • Na acht jaar hard werken en leren, zwaaien we groep 8 feestelijk uit.
  • Wij werken met een continurooster. Onze TMO is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en de ouders.
  • Vanuit het programma van De Vreedzame school werken wij aan de sociale competenties en het gevoel van saamhorigheid.

Het team

Toelichting van de school

Obs De Nieuwe Wereld heeft een gedreven team, dat bestaat uit een directeur en enthousiaste deskundige leerkrachten, een interne begeleider, een kenniscoördinator, een onderwijsassistent, een leerkrachtondersteuner, een management assistent/ event manager, een conciërge en vakleerkracht voor bewegingsonderwijs(via Spurd). 

Ons team wordt aangevuld met Schoolmaatschappelijk werk, een Beweegwijs begeleider, TMO-coördinatoren (tussen de middagtoezicht), en andere vrijwilligers die ondersteunend zijn aan de schoolorganisatie.
Gezamenlijk staat ons team garant voor kwalitatief goed, betekenisvol en uitdagend onderwijs.

Lerende organisatie
Wij hebben de deskundigheid van ons personeel hoog in het vaandel staan. Uitgangspunt is dat een organisatie zich alleen maar kan verbeteren als mensen zichzelf ontwikkelen. We hebben professionele leerteams waarin leerkrachten in wekelijkse bijeenkomsten en tijdens studiedagen zich bezig houden met het verbeteren van ons onderwijs. Wij gebruiken daarbij het concept van Stichting Leerkracht.
Aan de basis staan vier instrumenten die elkaar onderling versterken. Deze instrumenten zetten we in een geplande ritmiek in en zij vormen de kern van de (leerKRACHT)-aanpak waarmee we op onze school een verbetercultuur creëren: 11
• De bordsessie. Korte effectieve werksessie, waarin we met collega's en schoolleiding wekelijks de voortgang bespreken op doelen die we gezamenlijk gesteld hebt. Deze bordsessies vervangen veel van de vergaderingen.
• Gezamenlijk lesontwerp. De doelen die we ons team stellen vertalen we naar de dagelijkse lespraktijk. Door samen lessen voor te bereiden maken we gebruik van elkaars kennis en kunde en kunnen we lessen verbeteren en innoveren
• Lesbezoek en feedback. Van en met elkaar leren is de basis voor een goede les. Door regelmatig te kijken bij elkaar en samen te bespreken of de beoogde doelen worden bereikt, krijgen we ideeën over hoe het nog beter kan.
• De stem van de leerling. De leerling of de student is de grootste inspiratiebron voor nieuwe lesdoelen. Zij kunnen bij uitstek feedback geven over het onderwijs en werken zo mee aan verbetering. Er is een leerlingenraad op school en er worden regelmatig leerlingarena's gehouden waarin leerlingen vertellen hoe zij bepaalde onderdelen van ons onderwijs ervaren. Dat geeft ons meer inzicht en begrip.
Gezamenlijk werken we zo aan het onderzoeken en ontwikkelen van onderwijsprocessen en het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van lessen. We maken gebruik van elkaars expertise en wisselen ervaringen uit.
Hiermee bouwen we continu verder aan onze professionele cultuur als lerende organisatie.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging in verband met verlof of ziekte van het personeel putten wij afgelopen jaren uit de invalpool van ons schoolbestuur OPSPOOR. Door de enorme personeelstekorten in het onderwijs lukt het ons niet meer om via deze pool vervanging te vinden. Soms moeten wij dan andere maatregelen nemen, zoals het inzetten van ondersteunend personeel, het verdelen van de groepen of in het uiterste geval, kinderen naar huis sturen. Soms lukt het om via de organisatie Lukida een (kunst)docent in te huren die een (thema) dag kan verzorgen voor een groep. Dit betreft altijd een incidentele dag. Het verdelen of naar huis sturen van groepen proberen we te spreiden over de groepen van school. Uiteraard worden de ouders ingelicht als er sprake is van ziekte of verlof en over de wijze waarop de vervanging wordt geregeld. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepssamenstelling
Op onze school werken we in de kleuterbouw met heterogene groepen waarbij 4, 5 en 6 jarigen samen werken en spelen in dezelfde groep.
Vanaf groep 3 streven we naar het werken in jaargroepen met een duidelijk accent op differentiatie naar onderwijsbehoefte waarbij de samenwerking ook dan een belangrijk uitgangspunt  is.  
Wij streven naar de volgende groepsindeling:
onderbouw (groep 1 en 2) kinderen van 4-5-6 jaar groep 3 (6-7 jaar)  
middenbouw (groep 4-5-6)kinderen van 7-8-9-10 jaar
bovenbouw (groep 7 en 8) kinderen van 10-11-12 jaar. 
Op grond van ongunstige leerlingaantallen kan een combinatie groep ontstaan.

Wij zien kansen voor een soepelere overgang van groep 1-2 naar groep 3. Daarbij werken de groepen 1-2 en groep 3 intensief samen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 wordt er gewerkt vanuit een betekenisvol thema, dat dicht bij de kinderen ligt. Het uitgangspunt is het spel. We werken en spelen over een echte sociaal-culturele praktijk. Denk bijvoorbeeld aan thema's als; wij kopen brood, we gaan naar de dokter, we eten in een restaurant. We richten samen met de kinderen een rijke leeromgeving in, waar kinderen werken in hoeken en aan activiteiten passend bij het thema.
Tijdens een speelwerktijd werken we aan brede en specifieke bedoelingen. Kinderen spelen en werken op hun eigen niveau, de leerkracht heeft een ondersteunende en begeleidende rol. De groep komt samen in de kring. Daar vinden (de thematische) gesprekken plaats en is er veel ruimte voor muziek en taal- en rekenactiviteiten.Jonge kinderen hebben ook veel ruimte nodig voor beweging; dagelijks gaan de kinderen naar buiten en/of is er bewegingsonderwijs in het speellokaal.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 In groep 3 vormt thematisch werken de basis en zijn de leerlijnen het uitgangspunt. Het onderwijs is zoveel mogelijk betekenisvol en er wordt in een uitdagende rijke leeromgeving gewerkt. Bij rekenen wordt bij de instructie de methode gevolgd. Verwerking vindt deels methodisch (minimumlijn) en deels middels activiteiten plaats. Zelfstandig werken is bij groep 3 geïntegreerd.
Er wordt vanaf groep 4 thematisch gewerkt waarbij de vakken wereldoriëntatie, kunstzinnige en creatieve vorming en techniek geïntegreerd worden gegeven.
Knelpunt is de tijd voor het naar en van de gymlocatie reizen. Dat is met ingang van schooljaar 2023-2024 verdubbeld voor veel groepen vanwege de wettelijke regeling om 2x per week te gymmen..

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Nieuwe Wereld maakt deel uit van het Samenwerkingsverband PO Waterland. Binnen dit samenwerkingsverband hebben de schoolbesturen zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te bieden aan ieder kind. Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. ? 

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. Wij streven ernaar dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Op onze school richten we ons op de basisondersteuning en geven extra ondersteuning waar nodig en indien haalbaar.  ? Alle leerlingen op De Nieuwe Wereld krijgen passende begeleiding en ondersteuning in hun leerproces, zodat zij de doelen van de basisschool behalen. De basis van ons handelen is het handelingsgericht werken, gedifferentieerd lesgeven in 3 niveaus, een goed klassenmanagement en een goed pedagogisch en veilig sociaal klimaat. Het basisaanbod is kwalitatief goed onderwijs en effectieve ondersteuning voor de leerlingen. Onze zorgstructuur is gericht op een zo stevig mogelijke basisondersteuning. Hoe sterker de basisondersteuning hoe minder leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen die zich hierbij onvoldoende ontwikkelen krijgen uitdagende basisondersteuning of extra ondersteuning. ?? 

In ons Schoolondersteuningssprofiel (SOP) staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden. 

In het Ondersteuningsplan wordt beschreven hoe het onderwijs op onze school vormt krijgt, hoe de ondersteuningsstructuur van de school eruitziet en het geeft een beeld van de wijze waarop de ondersteuning van leerlingen op De Nieuwe Wereld wordt gerealiseerd. ?
Het schoolondersteuingsprofiel en het ondersteuningsplan zijn terug te vinden op de website van de school.  

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Nieuwe Wereld maakt deel uit van het Samenwerkingsverband PO Waterland. Binnen dit samenwerkingsverband hebben de schoolbesturen zorgplicht. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is om een passende onderwijsplek te bieden aan ieder kind. Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. ? 
Vanuit de overheid en vanuit het Samenwerkingsverband (SWV) wordt er met de scholen samen gewerkt om vanuit passend onderwijs te werken naar meer inclusiever onderwijs. Dit betekent dat er een verdiepingsslag zal worden gemaakt binnen de basisondersteuning en de uitdagende basisondersteuning vanuit de scholen.
Werken aan inclusiever onderwijs is zeker niet eenvoudig, maar is een doorlopend proces van uitproberen en bijstellen, van doorzetten en van soms ook accepteren dat je een stap terug moet doen om daarna weer verder te komen.
Samenwerking is noodzakelijk – binnen de school, tussen scholen, met ketenpartners en met ouders – zeker ook om zoveel mogelijk kinderen met meer complexe ondersteuningsvragen mee te laten doen op de reguliere basisschool in hun eigen woonomgeving.?  
Wij zijn dus samen op weg naar meer inclusief onderwijs 
Vanuit de ontwikkeling van het kind betekent dit dat er altijd gekeken wordt of een kind bij ons op school kan blijven en wat daarbij nodig is. 
Voor onze huidige medewerkers betekent dit dat er ruimte is voor eigen ontwikkeling, zodat zij steeds meer coach kunnen zijn voor alle leerlingen. 
Voor onze nieuwe medewerkers betekent dit dat wij ze meenemen in onze visie en werkwijze en dat zij ondersteuning krijgen waar nodig. ?
Voor de school als lerende organisatie blijven wij met elkaar in ontwikkeling, gekoppeld aan onze kwaliteitsstructuur waarbinnen er gewerkt wordt met de methodiek van Stichting LeerKRACHT.  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is samenwerking met de peuterspeelzaal Hiawatha van de stichting Kinderopvang te Purmerend. Kijk op www.kinderopvangpurmerend.nl voor meer informatie.

Terug naar boven