Openbare Basisschool De Delta Beethoven

Beethovenstraat 62 -64 1447 RS Purmerend

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Delta Beethoven

Het team

Toelichting van de school

Onze leerkrachten zijn gedreven professionals. Wij zijn gemotiveerd en voelen ons betrokken bij onze kinderen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind uitgedaagd wordt tot leren, waarbij ieder kind wordt geaccepteerd zoals hij is. Wij zorgen als team voor een positief klimaat in de school: ieder kind wordt gezien en gewaardeerd. Wij zijn ervan overtuigd dat een optimaal welbevinden de ontwikkeling van de kinderen bevordert. Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te kunnen zijn, binnen een kader, zodat elk kind zich ontwikkelt en zich prettig voelt.  

Hoe houden wij ons als team scherp?

Op De Delta Beethoven zijn het niet alleen de kinderen die blijven leren maar ook het team en de schoolleiding blijven zich ontwikkelen. Op deze manier zorgen wij voor kwaliteit en blijft ons onderwijs afgestemd op de vraag van de maatschappij. Ieder schooljaar worden de belangrijkste speerpunten vastgesteld. Alle studiebijeenkomsten en teambijeenkomsten zijn gericht op deze speerpunten.

Toelichting aantal fte (fulltime-equivalent) van de school. Een school krijgt op basis van het aantal kinderen en het opleidingsniveau van de ouders financiering van het Ministerie. In de grafiek “hoeveel fte is er beschikbaar voor de instelling” wordt de school afgezet tegen de gemiddelde schoolgrootte. Bij minder kinderen zijn er dus minder middelen beschikbaar en dus ook minder personeel. Omgekeerd uiteraard ook, bij meer kinderen zijn er meer medewerkers op de school.   

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof en/of ziekte van een leerkracht kunnen wij via de invalpool van ons schoolbestuur OPSPOOR, een invaller regelen. Aangezien het aantal invallers op dit moment nihil is proberen wij dit altijd intern op te lossen. Wanneer het niet lukt om een vervanger te vinden, worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. Indien er meerdere leerkrachten ziek/afwezig zijn, of wanneer het niet mogelijk is om de kinderen te verdelen,  kan er aan ouders/verzorgers gevraagd worden om zelf voor opvang te zorgen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Delta Beethoven stelt zelfstandig- en samenwerken als doel op zichzelf en als voorwaarde voor het realiseren van passend onderwijs. In ons onderwijs houden wij rekening met verschillen tussen kinderen in aanleg en tempo. Binnen elke groep wordt gewerkt aan de hand van groepsplannen. In dit plan worden kinderen op hun mogelijkheden geclusterd, waaraan individuele uitdagingen (leerdoelen) zijn gekoppeld. Het zelfstandig werken en samenwerken gebeurt met behulp van het zogenaamde GIP en het EDI model, zodat er een samenhangend geheel van werkwijzen en inhoud en dus een doorgaande lijn door de hele school ontstaat.

In de groepen 1-2 zitten 4- en 5-jarigen bij elkaar in een combinatiegroep. Op De Delta Delfland zijn de groepen 3 t/m 8 homogene groepen waarin kinderen zitten van dezelfde leeftijd.  Op De Delta Beethoven zijn de groepen 1/2 gecombineerd, net als op De Delta Delfland. De groepen 3 en 4 zijn homogene groepen. De groepen 5/6 en 7/8 zijn combinatiegroepen, dit heeft te maken met de leerlingaantallen. 

Specialisten

Om de kinderen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling zorgen we voor specialistische kennis in ons team:

 • De directie: De directeur van De Delta Beethoven wordt ondersteund door de IB'er en de bouwcoördinatoren. De directeur staat in nauw contact met ouders, kinderen en team en is meerdere ochtenden per week bij de ingang van de school te vinden, om u en uw kinderen te verwelkomen.
 • Intern Begeleiders: voor alle kinderen die meer ondersteuning behoeven. Samen met de leerkracht, ouders en regelmatig ook het kind zoeken we naar oplossingen.
 • Administratief medewerkster: twee ochtenden per week is een administratief medewerkster aanwezig om ons te ondersteunen.
 • Ondersteunings Team (OT): voor kinderen die meer zorg en overleg vragen en waarbij we de hulp van externen nodig hebben. Een kind komt in het OT wanneer de leerkracht, een ouder of de intern begeleider dit noodzakelijk vindt.
 • Schoolmaatschappelijk werker: voor ouders met vragen over opgroeien en opvoeden of over de samenwerking met school, maar ook voor persoonlijke vragen over alle facetten van het leven. 
 • Vakdocent bewegingsonderwijs: voor de kinderen uit groep 1 t/m 8.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Met de methode Schatkist werken we in de groepen 1-2 doelgericht aan de brede ontwikkeling van kleuters. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, wetenschap & technologie en oriëntatie op jezelf en de wereld. Er wordt goed aangesloten bij Uk & Puk (voor peuters) en Veilig leren lezen. De kleuters kunnen zo speels en ontdekkend leren in een betekenisvolle context. Het sluit aan op de belevingswereld van kinderen.

In de groepen 1-2 volgen en registreren we stap voor stap de ontwikkeling van kinderen met hulp van het observatiesysteem Parnassys leerlijnen. Als leerkracht krijg je een ‘brede kijk’ op de ontwikkeling van kinderen. De leerkracht observeert het hele jaar door de ontwikkeling van de kinderen op diverse leerlijnen voor taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast het vergaren van belangrijke basiskennis zoals taal en rekenen richten we ons op vaardigheden die nu én in de toekomst onmisbaar zijn, zoals samenwerken, creativiteit, kritisch denken, onderzoeken, ondernemen en communiceren.

In de groepen 3 t/m 8 wordt taal, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen vanuit de groepsanalyses aangeboden. De verwerking van de stof vindt individueel, op groepsniveau of klassikaal plaats, afhankelijk van de kinderen en de les. Op De Delta Beethoven werken de kinderen vanaf groep 4 gedeeltelijk op papier en gedeeltelijk op een Chromebook. 

Voor de vakken biologie, aardrijkskunde en geschiedenis in de groepen 1 t/m 8 werken we thematisch en vakoverstijgend volgens de methode IPC. Daarnaast besteden we tijd aan Topografie, verkeer, digitale geletterdheid en burgerschap.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De ontwikkeling van uw kind wordt nauwlettend gevolgd. Mede door de afname van de CITO-toetsen krijgen we inzicht in de leervorderingen. Als een kind specifiek onderwijsaanbod behoeft, dan bieden wij dit aan onder het motto: Zo dichtbij mogelijk en zo vroeg mogelijk. We willen dat een kind bij ons op de juiste plaats is en toetsen dit aan de volgende criteria:

 • Een kind moet zich op school prettig voelen en zich ontwikkelen.
 • De groep moet zich prettig voelen en zich ontwikkelen.
 • De leerkracht moet zich prettig voelen en zich ontwikkelen.

Basisondersteuning

Soms zijn de onderwijsbehoeften van een kind zo complex, dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als basisschool kunnen bieden. De school is dan in de gelegenheid om ondersteuning aan te vragen bij het regionale Samenwerkingsverband Waterland. Het ondersteuningsarrangement geeft antwoord op de vraag wat een kind, de school en de ouders nodig hebben, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. 

Uw kind heeft specifieke ondersteuning nodig

Kinderen met een meer complexere onderwijsbehoefte worden in het BOT besproken. Het BOT komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Wij hechten grote waarde aan de mening van de ouders. Ouders worden daarom ook uitgenodigd om bij de bespreking aanwezig te zijn om hun mening te delen en met ons mee te denken. In het OT hebben de volgende personen zitting: directeur, intern begeleider,  leerkracht van het kind, schoolmaatschappelijk werk, schoolbegeleider en ouders.

Arrangementen in de basisondersteuning

De school heeft de mogelijkheid uw kind een arrangement (begeleiding) te bieden door externe deskundigen onder schooltijd. Dit zogenaamde arrangement wordt bekostigd vanuit het Samenwerkingsverband Waterland en valt onder de verantwoordelijkheid van de school.

Speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so)

Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school vallen, zal plaatsing op het sbo of so altijd in overleg met ouders/verzorgers aangevraagd worden.

Uw kind ontwikkelt zich heel snel en makkelijk?

Heeft hij of zij belangstelling en kennis die leeftijdsgenootjes nog lang niet hebben? Voor kinderen met een grote ontwikkelingsvoorsprong bieden wij extra stimulans en uitdaging, omdat wij ons er van bewust zijn dat zij onderwijs nodig hebben dat aansluit bij hun leerbehoeftes, tempo en leerstijl. Dit betekent dat het kind minder aandacht besteedt aan het reguliere werk en uitdagender werk krijgt aangeboden. Indien wij onvoldoende uitdaging kunnen bieden, bestaat de mogelijkheid om een dagdeel onderwijs te volgen in de Bovenschoolse Plusklas VOSTOK. Een onafhankelijke toelatingscommissie bepaalt of het door school aangemelde kind wordt toegelaten.

Kinderen met een beperking

Ouders van kinderen met een handicap, een beperking of een specifieke ondersteuningsbehoefte geven er soms de voorkeur aan om hun kind te plaatsen op een reguliere basisschool. De Delta wil graag ieder kind welkom heten, maar kent ook haar grenzen. Centraal staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te kunnen ondersteunen. Iedere aanvraag zal met de ouders en eventuele deskundigen zorgvuldig besproken worden alvorens over te gaan tot plaatsing.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambitie voor De Delta Beethoven is dat er op termijn een reken - en een taalcoördinator worden opgeleid.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuteropvang Eigenwijs is gevestigd in het schoolgebouw van de school, tegenover de kleutergroepen. Per dag is er plaats voor 16 kinderen in deze peutergroep.

Op de groep staan vier vaste pedagogisch medewerkers. Kinderen leren op een ongedwongen manier samen te spelen en worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. De peuterspeelzaal heeft dagelijks een vast ritme met rituelen. Dit schept rust en duidelijkheid voor de kinderen. De pedagogisch medewerkers werken volgens de principes van positief opvoeden ofwel Triple P. Daarbij wordt positief gedrag gestimuleerd en minder wenselijk gedrag zoveel mogelijk genegeerd of positief omgebogen. Om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, wordt er gewerkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. De thema's van de peuteropvang zijn gebaseerd op de vroegschoolse methode Uk & Puk en worden afgestemd op de thema's van De Delta Beethoven.

Op De Delta Beethoven wordt gewerkt met de methode Schatkist, dat is het vervolgprogramma van Uk & Puk. Daarnaast is De Delta Beethoven een Vreedzame school. Wij laten de peuters spelenderwijs hier alvast kennis mee maken. Zo komt bijvoorbeeld groep 8 op maandagochtend de regel van de week uitleggen. Door het gebruik van dezelfde methodes leren de kinderen op de peuterspeelzaal te werken volgens een structuur die wordt voortgezet in de kleuterklas. Ook vinden er gezamenlijke activiteiten plaats.

Gemakkelijk overstappen naar de basisschool

Door kinderen al vanaf heel jonge leeftijd binnen de muren van de school te huisvesten, zijn wij beter in staat om te zorgen voor een gemakkelijke en fijne overstap naar groep 1. Het is voor ouders plezierig als zij de school al leren kennen voorafgaand aan het moment dat hun kind vier jaar wordt. Ze maken alvast kennis met de gang van zaken op De Delta Beethoven. Ouders zijn daardoor beter in staat om bewust voor De Delta Beethoven als toekomstige basisschool te kiezen. Als uw kind doorstroomt naar De Delta Beethoven, zorgen de pedagogisch medewerker en leerkrachten ervoor dat er een warme overdracht plaatsvindt. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en eventueel gesignaleerde leer- en ontwikkelingsaandachtspunten worden overgedragen.

Kijk voor meer informatie over Eigenwijs op de website van Kinderopvang Purmerend.

Terug naar boven