Openbare Basisschool De Delta Beethoven

Beethovenstraat 62 -64 1447 RS Purmerend

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Referentieniveaus taal en rekenen 

De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen schrijven voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Alle referentieniveaus samen vormen het referentiekader voor taal en rekenen, dat de basis vormt voor het onderwijs in deze vakken. Dit referentiekader is van toepassing op het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Voor het basisonderwijs gelden de referentieniveaus 1F, 2F en 1S.) 

Het basisniveau 1F is het taal- en rekenniveau dat het merendeel van de leerlingen aan het einde van de basisschool ten minste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basisschoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau.  

In de vervolgopleidingen zijn de referentieniveaus vereist om het diploma te kunnen behalen. Zo moeten vmbo-leerlingen aan het eind van de opleiding 2F beheersen om verder te kunnen naar het mbo. Leerlingen op de havo moeten 3F halen bij hun eindexamen en vwo-leerlingen 4F (taal) en 3F (rekenen) om door te kunnen stromen in het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs.  

Meer informatie over de referentieniveaus is te vinden op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentiekader-taal-en-rekenen.

* Op De Delta Beethoven  nemen wij de doorstroomtoets van CITO af. 

Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Op alle scholen moet 85% van de kinderen het basisniveau halen.

Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Voor obs De Delta Beethoven is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau vastgesteld op 47,3%.   

We zijn trots op de behaalde resultaten van de afgelopen jaren. Dit is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan.     


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 worden bij de kinderen in januari/februari en in mei/juni tussentijdse CITO-toetsen afgenomen. Het betreft de volgende toetsen:

 • Rekenen & Wiskunde
 • Begrijpend lezen
 • Spelling
 • Technisch Lezen (Drie Minuten Toets)

Daarnaast wordt ook het AVI-leesniveau van het kind bepaald. De opbrengsten van deze toetsen worden schoolbreed geanalyseerd en besproken met de leerkrachten en in de Medezeggenschapsraad. De resultaten kunnen aanleiding geven tot aanpassingen in het onderwijsaanbod. Daarnaast worden de individuele opbrengsten met de kinderen en  ouders besproken tijdens de KOL (Kind-Ouder-Leerkracht) gesprekken. Op grond van de laatste resultaten wordt de groepsanalyse voor de komende periode vastgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 geven wij advies voor de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling van de kinderen. Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van kinderen in het voortgezet onderwijs. Samen met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie wordt het advies bepaald. Aan het einde van groep 7 (juni) krijgt het kind een voorlopig advies, als de uitslag van de NIO bekend is (november) dan volgt er opnieuw een voorlopig advies en na afname van de doorstroomtoets (februari) volgt een definitief advies. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies. Mocht u het als ouder onverhoopt toch niet eens zijn met het advies, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school.

Purmerend heeft een enorme verscheidenheid aan middelbare scholen. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zijn een Vreedzaam The leader is me kindcentrum

Ieder kind voelt zich welkom! We ontwikkelen kinderen tot betrokken en verantwoordelijke personen in een democratische gemeenschap. Alle kinderen hebben een stem, voelen zich gezien en gehoord en gaan op een positieve manier met elkaar om. We stimuleren kinderen hun conflicten met anderen zoveel mogelijk zelfstandig en constructief op te lossen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Democratisch burgerschap
 • Samen leren en samen leven

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven